Dopady atomového zákona do zdravotnictví a nové kraje

…Problematika související s realizací atomového zákona v odvětví zdravotnictví se týká čtyř oblastí: Obnovy přístrojového vybavení v radiodiagnostice; Obnovy přístrojového vybavení používaného v radioterapii; Obnovy přístrojového vybavení používaného v nukleární medicíně; Zřizování a vybavování oddělení radiologické fyziky ve fakultních nemocnicích a velkých regionálních nemocnicích. Ministerstvo zdravotnictví…

Trutnov – Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, tzv. atomový zákon, má své dopady i na zdravotnictví. Schválené změny atomového zákona se týkají všech odvětví, která využívají nějakým způsobem atomovou energii a ionizující záření, a realizace změn si vyžádá nemalé finanční zdroje. Ani zdravotnictví a zdravotnické zařízení nezůstávají jako Popelka tiše v koutku.

Problematika související s realizací atomového zákona v odvětví zdravotnictví se týká čtyř oblastí: Obnovy přístrojového vybavení v radiodiagnostice; Obnovy přístrojového vybavení používaného v radioterapii; Obnovy přístrojového vybavení používaného v nukleární medicíně; Zřizování a vybavování oddělení radiologické fyziky ve fakultních nemocnicích a velkých regionálních nemocnicích.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi a dalšími institucemi vypracovalo podrobný program implementace atomového zákona ve zdravotnických zařízeních ČR. Věcným cílem tohoto programu je zlepšení kvality zdravotní péče při současném zajištění její dostupnosti, zlepšení radiační ochrany pacientů i zdravotnického personálu, zajištění efektivního využívání nově pořizovaných přístrojů z oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, zajištění odborného dohledu nad provozem ZIZ a povinných zkoušek dlouhodobé stability ZIZ oprávněnými pracovišti.

Podle atomového zákona musí od 1. července 2002 všechny rentgenové přístroje, mamografy a další zdroje záření používané ve zdravotnických zařízeních odpovídat novým, přísnějším evropským normám. V současné době je v ČR kolem 6000 rentgenů a u více než poloviny se bude jednat o tom, zda je vyměnit.

Upřednostňována bude podpora obměny přístrojů používaných výlučně či převážně při vyšetřování novorozenců, kojenců a ostatních dětí. Nově budou zřizována ve fakultních nemocnicích a některých dalších velkých nemocnicích oddělení radiologické fyziky. Jejich hlavní funkcí bude provádění odborného dohledu nad provozem zdrojů ionizujícího záření, radiační ochrana a zajištění povinných testů dlouhodobé stability těchto zdrojů. Tyto funkce budou plnit nejen ve vlastním zdravotnickém zařízení, ale rovněž pro zdravotnická zařízení lokalizovaná v příslušném regionu.

Opatření vyplývající z atomového zákona si vyžádají nemalé finanční zdroje. Předpokládalo se, že ze státního rozpočtu bude nutno na realizaci příslušných opatření vyčlenit částku kolem 3302 mil. Kč, z toho v roce 2001 ve výši 902 mil. Kč. S plným financováním příslušného programu se nepočítalo. Mimo dotací MZ ČR se však předpokládá finanční spoluúčast jednotlivých zdravotnických zařízení, event. zdravotních pojišťoven. Žádosti o dotaci z programu ministerstva zdravotnictví (MZ) předpokládala zdravotnická zařízení odboru investičního rozvoje v daných termínech a na formulářích publikovaných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

Přestože přijatý program má za cíl zvýšit bezpečnost pacientů i zdravotnického personálu a podstatně zmenšit rizika vyplývající pro tyto skupiny účastníků procesu zdravotní péče z radioaktivního záření, dá se očekávat přes technický charakter přijatého projektu, polemika, týkající se zejména jeho financování.

A současná realita? K 30. dubnu 2001 byly předloženy žádosti pro rok 2001 na obměnu či pořízení celkem 133 přístrojů spadajících do 1. až 3. oblasti programu. Předpokládaná pořizovací cena je 1140 mil. Kč, přičemž dvě třetiny jsou požadovány jako dotace státního rozpočtu a 400 mil. Kč činí návrh na financování z vlastních zdrojů. Přičemž pro oblast radiodiagnostiky je požadována obměna přístrojů s dotací 450 mil. Kč, pro oblast radioterapie s dotací takřka 170 mil. Kč a pro oblast nukleární medicíny s dotací ve výši 120 mil. Kč.

(Pro pediatrická radiodiagnostická pracoviště bude jako náhrada za nevyhovující přístroj preferováno vybavení přístroji pro digitální radiografii. Vzhledem k finanční náročnosti modernizace radiodiagnostických přístrojů bude přihlíženo k stáří obnovovaných přístrojů, k jejich technickému stavu a výsledkům zkoušek bezpečnosti přístrojů.

Atomový zákon se významně dotkne rovněž radioterapeutických pracovišť. Předpokládá se, že radioterapeutická pracoviště budou rozdělena do čtyř typů, z nichž pouze pracoviště I. a II. A typu budou v budoucnu provádět radikální léčbu. Tato pracoviště získají část prostředků na modernizaci a dovybavení pracovišť z příslušného programu MZ.

Rovněž v oblasti nukleární medicíny se předpokládá rozdělení pracovišť do dvou typů. Pracoviště I. typu jsou zřízena ve fakultních nemocnicích, bývalých krajských nemocnicích III. typu a dalších zdravotnických zařízeních nadregionální úrovně.)

Zdravotnická zařízení z obou hejtmanství bývalého Východočeského kraje do investičního programu státního rozpočtu pro léta 2001 až 2003 + tzv. dopadů atomového zákona zaslala 15 žádostí v celkové výši 68 mil. Kč. První žádosti budou realizovány již v těchto měsících, jako např. v nemocnici v Náchodě či Trutnově. Další žádosti budou řešeny v příštím roce.

MUDr. ROSTISLAV ČEVELA, člen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR, Hradecké noviny, 4.9.2001

Ohodnoťte tento článek!