Dopis D. Ratha lékařům o „znárodnění ordinací“

Předseda České lékařské komory David Rath včera zaslal okresním sdružením ČLK dopis, ve kterém vysvětluje postoj ČLK k navrhovaným zdravotnickým zákonům a zavádějící mediální kampani týkající se tzv. „znárodnění ordinací“. Text dopisu, který má redakce Zdraví.Euro.cz k dispozici, vám přinášíme v plném znění:…

Pro informaci – všem okresním sdružením.

Věc: „Znárodnění ordinací“

V médiích se objevila prohlášení o tom, že ministerstvo připravuje zákony, které povedou ke znárodnění či bankrotu ordinací. ČLK má návrhy asi 14 dnů k dispozici a právní oddělení již vytvořilo jejich rozbor a poslali jsme na ministerstvo naše připomínky k těmto návrhům. Jde o návrhy zákonů: „o státní správě a samosprávě, o zdravotnických zařízeních, o zdravotní péči a transplantační zákon“. Jde o návrhy rozeslané v rámci tzv. vnějšího připomínkového řízení a tedy nejde o hotové předlohy zákonů, které by byly poslány do vlády a poslanecké sněmovny. Některé z těchto zákonů doznaly zásadních změn v předcházejících připomínkových řízeních a tedy jde o nedefinitivní návrhy a vedení ministerstva přislíbilo, že je ochotno na nich dále pracovat a kontroverzní části upravit. V žádné z předloh jsme nenalezli nic, co by svědčilo či zakládalo právní možnost „znárodnění“ a tedy z tohoto pohledu jde o pro nás málo srozumitelnou dezinformaci. Návrhy též nehovoří o úhradách a tedy příliš nerozumíme tomu, že v tisku je diskutována v této souvislosti otázka ,zda lékaři uživí své rodiny – jde o problematiku úhrad dle zákona 48/97 Sb. , který není předmětem novel. Vyzvali jsme vnitřní cestou všechny organizace, které problém zveřejnily , aby nám vysvětlily své důvody s možností spolupráce za předpokladu, že se jejich obava ukáže jako podložená. Současně probíhají i jednání s vedením ministerstva zdravotnictví. Ministerstvem předložené návrhy skutečně obsahují řadu chyb a málo přijatelných ustanovení a právě těchto částí se týká naše diskuse s ministerstvem. Málo přijatelné je pro nás posílení rozhodovacích pravomocí a kompetencí státních úředníků na úrovni krajů, rádi bychom viděli větší kompetence správních a dozorčích rad a větší vliv lékařských fakult na fakultní nemocnice. Na druhou stranu zákony kodifikují postavení profesních komor, počítají s novou formou výběrových řízení, kde kladný výsledek zakládá povinnost pro pojišťovny uzavřít smlouvu, dále návrhy předpokládají konstituci správních a dozorčích rad spolu s posílením jejich současných kompetencí. Přes všechny výhrady se zdá návrh zákona o státní správě a samosprávě spíše normou pozitivní stejně tak i návrh zákona o zdravotnických zařízeních, kde zůstává nevyjasněná otázka neziskovosti těchto zařízení (ministerstvo ji navrhuje s odůvodněním lepších daňových podmínek pro tyto subjekty). Málo přijatelný je v předložené podobě návrh zákona “ o zdravotní péči“ pro svoji rozvleklost, nepřehlednost a nesystematičnost.

Závěr: předložené návrhy zákonů obsahují řadu chyb a pro nás málo přijatelných ustanovení. Ve svém souhrnu se nám jeví lepší právní úpravou, než je stav současný, zvláště když ministerstvo provede přislíbené úpravy. Jde zatím o „pracovní “ materiály a ne hotové návrhy. Z tohoto důvodu nám přijde mediální kampaň poněkud neodpovídající faktickému významu celého problému. Některým termínům, které v médiích zazněly, nerozumíme a v této chvíli nevíme oč je autoři opírají a proto jsme se rozhodli být zdrženliví až do doby, než budou všechna fakta známa. Z nám dostupných informací můžeme konstatovat, že neexistuje žádná reálná hrozba „znárodnění“ prostřednictvím zákonů. Pokud by tomu tak bylo, ČLK se jednoznačně a velice tvrdě všemi představitelnými prostředky prostaví proti takovým tendencím.

Dr. David Rath

Ohodnoťte tento článek!