Duel: Vznik komory nelékařů provázejí spory

Dana Jurásková vs. Tomáš Válek

Potenciální vznik komory nelékařů představuje v rámci zpravodajských a diskusních serverů pro zdravotníky jedno z nejdiskutovanějších témat posledních týdnů. Vášně zdravotníků vzbudil především rozpor mezi předsedou Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP) Tomášem Válkem a prezidentkou České asociace sester (ČAS) Danou Juráskovou.


TOMÁŠ VÁLEK, PŘEDSEDA PROFESNÍ A ODBOROVÉ UNIE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ


Ve vašem komentáři „Komora jen pro někoho?“, kritizujete současnou prezidentku České asociace sester Danu Juráskovou, že vaší organizaci POUZP nepřizvala do přípravného výboru nově vznikající komory nelékařů. Nejste ale spíše odborovou organizací?

Neberte můj komentář jako extrémní kritiku, spíše jako konstatování a popis současných událostí. Na schůzce, kterou jsem měl s paní Juráskovou v listopadu, jsme se jednoznačně dohodli, že budeme postupovat ve vzájemné shodě a společně, proto mě její postoj značně zamrzel.

Prezentace však byla taková, že toto není jen názor její vlastní, ale že vyjadřuje postoj ČAS a ta si nás v přípravném výboru nepřeje, neboť jsme organizací i odborovou. POUZP není organizací spíše odborovou, byla založena jako organizace čistě profesní – tedy stavovská.

Postupem času však vyplynula iniciativa samotných členů plnit i odborovou funkci tak, aby jednotlivé základní organizace mohly vstupovat do kolektivních vyjednávání a ovlivňovat tak sociální postavení jednotlivých členů, tedy zdravotnických pracovníků.

Tento model byl převzat z Britské královské společnosti sester (RCN), kdy nám tato společnost postoupila své stanovy. Přitom právě RCN je jednou z největších a nejuznávanějších. Takže se budu opakovat, POUZP je odbornou profesní organizací.

Jaký vám byl sdělen oficiální důvod toho, proč se zástupce vaší organizace nemůže podílet na přípravách nové komory nelékařů?

Oficiální důvod ve své podstatě neznáme. Na prosincovém jednání, kterého jsme se zúčastnili, i přes fakt, že jsme nedostali oficiální pozvání, nám bylo sděleno, že si ČAS nepřeje naši účast.

Poté proběhlo „pseudohlasování“ mezi ostatními sdruženími o našem setrvání. Hlasování mělo pro naši organizaci nepříznivý charakter.

V internetových diskuzích je v této věci často zmiňována souvislost s účastí POUZP ve Zdravotnické trojce – tedy spíše odborářským uskupením s aktivitami přináležejícími právě odborům. Nečiní právě toto argumenty druhé strany relevantními?

Ano POUZP bylo a i nadále je součástí Z3, a to z jednoho prostého důvodu. Z3 primárně vznikla z potřeby dohledu nad navýšením platů zdravotnickým pracovníkům. O celém průběhu máte zajisté dobré informace. To, že se platy zdravotnickým pracovníkům navýšily jen v některých zdravotnických zařízeních, je fakt zcela nepopíratelný.

POUZP je vyčítáno, že se snaží o navýšení platů zdravotnických pracovníků, tedy o naplnění memoranda které sepsala s ministrem zdravotnictví Hegerem právě Dana Jurásková. Je tedy vůbec na místě, aby jedné organizaci bylo vyčítáno, že se snaží zlepšovat sociální postavení zdravotnických pracovníků, a druhá organizace, tedy ČAS zastoupená paní Juráskovou dělala totéž?

Vždyť ono memorandum hovoří, že nelékařským zdravotnickým pracovníkům bude plat navýšen adekvátně navýšení lékařům. ČAS jakožto stavovská organizace pak rovněž zastává částečně úlohu odborové organizace, když vstupuje do obhajoby sociálního postavení zdravotnických pracovníků. Jsme tedy de facto na stejné lodi.

Zdůrazňujete, že POUZP podporuje vznik profesní komory nelékařů. Organizace byla založena již v roce 1990. Proč jste tedy s její podporou čekali a sami během těch let nepřevzali iniciativu?

Iniciativa vedoucí k možnosti vzniku komory ani samotná myšlenka není záležitostí poslední doby. O komoře pro zdravotnické pracovníky se mezi profesními organizacemi hovořilo již mnohokrát, ovšem samotná realizace vždy ztroskotala.

POUZP v minulosti opakovaně iniciovala vznik komory pro zdravotnické pracovníky, ale o tomto by vám podaly daleko bližší informace mé předchůdkyně, tedy Iva Kubátová a Jana Dezortová. Skutečně není pravdou, že se POUZP iniciativy nikdy nechopila. O důvodech, proč se komora nyní tvoří v absolutním spěchu, je možno jen spekulovat.

Většina respondentů v anketě Zdravotnictví a medicína se vyslovuje proti povinnému členství v budoucí komoře. Jaký druh členství vy osobně považujete za vhodnější?

Tato otázka je velmi složitá. Komora může být s nepovinným členstvím, ale povinnou registrací. Podstata věci je v tom, jaké pravomoci budou na komoru delegovány.

Pokud má mít i roli disciplinární, o níž Dana Jurásková hovoří, tak tu nelze při nepovinném členství dost dobře realizovat, protože buď se bude vztahovat i na nečleny, což je z hlediska práva velmi problematické, nebo zde budeme mít dvě kategorie nelékařských zdravotnických pracovníků se zcela odlišnými povinnostmi.

Nikdo se bohužel celé škály zdravotnických pracovníků nebude dotazovat, zda chtějí povinné, či dobrovolné členství. Internetový průzkum, který probíhá formou ankety na vašem webu, zajisté nemá stoprocentní výpovědní hodnotu, abychom mohli s určitostí říci, co si zdravotničtí pracovníci přejí.

Celý projekt teprve startuje. Jak byste ale hodnotil zveřejněné obrysy této budoucí stavovské organizace. Případně jaké máte výhrady?

Nemohu situaci nyní hodnotit, neboť ze zveřejněných obrysů se dá vyčíst strašně málo a číst mezi řádky je mnohdy zavádějící. Nejsou veřejně známy ani základní rysy budoucí komory, pokud vůbec existují, neznám průběh jednání ani vývoj současné situace.

Je strašně deprimující nemít informace, když o vznik komory stojíte. POUZP ze svých řad sestavila přípravný výbor složený z pracovníků několika profesí, ovšem nyní je práce těch lidí absolutně zlikvidována a čas, který strávili přípravou, je nenávratně pryč.

Touto cestou chci poděkovat všem svým kolegyním, jež tomu věnovaly nemalé úsilí. Rovněž mě překvapila informace, kterou přednesla paní Dana Jurásková, že na Slovensku mají jednu velkou komoru nelékařů.

Vždyť tomu tak není, situace je tam přesně opačná, než uvádí. Slováci sice mají jeden zastřešující zákon, ale komor mají mnohem více. Nejsilnější stavovskou organizací na Slovensku je Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, se kterou máme podepsanou smlouvu o spolupráci a se kterou rovněž velmi úzce spolupracujeme.

Přijali byste místo v přípravném výboru, pokud by vám bylo dodatečně nabídnuto?

Určitě ano, POUZP stále stojí o účast na přípravách komory pro nelékařské zdravotnické pracovníky.


DANA JURÁSKOVÁ, PREZIDENTKA ČESKÉ ASOCIACE SESTER


Předseda POUZP Tomáš Válek tvrdí, že jste při sestavování přípravného výboru opomněla oslovit jím vedenou organizaci, přestože je zapsána jako organizace profesní a vznik komory podporuje. Proč tedy zástupce POUZP dosud nebyl přizván?

Nejedná se o opomenutí a pan předseda Válek to ví. Dne 20. 12. 2011 se konala schůzka zástupců profesních sdružení, kde proběhlo i hlasování o přizvání POUZP ke spolupráci na komoře. Hlasováním přítomných odborných společností bylo většinou hlasů rozhodnuto o nepřizvání POUZP.

Rozhodnutí bylo navíc potvrzeno stanovisky odborných společností po tomto jednání a opírá se o činnost POUZP, která je převáženě odborového charakteru. V žádném případě se nejedná o úmyslné opomenutí ČAS či členů přípravného výboru, jak spekuluje pan Válek.
Byli byste přesto ochotni, v zájmu rozptýlení pochybností části zdravotnické veřejnosti, dodatečně přizvat zástupce POUZP do přípravného výboru?

Přípravný výbor komory nelékařů rozhodl svým hlasováním a z tohoto důvodu o přizvání POUZP ani dodatečně neuvažujeme.

Jeden z nejdiskutovanějších aspektů nově vznikající komory je druh členství – povinné či nepovinné. V našem nedávném rozhovoru jste uvedla, že ČAS na povinném členství netrvá. Byl však vytvořen přípravný tým, kde je asociace sester jen jedním z mnoha zastoupených subjektů. Jaký názor nyní převládá?

V tuto chvíli není zcela jasné, jaké pravomoci bude nová komora mít, od toho se také musí odvíjet forma členství.

Říkáte, že komora by měla začít fungovat ideálně již od ledna příštího roku. Jste ale teprve na začátku a před přípravným výborem leží spousta práce a řada jednání. Očekáváte nějaké problémy, které by mohly vznik komory pozdržet, či dokonce znemožnit?

Máte naprostou pravdu, čeká nás spousta práce. Co je však důležité, jsme schopni se dohodnout. Vzhledem k tomu, že komora má vznikat ze zákona, může být okolností, které mohou jejím vzniku zabránit, celá řada. ČAS je vnímána jako iniciátor a vy – jakožto její současná prezidentka – jako hlavní „tahoun“ celého procesu. Bohužel vzhledem k vašemu angažmá v ODS poměrně významná část nelékařů hledá v této iniciativě vaše politické ambice. Jakým způsobem se stavíte proti těmto spekulacím. Neobáváte se rozdělení nelékařů na dva proti sobě stojící tábory?

ČAS byla skutečně iniciátorem jednání odborných společností. Vznikem přípravného výboru složeného z 27 odborných společností a zejména zvolením vedení přípravného výboru iniciální aktivity ČAS končí. Jsme jednou z organizací, která pracuje na vzniku komory. Je nutné si uvědomit, že komora vzniká jako nová organizace a žádné kolektivní členství není možné.

ČAS tedy do ní nemůže nijak vstoupit. Všechny volené orgány komory budou obsazovány volbou podle volebního řádu, který si komora připraví. Navíc je nutné si uvědomit, že vedení komory, zejména prezident či prezidentka, by neměli být členem žádné politické strany a neměli by být ani v žádném střetu zájmů.

ČAS hned na počátku jasně deklarovala, že chce komoru, která nebude politicky zneužitelná, a na tom trváme. V tomto jsme ve shodě se všemi ostatními odbornými společnostmi.

Je zde všeobecný předpoklad, že se postavíte do čela této budoucí stavovské organizace. Podle stávajícího zákona o komorách (č. 220/1991 Sb.) jsou komory samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi. Vzdala byste se v takovém případě členství ve své straně?

Tyto úvahy nejsou v tuto chvíli aktuální, a jak jsem již uvedla, budou se konat řádné volby, kde se rozhodne o vedení komory.

(Přípravný výbor v únoru chystá spuštění nových informačních stránek www.nelekari.cz. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků spustila tematické diskusní fórum na webové adrese http://forum.pouzp.cz)

Ohodnoťte tento článek!