Heger dá vládě do konce března novely, upraví činnost pojišťoven

Leoš Heger

Zdravotní pojišťovny by podle ministra Leoše Hegera (TOP 09) měly pod hrozbou sankce zveřejňovat všechny smlouvy i úhradové dodatky s nemocnicemi i ordinacemi na internetu. Zamezí se tak podle něj tomu, aby za stejnou péči platily různě.

Smlouvy by měly být na dobu neurčitou, takže už by se nemělo stát, že všem nemocnicím skončí smlouvy a bude hrozit kolaps sítě jako na konci loňského roku.

Návrhy novely zákonů o zdravotních pojišťovnách a o veřejném zdravotním pojištění má ČTK k dispozici. Heger je chce dát vládě do konce března, normy by měly platit od ledna 2014. Uvádíme hlavní body obou návrhů:

NOVELY ZÁKONŮ O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH (551/1991 a 280/1992)

– zákaz nákupu pojištěnců skrze náboráře za úplatu a povinnost uvádět při propagaci pravdivé údaje, zápis Všeobecné zdravotní pojišťovny do obchodního rejstříku

– zákaz pro pojišťovny vlastnit a provozovat ambulance, nemocnice a lékárny, nebo s nimi být propojen

– platební schopnost vůči poskytovatelům péče musí být stále zajištěna: průběžné informace ministerstvu, včasné přijetí nápravných opatření umožní odvrátit nucenou správu

– výhled zdravotně-pojistného plánu na tři roky umožní lépe sledovat plnění strategických cílů

– zdravotně-pojistné plány, účetní závěrky a výroční zprávu schvaluje místo Poslanecké sněmovny vláda, umožní to operativní změny

– závaznost zdravotně-pojistných plánů, za nedodržení hrozí sankce, případně i nucená správa

– Fond prevence – rozšiřuje se o možnost bonusu až 1000 korun za dodržení preventivních programů a racionální spotřebu zdravotních služeb

– ministerstvo zdravotnictví alespoň jednou ročně musí zveřejnit výsledky kontrol zdravotních pojišťoven

– nová úprava procesu uvalení nucené správy – po jejím vyhlášení pozastaven výkon funkce ředitele i jeho plat a výkon funkce všech členů správních orgánů i jejich odměny

– postup při sloučení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) s jinou pojišťovnou – místo oznámení musí být povolení ministerstev zdravotnictví a financí

– snížení odměn řediteli při nedodržení zdravotně-pojistného plánu a problémech pojišťovny

– zrušení dozorčí rady

– správní rada nejvyšším orgánem, zamezení střetu zájmů jejích členů

– správní rada VZP 15 členů místo 30, pět jmenuje vláda na návrh ministra zdravotnictví, deset zvolí Sněmovna – ve střetu zájmu by byli například lékaři jako její členové

– sankce za porušení povinností při náboru pojištěnců, nedodržení platební schopnosti či hospodaření s rezervním fondem až pět milionů korun, za ostatní porušení zákona o veřejném zdravotním pojištění až deset milionů

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (478/1997)

– narovnání podmínek v právech pojištěnců na změnu zdravotní pojišťovny: během tří měsíců od vyhlášení nucené správy, likvidace či sloučení s jinou pojišťovnou si pojištěnce může zvolit jinou pojišťovnu, zkrácení lhůty k ohlášení změny z šesti měsíců na tři

– zprůhlednění smluvních vztahů: zveřejňování smluv smlouvy na dobu neurčitou, zrušeny rámcové smlouvy a dohodovací řízení

– úprava zmocnění k vydávání seznamu zdravotních výkonů: legislativní zakotvení systému plateb pro nemocnice DRG, pravidla pro hodnocení a schvalování vstupu nových technologií HTA

– změna procesu stanovování výše úhrad: vyhláška stanoví maximální i minimální výši úhrad, možnost stanovit výši předběžné úhrady, včasné vyúčtování úhrad pod hrozbou sankce

– zdravotní pojišťovny budou moci vytvářet programy podpory preventivního a racionálního využívání zdravotních služeb

– zprůhlednění výběrových řízení: na péči ve specializovaných centrech výběrová řízení nebudou, pojišťovna může uzavřít smlouvu jen v případě kladného výsledku řízení, při záporném výsledku nesmí

– vyřazení zubních výplní z úhrad veřejného zdravotního pojištění: pojišťovny uhradí jen dětem do 18 let, osobám starším 65 let, lidem v hmotné nouzi, těhotným ženám a pacientům trpícím vybranými chorobami ústní dutiny

– výpomoc pojišťoven při zajištění místní dostupnosti: kde pojišťovna nemá smlouvy, uhradí jejímu pojištěnci péči jiná pojišťovna, uzavřou o tom smlouvu

– sdílení výsledků revizní činnosti mezi zdravotními pojišťovnami

Ohodnoťte tento článek!