Hospic Malovická nedobrovolně opouští jeho provozovatel

Hospic Štrasburk, Bohnice

Občanské sdružení Hospic Štrasburk, které provozuje Hospic Malovická, dostalo koncem loňského roku výpověď z nájmu od městské části (MČ) Praha 4, kde hospic sídlí. Přechod pod jiného provozovatele provází soudní spor.

„V předvánoční době (13. 12. 2012) jsme obdrželi 2měsíční výpověď z nájmu s tím, že bychom po uplynutí této lhůty měli budovu a pozemky vyklidit a předat prázdné pronajimateli – městské části Praha 4. Proti výpovědi jsme se ohradili, a to podáním žaloby k soudu na její neplatnost. Soud nám vyhověl nařízením předběžného opatření proti vyklizení.

Odmítli jsme sklopit hlavu, dávat zaměstnancům výpovědi v době Adventu, zastavit příjem pacientů do hospicu a stávající pacienty rozmísťovat do obdobných zařízení v Praze či jejím okolí,“ sdělil naší redakci právník hospicu JUDr. Tomáš Fr. Kordač.

Spory o porušení smlouvy

Městská část Praha 4 argumentovala ústy svého mluvčího Jiřího Bigase tím, že „nájemce neuzavřel příslušné pojistné smlouvy a nepředložil kopie příslušných pojistných smluv pronajímateli na vědomí, ačkoli byl povinen uzavřít pojistné smlouvy na majetek MČ v jeho užívání, s výjimkou smluv na majetek pronajímatele, který již byl pojištěn“.

To však právník hospicu popírá. „Ke splnění této povinnosti pronajímatel ve smlouvě nestanovil lhůtu. Již 26. 9. 2011 jsme žádali MČ Praha 4 o sdělení informací o pojistných smlouvách, abychom zjistili, který majetek máme pojistit. Na tuto výzvu jsme do dnešního dne neobdrželi žádnou reakci,“ uvedl Tomáš Kordač. Dalším údajným porušením nájemní smlouvy, a tudíž důvodem zkrácení výpovědní lhůty ze 12 na 2 měsíce je podle MČ Praha 4 neuhrazení uplatněné smluvní pokuty a úroků z prodlení v celkové výši 370 tisíc korun. To ovšem dle slov JUDr. Kordače nebyla povinnost uložená smlouvou, a nelze ji tedy uvádět jako důvod zkrácené výpovědi.

Sdružení Hospic Štrasburk smlouvu nepopírá, ale připomnělo, že městská část vydala 12. 12. 2012 rozhodnutí zastupitelstva („generální pardon“, městskou částí nazvaný „dluhová amnestie“), kterým promíjí všem svým dlužníkům příslušenství dluhu – úrok z prodlení a smluvní pokutu. „To však MČ nebránilo v tom, aby nám 13. 12. 2012 poslala výpověď s důvody, mezi kterými byla i tato pokuta,“ posteskl si právník.

Třetím důvodem k výpovědi bylo dle MČ Praha 4 poškození městské části tím, že „pacientům byl v hospicu neoprávněně účtován poplatek za nadstandardní vybavení pokojů, ačkoli tento nadstandard byl pořízen nákladem městské části, tedy že nájemce neprovedl úpravy standardních pokojů na pokoje nadstandardní“.

Podle Tomáše Kordače jde o neoprávněné poškození, protože městská část podle něj věděla, že „ve všech hospicích je pacientům účtována takzvaná denní taxa, která slouží jen k částečnému krytí těch služeb provozovatelů hospiců, které nelze pokrývat jiným způsobem. Tato denní taxa zahrnuje i regulační poplatek ve výši 100 korun na den, k jehož výběru je hospic jako zdravotnické zařízení povinován. Navíc nic takového nájemní smlouva navrhovateli nezakazuje a ani k tomu nestanoví jakákoli jiná pravidla,“ uvádí právník.

Obava o budoucí kvalitu a dostupnost

Praha 4 nakonec přistoupila k poněkud pozvolnějšímu předání zdravotnického zařízení. „S Hospicem Štrasburk bylo dohodnuto, že městská část nyní vypracuje návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi MČ Praha 4 a Hospicem Štrasburk. Hospic Štrasburk podle ní zajistí péči o pacienty do 30. června 2013. Poté bude provoz v Hospicu Malovická zajišťovat Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, které převezme pacienty i personál,“ podotýká mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Definitivní termín a podmínky předání hospice však zatím nejsou redakci známy. Situaci mezi provozovatelem a nájemcem sleduje také Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP), která se zapojila do jednání ve snaze obě strany smířit. „Asociace vítá další pokračování provozu Hospicu Malovická, nikoli ukončení jeho působení. Zároveň věří, že nový provozovatel, ať se jím stane kdokoli, bude dodržovat pravidla hospicové péče dle ‚Standardů kvality APHPP‘, na kterých trváme jako nutné podmínce pro poskytování kvalitní péče.

V případě zájmu ze strany MČ Praha 4 či nového provozovatele je APHPP připravena jim metodicky pomoci, aby péče o terminálně nemocné byla zajištěna na maximální možné kvalitativní úrovni a při zachování finanční dostupnosti pro každého potřebného,“ vyjádřili se k budoucnosti hospicové péče na Praze 4 zástupci asociace.

Ohodnoťte tento článek!