Hospodaření krajských nemocnic se v loňském roce přehouplo do zisku

peníze

Šest nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje loni hospodařilo se ziskem. Za účetní období 2014 vykázaly nemocnice celkový hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 27,31 milionu korun.

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem nemocnice s poliklinikou v Havířově a v Karviné­Ráji, nemocnice v Třinci a Frýdku­Místku, Slezské nemocnice Opava a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.

Jiřího Martinka, náměstka moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví, se Deník zeptal:

Co se na kladném výsledku hospodaření nejvíce projevilo?

Na ziskovém hospodaření krajských nemocnic se pozitivně podílelo několik faktorů – zejména vliv úhradové vyhlášky pro rok 2014, realizovaná systémová opatření v rámci fungování řízení nemocnic formou personálních unií i zvyšování kvality poskytované péče. Hospodaření nemocnic bylo řízeno radou kraje formou schválených finančních plánů. Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů však byly tržby od zdravotních pojišťoven. Jejich meziroční nárůst činil 236 milionů korun. Nemocnice plnily plány produkce, změna úhradové vyhlášky jim umožnila dosáhnout adekvátních tržeb za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven při dodržení počtu hospitalizovaných a ošetřených pacientů.

Vlivem optimalizace řízení formou personálních unií byly dosaženy úspory také v oblasti služeb a nákupů,v personální oblasti,provozně-technické a dalších obslužných činnostech.Nadále probíhá spolupráce mezi zdravotnickými odděleními nemocnic, spolupráce při akreditaci i vrámci ošetřovatelské péče.

Jak se projevil výpadek nemocničních poplatků za pobyt?

Hospitalizační poplatek, zrušený s účinností od1.ledna 2014, byl nemocnicím nahrazen ze strany zdravotních pojišťoven. Výše kompenzace těchto poplatků za rok 2014 dosáhla v případě krajských nemocnic celkové částky 69 milionů korun. Probíhala formou měsíčních zálohových plateb. Zdravotní pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení v měsíci červenci sedm dvanáctin a v každém dalším měsíci roku 2014 pak jednu dvanáctinu z úhrnu regulačních poplatků, které byl tento poskytovatel zdravotních služeb povinen vybrat za poskytnutou lůžkovou péči v roce 2013 a vykázal jej příslušné zdravotní pojišťovně.

Od ledna se ale neplatí ani v ambulancích a lékárnách.

Také tyto poplatky budou nahrazeny. Například regulační poplatek za recept bude kompenzován ve výši 12korun a ambulantní regulační poplatek je kompenzován třiceti korunami. Avšak do výše maximálního objemu vykázaných ambulantních regulačních poplatků v roce 2013. Podle předběžných informací z jednotlivých nemocnic by úhradová vyhláška měla plně kompenzovat zrušení regulačních poplatků v ambulancích a lékárnách.

S jakými příjmy a výdaji tedy počítáte pro letošní rok? Je ještě kde šetřit?

V rámci rozpočtu kraje pro rok 2015 byla krajským nemocnicím schválena celková neinvestiční dotace ve výši 37,13 milionu korun. Z této částky budou mimo jiné hrazeny výdaje na zajištění lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice, stanice sociálních lůžek i výdaje na opravy a údržbu majetku. Dále budeme pokračovat v optimalizaci činností krajských nemocnic tak,aby byla akreditovanými zdravotnickými zařízeními zajištěna stabilní zdravotní péče. To zahrnuje také například spolupráci lékáren, optimalizaci logistiky, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami za celou skupinu i odbornou profilaci nemocnic. Realizací těchto činností je možno dosáhnout dalších efektivních úspor při zachování objemu poskytované zdravotní péče.

Budete letos začínat větší investice, nebo se budete soustředit na dokončení stávajících, vzhledem ktomu, že dokonce roku je třeba vyčerpat evropské peníze?

V roce 2015 budou dokončeny všechny akce, které jsou financovány z evropských peněz vrámci programového období 2007 až 2013. Právě na dostavbu dvou nejvýznamnějších stávajících investičních akcí, kterými jsou Pavilon interních oborův Opavě a Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku, půjde největší část finančních prostředků.Ato v celkové výši zhruba 882 miliony korun. Zároveň jsme ale ve fázi příprav na programové období 2014 až 2020. Realizace prvních nových projektů se odhaduje na rok 2016, kdy půjde především o modernizaci přístrojového vybavení.

Běží stavební práce podle plánu? Kdy budou nové pavilony otevřeny?

Ano, dá se říci, že v obou případech. Pokud vše dopadne, jak má,tak slavnostní otevření pavilonu chirurgických oborů ve Frýdku-Místku je naplánováno na 1.srpna a Pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě někdy na polovinu měsíce června letošního roku.

Očekává se letos nějaká změna, která se dotkne zaměstnanců nemocnic?

Ve všech nemocnicích vzrostly tarifní složky platů v souvislosti s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že meziroční nárůst osobních nákladů z tohoto důvodu představuje částku 112 milionů korun, budou se nemocnice muset s tímto nárůstem finančních nákladů vypořádat.

Ohodnoťte tento článek!