Přejít na obsah

Hranatý stůl zahájil petiční akci proti poplatkům a privatizaci

zpět
11.4.2008

Projekt reformy zdravotnictví z pohledu občanů a pacientů s názvem Hranatý stůl zahájil petiční akci proti poplatkům a privatizaci nemocnic a pojišťoven. Předseda petičního výboru Josef Mrázek novinářům řekl, že chtějí odvrátit připravovanou privatizaci veřejného zdravotnictví a jeho fondů a zachovat solidaritu ve zdravotnictví...

Občané mohou připojit podpis na www.pacienti.cz. Petiční akce by měla vrcholit veřejnými protesty a demonstracemi, k jejich pořádání se chystají v květnu zdravotnické odbory. Název Hranatý stůl je reakcí na reformní vládní projekt s názvem Kulatý stůl, kterého se účastní parlamentní strany s výjimkou ČSSD. Největší opoziční strana zasedla u Hranatého stolu s komunisty, pacientskými organizacemi, odbory i nezávislými odborníky. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) kritiku odmítl.

Připravované reformy přinesou prospěch podnikatelům a finančním skupinám, nikoli občanům. Ti za stejné peníze dostanou méně peněz,“ varoval Mrázek, který v Hranatém stole zastupuje Svaz pacientů. To, co se nazývá reforma zdravotnictví, je prý ve skutečnosti podstatné zdražení zdravotní péče za současného zhoršení dostupnosti, ztráta společného majetku a rozbití principu solidárního hrazení péče.

„Něco takového by při otevřeném jednání žádné vládě na světě neprošlo. Všechno se proto dělá v utajení, bez skutečného projednávání a zahaleno hustou clonou lží,“ varoval Mrázek. Členové Hranatého stolu se dnes vyjádřili v tom smyslu, že nemají nikde dovolání. Reformy se podle nich připravují za jejich zády. ODS je prý protlačuje silou nakoupených nebo vydíratelných poslanců.

Naopak podle Julínka reforma zvýší solidaritu v systému, ochrání vážně nemocné a umožní klientům pojišťoven připlatit si na lepší péči. Převod pojišťoven a nemocnic na akciové společnosti povede k tomu, že hospodaření bude lépe kontrolovatelné a peníze zdravotního pojištění budou lépe využity.

Naďa Myslivcová, ČTK


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

ČTK

Komentovat článek: Hranatý stůl zahájil petiční akci proti…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Hranatý stůl zahájil petiční akci proti…

Komentáře

dalších 7 komentářů
Nikola Čech Program NAL  | 24. 02. 2011 22:20

Program NAL v oblasti zdravotnictví Zdravotní péči je třeba důsledně pojímat jako pozitivní sociální právo a nikoliv jako zboží. Přístup k zdravotní péči musí náležet všem obyvatelům ČR včetně přistěhovalců, zahraničních dělníků a studentů s trvalým i přechodným pobytem, a to v rovné míře bez ohledu na sociální postavení a obsah peněženky. 1. Všeobecné zdravotní pojištění bez úlev pro podnikatele a bohaté: Požadujeme zachování všeobecného povinného systému odvodů zdravotního pojištění zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), zaměstnavateli, nebo státem (za děti, studenty, nezaměstnané, důchodce apod.), v případě prvně jmenovaných skupin přinejmenším v dnešní procentuální výši se zavedením vícepásmové progrese podle příjmů, v případě státních pojištěnců pravidelně valorizovanou částkou. Požadujeme odstranění jakýchkoliv stropů pro platbu zdravotního pojištění (v současnosti se zdravotní pojištění neplatí z příjmů přesahujících 148 tisíc korun měsíčně), zvýšení vyměřovacího základu pro placení zdravotního pojištění u OSVČ a zavedení odvodů zdravotního pojištění z podílu na zisku firem a z dividend. 2. Přísun peněz z tabáku a alkoholu. Zrušení diskriminačních poplatků: Do zdravotního pojištění je třeba přímo převádět podíly ze spotřebních daní na alkohol a cigarety (případně jiné obdobné položky), coby daň za osobní zdravotně rizikové chování. Naopak požadujeme okamžité zrušení všech tzv. regulačních poplatků (za recept či položku na receptu, za pohotovost, za návštěvu lékaře, za návštěvu specialisty bez navštívenky od praktického lékaře apod.), které jsou ve skutečnosti pouze nepřímou daní postihující naprosto legitimní využívání námi již zaplacené zdravotní péče, navíc s diskriminačním zaměřením především na sociálně slabší skupiny (důchodci, rodiny s malými dětmi). 3. Žádné standardy a nadstandardy! Rovný přístup k zdravotní péči pro všechny: Naprosto odmítáme vznik nějakých ubohých zdravotnických standardů pro pracující a nadstandardů pro bohaté. Zdravotní péče zajišťovaná z výběru zdravotního pojištění musí být v nejlepší dosažitelné kvalitě dostupná pro všechny, kteří ji potřebují! Do systému péče hrazené z všeobecného zdravotního pojištění je třeba vrátit péči, která z ní byla v uplynulých 20 letech vyjmuta (zubolékařská péče, antikoncepce, různá očkování, lázeňská a rehabilitační péče, speciální lékařské prohlídky a administrativní výkony ve zdravotnictví apod.) Mimo systém všeobecného zdravotního pojištění bude existovat individuální zdravotní připojištění určené pouze na luxusní (ze zdravotnického hlediska neodůvodněné) zákroky a zdravotnický materiál, výdaje spojené s případnými následky pěstování zdravotně rizikových koníčků a sportů, apod. a případné hrazení běžné zdravotní péče v cizině. 4. Jedna všeobecná státní zdravotní pojišťovna: Požadujeme vyvlastnění všech zdravotních pojišťoven fungujících v ČR a jejich sloučení do jediné všeobecné státní zdravotní pojišťovny. Tato pojišťovna bude nadále jediným výběrčím a správcem veškerých peněz ze všeobecného zdravotního pojištění se ze zákona vymezenými provozními výdaji v maximální výši 2% z vybrané sumy. Všeobecná zdravotní pojišťovna musí pracovat na neziskovém základě a musí být postavena pod kontrolu zástupců lékařů, pacientů a státu. Dosažené úspory na energiích, nájmech, administrativě apod., stejně jako prostředky ze správy či prodeje přebytečného majetku pojišťoven musí být transparentně použity na růst platů zdravotnického personálu, lepší vybavení nemocnic, další zkvalitňování lékařské péče apod. 5. Síť dostupné zdravotní péče v neziskových zařízeních. Garantované platy zdravotnického personálu: Stát musí garantovat existenci sítě vlastních neziskových zdravotnických zařízení – nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných, stanic zdravotnické záchranné služby, poliklinik, ambulancí, zubařských ordinací a pohotovostí pokrývající v dostatečné míře celé území republiky. S těmito zařízeními bude všeobecná zdravotní pojišťovna na objektivním základě uzavírat smlouvy na poskytování úhrad za zdravotní péči v rovné výši za stejný úkon a materiál pro všechna zařízení. Stát musí být garantem kvality a bezpečnosti zdravotní péče v těchto zařízeních. Obdobné smlouvy na poskytování úhrad bude pojišťovna moci uzavírat i se zařízeními v nestátních rukou (soukromé, nadační, církevní apod.) Stát ve své síti neziskových zdravotnických zařízení bude garantovat výši platů pro zdravotnický personál (lékaře a sestry) v relaci k průměrné mzdě a jejich dosažené odbornosti. Stejně tak bude v těchto zařízeních garantovat a plně financovat atestační přípravu lékařů. 6. Vnitřní úspory - centrální nákupy zařízení a elektronické aukce: Všeobecná zdravotní pojišťovna a státem vlastněná síť zdravotnických zařízení budou na základě vnějších podnětů plánovitě zajišťovat centrální nákup zdravotnického zařízení a přístrojů s cílem optimálního využití specializované zdravotnické techniky a dosažení nejvýhodnějších cen od výrobce zařízení. Různé specializované zařízení je třeba po analýze jeho budoucího efektivního využití důsledně nakupovat formou elektronických aukcí. 7. Vyvlastnění farmabyznysu a velkoobchodu s léky. Konec privatizacím: Veškeré české farmaceutické firmy a provozy zahraničních firem vyrábějící léky v Česku stejně jako veškerý velkoobchod s léky a distribuce lékařských přístrojů budou vyvlastněny coby strategické odvětví do rukou státu. V souvislosti s tím budou ceny všech léků paušálně sníženy o dnes existující velkoobchodní marže (pro marže státních i soukromých lékáren zůstane nepřekročitelný horní limit). Jakákoliv další privatizace zdravotnických zařízení, a to i formou out-sourcování hlavních aktivit, přeměna zdravotnických zařízení či fakultních nemocnic na obchodní společnosti apod. je nepřípustná. Systém zajišťování očkovacích látek, správa tkáňových bank, veškerý odběr a případný obchod s krevní plasmou a služby právě rušených zdravotních ústavů musí být rovněž znovu předány do rukou státu. 8. Pořádek v lékové politice a kontrola veřejnosti: Státní úřad pro kontrolu léčiv, který je dnes nástrojem farmaceutické lobby, musí být transformován do průhledně fungující instituce s kontrolními a rozhodujícími pravomocemi zástupců státu, odborů, lékařů, nezávislých odborníků a pacientských svazů. Musí neprodleně proběhnout úplná inventura všech léčebných přípravků s vyřazením těch, jejichž terapeutický efekt je neprokazatelný a sporný. Pro úhrady léků z pojištění musí platit zásada, že za stejný terapeutický efekt musí být stejná úhrada. Stát musí stanovit minimální a maximální výše doplatků a rozšířit počet plně hrazených léků na trhu v každé lékové skupině (dnes se formálně vyžaduje jeden bezdoplatkový lék na skupinu). Plýtvání s léky je třeba řešit tlakem na dodávání menších balení resp. možností předpisů a prodeje pouze části balení v lékárnách. Nejběžnější léky typu acylpyrin, paralen apod. budou úplně vyčleněny z úhrad ze zdravotního pojištění a dány k přímému volnému prodeji i mimo lékárny. Zbude tak více peněz na léčení opravdu vážně nemocných, na které se dnes musí nedůstojně vybírat peníze pouliční „charitou“ (žebráním). 9. Pryč s patenty a reklamou na léky: V oblasti zdravotnictví a zdravotního výzkumu je nutné celosvětově prosadit úplné odstranění patentové ochrany, která brání přístupu k lékům a zdravotnickému materiálu těm, kteří je nejvíce potřebují, a zbytečně finančně zatěžuje celý zdravotnický systém. Produkty vědeckého bádání a výzkumu se musí stát pokladnicí přístupnou všem a pacientům se musí dostat účinné léky, které jsou dnes v zájmu nadnárodních farmaceutických korporací záměrně drženy v trezorech. V zájmu dalšího snížení nákladů prosazujeme úplný zákaz jakékoliv reklamy na léky a léčivé přípravky. 10. Prevence pro zdraví i úspory: Stát musí rozšířit případně obnovit masové prevenční zdravotní a zdravotně-sociální programy, jejichž efekt může výrazným způsobem přispět k zlepšení zdravotního stavu obyvatel, omezení rizik a finančním úsporám. Pro všechny ročníky základních škol je třeba zajistit 2x ročně bezplatné návštěvy zubních ordinací. Je třeba rozšířit programy prevence kouření, toxikomanie, nemocí z nedostatku pohybu, očkování, vyšetření na rakovinu prsu, prostaty, tlustého střeva a konečníku, přítomnost papilomaviru, financovat povinné hodiny plavání pro žáky a studenty, zavést do školních osnov zdravovědu atd...

Paroubek Boj proti poplatkům ????  | 31. 01. 2010 16:06

Nechte poplatky jak jsou stanoveny a hotovo. Nebuďte blbí jako RATHH !!

adela Bestrová doplatky  | 5. 07. 2008 23:12

Právě jsem si našla na webu ministerstva zdravotnictví přehled léků a jejich doplatků. Zaujala mne informace u léku Analerginu v balení 30 případně 50 tablet, kde je vykalkulován doplatek od pacienta 1 slovy jeden haléř !!!!! Někdo skutečně dostal zaplaceno za to, že takovýto doplatek vykalkuloval, navrhl a zcela vážně napsal černé na bílé ??? Pokud mám volné pracovní kapacity na to, aby se vážně propočítávaly a veřejnosti sdělovaly takové blbiny jsme prostě skutečně ve Švejkovi, země nekonečných možností a nedivím se, že jsme na tom v tomto státě tak jak jsme. Však oni to lidé zaplatí. Smála bych se kdyby tato informace nebyla tolik k pláči

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné