III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK slaví 70 let

Od vzniku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK uplynulo 9. května 2015 již 70 let. V květnu 1945 zabral profesor Josef Charvát pro novou českou interní kliniku prostory v 1. patře průčelní budovy Všeobecné nemocnice, přibližně nad hlavní vrátnicí a vjezdem.

Tuto dobu dramaticky zaznamenávají Charvátovy denní zápisy událostí, jejichž dosud nepublikovaná část byla vydána v minulých týdnech v nakladatelství Lidové noviny pod názvem Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Později získal prof. Charvát rozsáhlé prostory tzv. Divizní nemocnice (bývalé jezuitské koleje).

Na Charvátově odkazu dodnes zůstávají cenné především tři aspekty:

* Moderní dynamický přístup ke klinické medicíně, který přetrvává nejen na „jeho“ III. interní klinice, ale i na pracovištích, která vybudovali jeho žáci tady i ve světě.

* Filozofické názory na společnost a její vývoj, které shrnul zejména v knihách Život, adaptace a stres a Člověk a jeho svět.

* Postřehy a hodnocení událostí v české společnosti, které zachytil ve svých denících. Charvátovy záznamy jsou historiky stále citovány jako důležitý zdroj poznání dob předválečných, válečných, a zejména období poválečného až do počátku 80. let.

Líheň osobností

70 let III. interní kliniky VFN a 1. LF UK představuje dlouhou a bohatou historii, v níž vyniká řada úspěchů v oblasti praktické medicíny, lékařské vědy i zdravotnických inovací. Nejen za prof. Charváta, ale i za pozdějších přednostů prof. Pacovského a prof. Marka byla klinika (a dosud je) líhní významných osobností českého zdravotnictví a vysokého školství. V současnosti je členem kolektivu kliniky prorektor UK, předsedové celkem 7 odborných lékařských společností (internistické, endokrinologické, obezitologické, tělovýchovného lékařství, Společnosti pro aterosklerózu, pro cévní přístupy a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a nově také předseda České lékařské společnosti JEP) a více než 20 dalších spolupracovníků zastává funkce místopředsedů, sekretářů či členů výborů lékařských a sesterských společností.

K dokreslení postavení III. interní kliniky uvádíme přehled center a odborných skupin kliniky:

Endokrinologické centrum (vedoucí prof. MUDr. Václav Hána, CSc.)

III. interní klinika je superkonziliárním pracovištěm pro endokrinologické pacienty z celé České republiky. Na klinice je poskytována komplexní péče největšímu počtu pacientů s onemocněními hypofýzy a hypotalamu v rámci ČR, zejména pacientů s nádory hypofýzy, nádory nadledvin všeho druhu, onemocněními štítné žlázy, endokrinní orbitopatií, onemocněními příštítných žláz.
Klinický výzkum byl v posledních letech zaměřen na diagnostiku a léčbu pacientů s nádory hypofýzy a na zhodnocení moderních terapeutických metod. V diagnostice nádorů štítné žlázy je nově zavedena elastografie uzlů a genetická analýza aspirátu, které mohou přispět k zhodnocení povahy uzlu a rozhodnutí o správné léčbě.

Diabetologické centrum (vedoucí prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.)

Diabetologické centrum zajišťuje péči o diabetiky na nejvyšší úrovni, včetně léčby inzulinovými pumpami, podiatrickou, edukační a psychologickou péči, přitom spolupracuje se všemi lékařskými obory v rámci VFN (včetně např. využití moderních přístupů bariatrické chirurgie) a výuku diabetologie na pregraduální i postgraduální úrovni (specializační i celoživotní vzdělávání)

Vědecké výsledky:

a) Hodnocení nových biochemických ukazatelů cévních změn u diabetu 1. i 2. typu ve vztahu k mechanismům jejich rozvoje (představeny na Amerických i Evropských diabetologických kongresech a publikovány v zahraničních časopisech), v minulosti též oceněny Cenou ministra zdravotnictví;

b) variabilita glykemií ve vztahu k pozdním komplikacím diabetu s využitím v praxi;

c) vztah tkáňových změn (glykačních produktů) v kůži a oční čočce ve vztahu k mikrocirkulaci měřené laserovým Dopplerem a pozdním komplikacím diabetu a dále k biochemickým ukazatelům oxidačního stresu.

Centrum pro léčbu obezity (vedoucí prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.)

Jedná se o nejkomplexněji fungující centrum pro léčbu obezity v ČR. Zabývá s komplexní diagnostikou komplikací obezity a léčbou obezity s důrazem na spolupráci s pracovišti bariatrické chirurgie. Je zajištěna psychologická diagnostika a psychoterapie, péči poskytují nutriční terapeuti. Centrum je zapojeno do výzkumu farmakoterapie obezity účastí v řadě klinických studií.

Ve spolupráci s centrem Kardiovaskulární rehabilitace se rozvíjí komplexní rehabilitace obézních kardiaků, komplexní péče o obézní diabetiky. Výzkumně se centrum zabývá patogenetickými a léčebnými aspekty u obézních diabetiků a kardiaků a endokrinopatií, úlohou organických polutantů v rozvoji obezity a jejich komplikací. Pracovníci Obezitologického centra organizovali od roku 2000 již pět komplexních epidemiologických průzkumů obezity v ČR.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze (vedoucí prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.)

Nejstarší a největší centrum specializující se na problematiku hypertenze neboli vysokého krevního tlaku v České republice. Každoročně jsou vyšetřovány stovky pacientů ze všech koutů České republiky za hospitalizace, množství dalších nemocných je vyšetřováno či sledováno ambulantně. Hlavním cílem je zlepšení diagnostiky a terapie vysokého krevního tlaku. Za úspěšnou činnost s množstvím mezinárodních publikací byl udělen centru Evropskou společností pro hypertenzi statut „Evropské centrum excellence“.

Výsledky řešení některých projektů:

1. Přibližně jen 50 % pacientů užívá léky správně jak doporučeno. Zbývající polovina nemocných buď neužívá antihypertenzní léky vůbec nebo jen některé.

2. Nová, invazivní metoda – denervaci ledvinných sympatických nervových vláken – není lepší než medikamentózní léčba.

3. Onemocnění nadledvin s nadprodukcí hormonu aldosteronu a hypertenzí se vyskytuje v populaci hypertoniků častěji, než se předpokládalo.

Centrum pro léčbu srdečního selhání (vedoucí prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.)

Centrum bylo ustaveno v roce 2001 jako reakce na rychlý a stálý nárůst počtu nemocných se srdečním selháním. Kromě léčení nemocných se srdečním selháním zajišťuje i postgraduální vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti neurohumorálních aktivací a možností jejich léčebného ovlivnění.
Některé vědecko-výzkumné výsledky: Ověření možnosti řídit léčbu nemocných s chronickým srdečním selháním podle koncentrace natriuretických peptidů (NP). Sběr dat do evropského registru “Heart Failure Long-Term Registry”, analyzování a publikování dat všech českých pacientů v něm. Účast v řadě velkých mezinárodních klinických studií testujících farmakoterapii nemocných s chronickým srdečním selháním.

Centrum preventivní kardiologie (vedoucí prof. MUDr. Richard Češka, CSc.)

Centrum preventivní kardiologie se zaměřuje na prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Zaměřuje se především na problematiku diagnostiky a léčby poruch metabolizmu krevních tuků. Věnuje se zejména geneticky podmíněným poruchám, především familiární hypercholesterolémii a dalším. V rámci komplexní činnosti Centra je speciální pozornost věnována genetickým aspektům a farmakologické léčbě nejnovějšími léčebnými postupy.

Výsledky práce odborné skupiny byly prezentovány a publikovány v řadě mezinárodních uznávaných časopisů. Kromě řešení vědeckých projektů zaměřených na nefarmakologickou léčbu a genetiku či nežádoucí účinky léčby je naše pracoviště národním centrem mezinárodního projektu MedPed, který se zabývá familiární hypercholesterolémií. Centrum se podílí na organizaci řady vzdělávacích akcí regionálního i národního významu.

Nutriční centrum a metabolická jednotka (vedoucí MUDr. Eva Kotrlíková)

Metabolická jednotka poskytuje komplexní intenzivní péči interně nemocným pacientům s akutními stavy v diabetologii, endokrinologii; na JIMP jsou též řešeny případy závažných abdominálních katastrof s nutností dlouhodobé nutriční a komplexní péče. Metabolické ambulance poskytují ambulantní péči pacientům s potřebou domácí nutriční podpory, enterální i parenterální. Za posledních 15 let byla zajišťována domácí parenterální výživa více než 50 pacientům, včetně nemocného na domácí parenterální výživě již 20. rokem, což je v ČR nejdelší doba.

Výzkumná činnost je zaměřena především na studium vztahu malnutrice a hormonů tukové tkáně, energetického výdeje, inkretinů a vlivu délky tenkého střeva na hladiny působků ovlivňujících metabolismus a energetický výdej.

Centrum pro závislé na tabáku (vedoucí doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.)

Centrum bylo zřízeno jako první svého druhu v ČR 1. 1. 2005 podle vzoru Nicotine Dependence Center na Mayo Clinic v americkém Rochesteru. Postupně se podařilo iniciovat vznik 39 dalších center, ale pouze naše je zatím k dispozici pro kuřáky po celou pracovní dobu. Za deset let činnosti jím prošlo na 5000 pacientů během celkem cca 26 000 návštěv. V centru stážují lékaři, sestry i lékárníci a s kolegy z celé republiky jsme pravidelně v kontaktu v rámci kontinuálního vzdělávání.

Výsledky léčby závislosti na tabáku jsou velmi dobře srovnatelné mezinárodně a jsme označováni jako jedno z nejlepších pracovišť pro léčbu závislosti na tabáku celosvětově. Významnou roli hrají i naše sestry, které mají vedoucí roli ve vzdělávání svých kolegyň nejen u nás, ale v zemích východní Evropy v rámci mezinárodních studií.

Osteocentrum (vedoucí MUDr. Vít Zikán, Ph.D.)

Osteocentrum VFN zajišťuje dlouhodobou péči pro nemocné s osteoporózou včetně biologické léčby a nákladné léčby deriváty parathormonu; podílí se na komplexní péči o pacienty se vzácnějšími metabolickými chorobami kostí. Pracoviště je akreditováno v oboru Klinická osteologie a spolupracuje na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů v oblasti prevence, diagnostiky a léčby metabolických chorob skeletu.

Výzkumná činnost se zaměřuje na vybrané genetické a biochemické ukazatele, které mohou být v klinické praxi užitečné k včasné identifikaci pacientů se zvýšeným rizikem zlomeniny (polymorfismy genu pro kolagen, receptor pro pokročilé produkty glykace) a pro monitorování léčby osteoporózy (telopeptidy ad.). Jako slibné se ukazuje využití neinvazivní rentgenové absorpciometrie pro hodnocení množství tukové a svalové tkáně a posouzení geometrie a trámčité struktury kosti ve vztahu k riziku zlomenin.

Centrum pro cévní přístupy (vedoucí prof. MUDr. Jan Malík, CSc.)

Centrum pro cévní přístupy VFN a 1. LF UK se věnuje komplexní problematice cévních přístupů pro hemodialýzu. Bez cévního přístupu není život zachraňující léčba selhání ledvin pomocí hemodialýzy vůbec možná. Pro představu: komplikace cévních přístupů jsou ve Spojených státech zodpovědné za polovinu nákladů na hemodialyzační program. Naše centrum je jedno z největších v Evropě a zatím jediné v České republice, poskytuje péči nemocným ze všech krajů České republiky, pro více než 50 hemodialyzačních středisek. Díky komplexní péči – od plánování typu přístupu a jejich založení (dialyzační katetr, arteriovenózní zkrat nativní nebo s umělou cévní protézou) přes jejich ultrazvukové kontroly až po léčbu komplikací mají cévní přístupy nemocných léčených a sledovaných ve VFN jednu z nejdelších životností na světě.

Hlavní vědecké výsledky: v našem Centru bylo dokázáno, že pravidelné ultrazvukové sledování cévních přístupů spolu s včasnou léčbou případných stenóz (zúžení) prodlužuje životnost těchto zkratů. Výsledek této studie vedl ke změně mezinárodních odborných doporučení. Přispěla k tomu i přesná definice významné stenózy, která vyžaduje včasnou léčbu.

Centrum kardiovaskulární rehabilitace (vedoucí MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.)

Nejmladší centrum III. interní kliniky bylo ustanoveno 1. dubna 2015. Jeho hlavní náplní je zlepšení prognózy a kvality života pacientů (zejména kardiaků s již manifestním onemocněním, ale i pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku).

Jako hlavní prostředek slouží pohybová aktivita (pod heslem: „Pohyb je lék“) a nutriční intervence. Centrum dlouhodobě spolupracuje se švýcarským pracovištěm prof. Sanera, vůdčí osobností na poli kardiovaskulární rehabilitace v Evropské kardiologické rehabilitace.

Jednou z výzkumných aktivit centra je výzkum reakce krevního tlaku na zátěž, kde již byl publikován první odborný článek, a další jsou v přípravě. Pro pacienty byl vyvinut program KARDIO 7P, shrnující zásady zdravého životního stylu přístupnou a zapamatovatelnou formou.

Koronární jednotka (vedoucí MUDr. Tomáš Janota, CSc.)

Koronární jednotka (KJ) III. interní kliniky byla otevřena v roce 1972 jako jedna z prvních interně orientovaných jednotek intenzivní péče v tehdejším Československu. Zajišťuje péči o nemocné se srdečními a cévními onemocněními s ohrožením života a velkými přístrojovými i personálními nároky. Jsou zde léčeni především nemocní s akutním infarktem myokardu, arytmiemi, těžkým srdečním selháním, plicní embolií, hypertenzní krizí, zánětem srdečního svalu, onemocněním osrdečníku, akutním postižením hrudní aorty atd.

Hospitalizováni jsou i nemocní s těžkým onemocněním ledvin, plic, CNS, se septickými stavy, rozvratem vnitřního prostředí apod. Nemocní jsou vyšetřováni a léčeni s využitím všech v současnosti doporučovaných zařízení a postupů intenzivní péče. Přímo na lůžku jsou prováděny ultrazvukové metody vyšetření srdce, cév a dalších orgánů. Řada nemocných je léčena s použitím invazivní i neinvazivní umělé plicní ventilace, metod nahrazujících funkci ledvin, řízené hypotermie. Na každém lůžku KJ se za rok vystřídá až 100 nemocných.

Ve výuce mediků a v přípravě mladších lékařů a sester pro práci na odděleních akutní péče je kladen velký důraz na výuku resuscitace. Jsou zde též realizovány studie zkoumající nové možnosti farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění (srdečního selhání, arytmií, ICHS).

Metabolická výzkumná skupina (vedoucí prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.)

Výzkumná metabolická skupina se zabývá se etiopatogenezou a možnostmi prevence a léčby obezity, diabetes mellitus 2. typu. Specificky je výzkum zaměřen na možnou úlohu endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu v těchto procesech a jejich ovlivnění bariatrickou chirurgií a dalšími léčebnými postupy. Dalším dlouhodobým zájmem skupiny je téma inzulínové rezistence a hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů a možnosti jejich terapeutického ovlivnění.

Práce Výzkumné metabolické skupiny byly opakovaně publikovány v předních časopisech tematicky zaměřených na endokrinologii a metabolizmu včetně Diabetes Care, Obesity, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism a řady dalších. Granty řešené výzkumnou metabolickou skupiny byly v posledních pěti letech 1x oceněny Cenou ministra zdravotnictví a 1 x čestným uznáním ministra zdravotnictví.

Ambulance pro těhotné kardiačky (vedoucí doc. MUDr. Jiří Král, CSc.)

Těhotenství je nejméně v 1 % komplikováno onemocněním kardiovaskulárního systému. Zásadní význam těchto onemocnění u těhotných žen spočívá ve skutečnosti, že tyto choroby představují třetí nejčastější příčinu mateřské mortality a zůstávají nadále na prvém místě mezi neporodnickými příčinami úmrtí. Ve spolupráci III. interní kliniky a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK je již od roku 1984 provozována odborná ambulance pro těhotné s kardiovaskulárními chorobami, která zajišťuje komplexní péči o tyto nemocné v průběhu gravidity i okolo porodu (peripartálně).

Ohodnoťte tento článek!