Inkontinence – noční můra společnosti

*inkontinence

Lidé stárnou a umírají daleko pomaleji, a proto se bude problém s únikem moči bude týkat stále více pacientů. Tradiční akci, která upozorňuje na problém inkontinence, každoročně pořádá spolek Incoforum, mediálním partnerem je divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta.

Demografická situace Evropanů je jasně a zřetelně předvídatelná. Populace stárne, a zároveň se dožíváme vyššího věku, což jsou předpoklady pro polymorbiditu. Češi totiž umírají v průměrném věku 85 let. “Patříme mezi země, kde je jedna z největších incidencí karcinomu prostaty. Výskyt zhoubného nádoru prostaty obecně celosvětově stoupá.,” upozornil na hlavní příčinu urologických obtíží u mužů prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a prezident Incofora. I letos bude možné v rámci šestého ročníku Světového týdne inkontinence od 23. 6. až do 27. 6. 2017 navštívit infostánek sdružení v Obchodním Centrum Nový Smíchov.

I muži se pomočují

O inkontinenci moči u mužů se ve společnosti moc nehovoří. Proto je potřeba tuto problematiku medializovat a detabuizovat. Kromě karcinomu prostaty jsou dalšími příčinami neurologické komplikace či pánevní traumata. Většina míšních poranění je podle profesora Hanuše následována právě poruchami inkontinence. Možnost léčby spočívá zejména ve fyzioterapii a změně životního stylu, dostatku pohybové aktivity a redukci hmotnosti. Farmakoterapie je další formou léčby a velkou kapitolou jsou pak protetika. “Mezi užívané chirurgické metody u mužů patří manžeta kolem močové trubice a zkouší se páska pod močovou trubici. Je nutné použít multimodální terapii,” zdůraznil možnosti léčby prezident Incofora.

Mediální projekty

Incoforum vytváří mediální projekty a pod vedením doc. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D., primáře Urologické kliniky FN v Ostravě provedli výzkumný projekt zaměřený na kvalitu života inkontinentních žen. Z výsledků šetření vyplývá, že 40 procent žen se domnívá, že problém je v jejich vysokém věku a pětina z nich pak nedokáže říct, při jaké příležitosti k úniku moči došlo, a proto o onemocnění nemluví ani s lékařem. “Jestli žena vyhledá pomoc, nezávisí ani na úrovni vzdělání, ani zaměstnání, počtu dětí nebo psychologických faktorech, ale odpovídá stupni její nespokojenosti,” uvedl k možnostem diagnostiky MUDr. Lukáš Horčička, z Urogynekologické ambulance GONA a předseda Správní rady Incofora. Pouze čtvrtina pacientek je operována nebo léčena medikamentózně a rehabilitačním cvičením pánevního dna.

Kvalita života inkontinentních pacientek
60 % inkontinentních se vyhýbá cestování
58 % je ovlivněno inkontinencí v práci
40 % inkontinentních má sexuální potíže

Cílem studie bylo zjistit, jaký vliv má inkontinence na kvalitu života a objektivně posoudit typ a závažnosti inkontinence. Šetření probíhalo formou dotazníků a tzv. vložkovým testem. Změnou váhy vložky lze zjistit, zda jde o kontinenci, či inkontinenci. Podle závažnosti se pak inkontinence dělí do tří stupňů: mírná (4–20 ml/24 hod.), střední (21–74 ml/24 hod.) a závažná (více než 75 ml/24 hod.). “U souboru přes 300 jedinců došlo překvapivě k tomu, že jsme neprokázali lineární vzestup nespokojenosti. Zjistili jsme rovněž, že největší vliv na kvalitu života má již mírná inkontinence,” vysvětlil výsledky zkoumání doktor Horčička. Podle validizovaných světových dotazníků nejsou zásadním problémem velké úniky moči, ale zhoršenou kvalitu života pociťují pacienti už při nepatrném množství.

Noční močení

Primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice a člen Správní rady Incofora, doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., představil nejčastější mikční symptom se závažnými zdravotními, ekonomickými a společenskými důsledky. Pacient trpící nykturií má potíže pojmout adekvátní objem moči. Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) jen definována jako stížnost na probuzení z nočního spánku pocitem nucení na močení, zároveň však musí předcházet i následovat spánek. “Jedno močení za noc postihuje více než polovinu populace. U 20 až 35 procent lidí všech věkových kategorií a pohlaví se objevují dvě a více močení za noc,” upozorňuje na vysokou incidenci doc. Zachoval.

Pokud se vyskytuje dvě a více močení za noc, pak jde o velmi obtěžující symptom, protože narušuje přirozenou regenerační funkci spánku a může způsobit zvýšenou denní spavost, zvyšuje také riziko nehod, nepozornosti, pádů a úrazů v průběhu dne. U pacientů, u nichž se nykturie vyskytuje, je prokázána jednoznačně zvýšená morbidita i mortalita, mají rovněž více kardiovaskulárních příhod nebo vyšší výskyt diabetu.

Diagnostika je velmi jednoduchá. Pacienti si vedou tzv. mikční deník, z kterého se potom zjistí, jaké porce moči vylučují v noci. “Léčba noční polyurie spočívá v podávání desmopresinu, který na noc ztlumí tvorbu moči. Produkce poté probíhá další den v poledne, takže pacient moč neretinuje,” uvedl možnosti terapie Zachoval. Hormon byl vyvinut v 60. letech českým chemikem Ing. Milanem Zaoralem, DrSc., Jeho přínos ocenila i i Světová zdravotnická organizace (WHO), která ho uvedla mezi patnácti nejvýznamnějšími léky.

Možnosti léčby seniorů

V Evropě bude za dva roky odhadem více než 3 miliony 75 až 79letých mužů a dalších 2,5 milionu nad 80 let, kteří budou trpět závažnou inkontinencí typu hyperaktivního měchýře,” předestřela vyhlídky Evropanů prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze a rovněž členka Správní rady Incofora.

Možnosti současná léčby inkontinence u seniorů vidí hlavně v preventivní režimové léčbě, pod níž spadá jak tělesný pohyb, tak také zdravý životní styl, a při úniku moči pak pravidelný pitný a mikční režim i vedení mikčního deníku. Podle ní onemocněním v České republice trpí 1,2 milionu osob, z čehož je 250 tisíc seniorů. Výskyt se však liší v různých věkových skupinách, proto nejde o homogenní skupinu, v jejímž rámci je proto hodně výjimek.

Nejjednodušší způsob předcházení zhoršení kvality života je používání inkontinenčních vložek. Plátci zdravotní péče se ale domnívají, že jsou nákladné, zatímco ve Švédsku se řídí pravým opakem. “Nákladová efektivita se hodnotí s ohledem na danou zemi. Je s podivem, že si můžeme dovolit implantovat kardiostimulátory za miliony korun a můžeme si také dovolit drahou biologickou léčbu pro jednoho pacienta, ale už není v našich silách zaplatit ženám dostatečně kvalitní život. Je to o tom, jaké priority si ve zdravotnictví nastavíme,” uvedla k současné úhradové vyhlášce prof. Topinková.

Noční můra seniorů

Probouzení nutkavým pocitem na močení neboli nykturie, je častým zdravotním problémem nejen seniorů. Trápí totiž 10 až 15 procent matek malých dětí. “Jako neurolog a teď už gerontoneurolog musím říct, že se noční nutkání velice často manifestují u dospělých a seniorů, kteří v dětství trpěli nočním pomočováním,” uvedl k nočním epizodám prof. MUDr. Martin Bojar, CSc., z Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol.

Depresivita starší populace podle něj velice úzce souvisí s fetorem, což je zápach, který provází inkontinenci a který dramatickým zhoršuje výkonnost limbického systému. “Nočním močení je noční můra, jež je úzce spojena s poruchami spánku, s živými a děsivými sny a nemá daleko k somnambulismu,” upozornil na psychologickou rovinu prof. Bojar. Lidé trpící nykturií mají nejen horší usínání, ale také horší jsou i jednotlivé fáze spánku, a proto stále více seniorů začíná používat hypnotika, která se mohou podílet na úzkosti. Hrozí však také vyšší riziko pádu. Nykturií netrpí jenom pacient sám, ale i osoby blízké a pečující, které mají pocity, že v péči zklamaly. Inkontinence se tedy nedotýká pouze pacientů, ale celé společnosti.

Incoforum, z. s.

– mezioborové sdružení, zabývajících se problematikou inkontinence moče,
– realizuje osvětový program zaměřeného na pacienty, širokou veřejnost, média, plátce péče i decizní sféru.

Ohodnoťte tento článek!