Integrovaná péče? Problém s růzností systémů

Titulní obrázek

Je systém integrované péče příliš složitý? Budou údaje pacienta v bezpečí? Nezíská k nim přístup někdo neoprávněný? Dotazy spojené se vznikajícím systémem jste pokládali předsedovi Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Pavlu Neugebauerovi. Důležitá je podle něj zejména správná motivace…

Dotazuji, proč se vymýšlí zbytečná složitost a stále se nechává přežívat základní systémová chyba – aby primární péče měla smysl, musí veškeré vyšetření (neakutní stavy) probíhat nejprve u praktického lékaře, potom teprve může následovat specialista. V tom je síla ekonomiky, přehledu a nestřídání více doktorů. U kolika doktorů se dnes pacienti objeví, aniž byli u praktika? Všude ve světě je to samozřejmostí a na Slovensku to vyřešili legislativní úpravou od letošního roku. Jak dlouho tento špatný systém a tím špatnou péči chcete ještě obcházet?

Shodneme se jistě v tom, že by mělo dojít k systémovému řešení v organizaci celého našeho zdravotnictví, které spočívá ve faktickém a ne jen teoretickém naplnění funkce a úlohy primární péče, tedy role především obou odborností praktických lékařů. Bohužel, a jistě to i vnímáte, změny ve zdravotnictví jsou spíše politikem než faktickou diskusí. My víme, že ono politikum změnit neumíme, tak hledáme jiné cesty.

Snažíme se popsat a zmapovat systém, snažíme se k tomu použít to, co již v systému je, snažíme se, aby do toho, pokud možno, zatím nebyl zatahován pacient. Smyslem našeho snažení je, na základě informací, které systém již obsahuje, tento systém popsat a prokázat, proč a jaká role primární péče je a měla by být. A to vše s přesvědčením, že nakonec i ti politikové pochopí, respektive uvidí zjištěné skutečnosti, a třeba to pomůže, aby ta systémová chyba, o které píšete, byla odstraněna.

Jakou aplikací budou zpřístupněny informace o předchozích vyšetřeních?

Tak na tuto otázku v současnosti odpovědět neumím. Celá tato problematika je součástí národní strategie pro zavádění eHealth v České republice. Ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu ustavilo tzv. Mezirezortní koordinační výbor. Výstupy bohužel nespatřují světlo světa tak rychle, abych Vám mohl jednoznačně odpovědět. Nicméně, jednoznačně lze konstatovat, že jakékoliv zpřístupnění informací není a nebude možné, pokud nebude zajištěna dostatečná ochrana dat. Musí být jednoznačně definovány podmínky, za jakých lze shromažďovat data (toto již víceméně existuje, je však nutno bezpodmínečně zajistit patřičnou strukturovanost ukládaných dat), dále pak kdo a za jakých podmínek může na data, nebo jejich část, nahlížet, musí existovat přesná evidence a kontrola kdo, kdy a na co nahlížel, a tak dále.

Vidíte, že k tomu, aby mohly být data zpřístupněna v rámci celého systému zdravotnictví, je potřeba udělat ještě celou řadu kroků. Této skutečnosti si byli vědomi tvůrci elektronické zdravotní knížky pacienta. Ani jim se však nepodařilo dosud víceméně stojaté vody rozčeřit.

Jak bude v této aplikaci zajištěna kontrola toho, že k informacím o pacientovi přistupují pouze lékaři, kteří mají daného pacienta v péči a pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný?

Aby toto mohlo být zajištěno, musí existovat příslušné registry. Jedním z nich je registr zdravotnických pracovníků s pravidelnou kontrolou a aktualizací. Dále pak každý zdravotnický pracovník musí být v systému identifikovatelný, tj. musí mít svůj jednoznačný a nezpochybnitelný elektronický podpis. Systém pak musí, jak jsem již uvedl v jiné odpovědi, jednoznačně identifikovat a archivovat kdy, kdo a na co nahlížel. Samozřejmě musí existovat dostatečná a odborníky zaručená ochrana dat zpřístupněných k nahlížení. Přesto je i tak nezbytné, aby vše bylo i legislativně zakotveno, včetně řešení situací, kdy někdo daná pravidla poruší.

Jaká je šance, že na tento systém přistoupí všechny ZP? V případě, že nepřistoupí, lékaři budou nuceni učit se několik různých systémů?

To je asi největší problém. Toto asi zaručit skutečně neumíme. Nemáme ani sílu ani moc, abychom zdravotním pojišťovnám určovali jejich postup. A ani si nemyslím, že bychom mít měli. Máme tedy podle mne jen dvě možnosti.

Buď budeme čekat na to, co jednotlivé zdravotní pojišťovny vymyslí, a pak budeme složitě jednat o možnostech sbližování jednotlivých systémů, a to z důvodů, o kterých píšete, což vidím jako velmi dlouhou a komplikovanou cestu s nejasným výsledkem. Pravděpodobně dojde k odmítnutí řady takových projektů, neboť názory a motivy pojišťoven a poskytovatelů mohou být až diametrálně odlišné.

Nebo se sami a nejlépe ve spolupráci s nějakou pojišťovnou pokusíme něco vymyslet. Za prvé v takovém systému můžeme hlídat zachování svobodného výkonu povolání lékaře, můžeme chránit naše pacienty před nepřiměřenými požadavky zdravotních pojišťoven a přitom právě přímo se zdravotními pojišťovnami hledat průsečíky společných zájmů. No a pokud se nám podaří něco takového vytvořit, pak nic nebrání toto předložit kterékoliv zdravotní pojišťovně jako alternativu, nebo alespoň jako model, k čemu by vše mělo směřovat. Jsem přesvědčen, že pouze touto cestou lze zajistit do určité míry podobnost jednotlivých systémů, navíc za situace vytvoření patřičných pojistek.

Navíc, umím si i představit situaci, kdy si bude zdravotnické zařízení vybírat, s kterými zdravotními pojišťovnami bude kontrahovat péči, a velmi pravděpodobně bude obdobná snaha i ze strany zdravotních pojišťoven. Toto je samozřejmě do určité míry pro oblast primární péče limitní.

Další otázky a odpovědi zveřejníme zítra.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Integrovaná péče? Problém s růzností systémů
Ohodnoťte tento článek!