Interpelace ve věci chirurgického sanatoria Area Medica

Poslanec Petr Nečas (ODS) se již na začátku letošního roku obrátil dopisem na ministra zdravotnictví Ivana Davida ohledně stanoviska MZ, které nedoporučilo zdravotním pojišťovnám uzavřít smlouvy se sou-kromým chirurgickým sanatoriem Area Medica ve Valašském Meziříčí. P. Nečas poukázal na to, že komise pro výběrové řízení nezohlednila množství faktorů, neboť toto zařízení „představuje velmi vítaný doplněk veřejných nemocnic v okrese Vsetín“. Zřizo-vatel místní městské nemocnice (město Va-lašské Meziříčí) nespatřuje v soukromém zařízení konkurenci. Poslanec dále uvedl, že proti soukromému chirurgickému sanato-riu nebyla vznesena žádná stížnost a s jeho likvidací nesouhlasí ani okresní úřad, ani lékařská komora.

V březnu pak P. Nečas uplatnil vůči mi-nistrovi zdravotnictví ve věci rušení chirurgického sanatoria Area Medica parlamentní interpelaci, protože nebyl spokojen s odpovědí resortního úřadu. P. Nečas uvedl, že požádal ministra o přezkoumání stanoviska vyhlašovatele k výsledkům výběrových řízení, a proto nepřijímá tvrzení MZ, že jeho námitky směřují k původnímu stanovisku bývalé ministryně Zuzany Roithové. „Výsledky výběrových řízení mají svou kon-tinuitu a já se neobracím ani na paní Roithovou, ani na pana Davida, ale na ministra zdravotnictví jako instituci,“ konstatoval P. Nečas.

I. David na tuto interpelaci reagoval 24. března:

„V případě Area Medica Valašské Meziříčí jsem původní stanovisko vyhlašovatele nezměnil. Dr. Roithová v příloze ke stanovisku vyhlašovatele uvedla, že lůžková kapacita v oborech chirurgie a gynekologie-porodnictví je na posuzovaném území nadbytečná a zdravotnické zařízení nesplňuje optimálně posuzované předpoklady pro zajištění komplexní lůžkové péče v těchto oborech z důvodů:

nekomplexnosti a selektivnosti spek-tra prováděných výkonů,


malého počtu prováděných výkonů, který nezaručuje erudici zdravotnického personálu,


nadstandardního charakteru zařízení vázaného na nutnou finanční spoluúčast pacienta, která neumožňuje garanci péče plně hrazené ze zdravotního pojištění,


nestabilního a tím hraničního lékařského zajištění,


nestabilního zajištění komplementárních služeb.

Ve stanovisku bylo doporučeno projednání rozšíření smluvního vztahu na ambulantní a semiambulantní formy poskytování zdravotní péče v daných oborech.“

Poslanci se k tématu rušení smluv se soukromými nemocnicemi vrátili znovu letos v červenci. Milan Cabrnoch (ODS) se roz-hodl prostřednictvím Ligy na obranu soukromých zdravotnických zařízení zjišťovat, kolik privátních poskytovatelů je výsledky výběrových řízení existenčně ohroženo.

Ohodnoťte tento článek!