Je nutné oživit zájem o studium ošetřovatelství

*sestra, lékařka

Ve dnech 10. – 11. září 2016 proběhly v prostorách Univerzity Hradec Králové XXII. královéhradecké ošetřovatelské dny.

Tradičně je pořádá Česká asociace sester – Region Hradec Králové ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. V rámci této akce se nám podařilo navázat kontakt s Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu a již druhým rokem jsme mohli přivítat naše polské kolegyně.

Hlavními tématy kongresu byly „Komplexní péče o pacienta s invazívními vstupy, Prevence a léčba dekubitů, Ošetřovatelská péče v klinických oborech a Vzdělávání nelékařských pracovníků“. Akci oživilo setkání sester seniorek.

Novinkou letošního ročníku bylo zařazení diskuzního fóra na, v současné době, velmi aktuální téma „Jak získat a udržet nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví“ za účasti prezidentky České asociace sester paní PhDr. Martiny Šochmanové, MBA, dále Bc. Tomáše Válka, DiS., předsedy Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, Bc. Márii Dobešové, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava a prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D., lékaře Kardiochirurgické kliniky FN Hradec Králové a proděkana pro výuku všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku a výuku bakalářských programů LF UK Hradec Králové. Diskuzi moderovala Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové.

Protagonisté se shodli na tom, že se na nedostatku zejména sester na trhu práce podílí více faktorů a to především úroveň mezilidských a interpersonálních vztahů na pracovišti, výkon práce ve směnném provozu někdy s nadměrnou přesčasovou prací, fyzická a psychická náročnost profese, a v neposlední řadě také neadekvátní finanční ohodnocení vzhledem k tíži vykonávané profese. Důležitá je také potřeba oživení zájmu mladé generace o studium zdravotnických profesí.

Účastníci diskuze naopak neviděli zásadní problém v současném systému vzdělávání sester. Vzhledem k aktuálnosti tématu proběhla živá diskuze, ve které dominovala mimo jiné také problematika rozsahu kompetencí všeobecných sester a zdravotnických asistentů s dopady do praxe tak, jak jsou v současné době nastaveny. Z diskuze byla patrná jednoznačná podpora vzdělávání všeobecných sester na vyšších odborných a vysokých školách nejen z důvodu náročnosti poskytované ošetřovatelské péče, která je spolu s rozvojem medicínských postupů stále intenzívnější, ale i z důvodu uznávání sesterského povolání v rámci Evropské unie.

Po oba dny zaznělo celkem 53 zajímavých přednášek, z toho dvě přednášky od polských kolegyň. Vystaveny byly 4 postery s odbornou tématikou a 6 posterů věnovaných historii Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pořadatelé kongresu za každý den odměnili nejlepší příspěvek a to na základě výsledků získaných z hlasovacích lístků od jednotlivých účastníků. První den bylo oceněno sdělení paní Jany Sieberové s názvem „Zkušenosti s vedením týmu Domácího hospice Duha, o.p.s. v Hořicích“. Druhý kongresový den nejvíce zaujal příspěvek Lucie Jarešové s názvem „Aktivní účast československých žen a dívek ve vojenských jednotkách za II. světové války.“

Na kongresu bylo zaregistrováno přes 300 posluchačů, vč. studentů SZŠ a VOZŠ Hradec Králové. Hlavními partnery byly firmy B. Braun Medical s.r.o., Hospimed, spol.s.r.o., BD Advancing the world of helth, Linet spol. s.r.o., POLYMED medical CZ, a.s. Akce byla podpořena doprovodnou výstavou 20 firem a mediálním partnerem Ambit Media a.s. a Mladá Fronta a.s. Organizačního zajištění se opět ujala firma HANZO Production, spol. s.r.o. Všem patří naše velké poděkování.

Zároveň bychom chtěly za celý organizační výbor kongresu touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na velice kvalitním, odborně a na vysoké úrovni připraveném kongresu, všem přednášejícím za jejich pečlivě zpracované přednášky a doufáme, že se i na příštích XXIII. královéhradeckých ošetřovatelských dnech opět sejdeme v hojném počtu.

Těšíme se na setkání s Vámi ve dnech 7. – 8. září 2017.

Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně NOP Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!