Jenom nutné zlo?

Protidrogová politika je v České republice koncepčně plánována od roku 1993. V současné době se řídí Národní strategií protidrogové politiky, kterou pro roky 2001 až 2004 přijala vláda. Koordinaci na celostátní úrovni má na starosti Meziresortní protidrogová komise. V jejím čele stojí předseda vlády a svými ministry jsou v ní zastoupena ministerstva…

vnitra, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, práce a sociálních věcí. Na místní úrovní protidrogovou politiku koordinují protidrogoví koordinátoři.

Národní strategie protidrogové politiky má čtyři pilíře:

– Primární prevence – to jsou aktivity zaměřené na prevenci, respektive oddálení prvního setkání dětí a mladých lidí s drogou.

– Harm reduction, což jsou aktivity zaměřené na snižování zdravotních a sociálních poškození uživatelů drog.

– Léčba a rehabilitace.

– Represe.

Co se jim nabízí:

Dosud bylo pro pomoc drogově závislým vybudováno a je v provozu:

– 43 kontaktních center s terénními programy a poradenskými centry, z toho 72 % programů v nich uskutečňují nestátní organizace.

– 24 detoxikačních jednotek s celkovou kapacitou 180 lůžek, všechny pouze státní.

– 72 denních stacionářů, z toho 43 % nestátních.

– Jedno ambulantní zařízení krizové intervence pro nezletilé uživatele drog.

– 13 oddělení státních psychiatrických léčeben s celkovou kapacitou 800 pacientů.

– 16 terapeutických komunit pro léčbu závislých s celkovou kapacitou 216 klientů. Z toho je 87,5 % nestátních.

– 4 státní pobytová oddělení krizové intervence.

– 6 doléčovacích programů s chráněným bydlením a jsou ze 66 % nestátní.

– 8 pracovišť metadonové substituční léčby v 7 městech, které by měly zvýšit letos kapacitu na 400-500 klientů. Čtvrtina z nich je nestátních.

Programy prevence a léčby drogových závislostí jsou plánovány protidrogovými komisemi složenými ze zástupců institucí a organizací činných v protidrogové politice. Návrhy na granty v oblasti prevence a léčby drogových závislostí se předkládají protidrogovým koordinátorům a pak se postupují Meziresortní protidrogové komisi vlády. Vybrané granty jsou financovány ze státního rozpočtu. V loňském roce na ně bylo vyčleněno 114 milionů korun. Dále z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy a obecních rozpočtů.

Přípravy a realizace grantů se účastní nestátní organizace – komunity, nadace a občanská sdružení. Ty získávají navíc prostředky ze soukromých sponzorských darů. Jsou sdruženy v Asociaci neziskových organizací ČR. Mezi největší patří Sananim se sídlem v Praze a Olomouci, Drop In v Praze, Drog Out Club v Ústí nad Labem, Sdružení Podané ruce v Brně a Laxus v Hradci Králové.

Ekonom, 23.8.2001

Ohodnoťte tento článek!