Kdo zaplatí za děti z ÚSP

Titulní obrázek

„Kdo zaplatí šedesátikorunové poplatky za dlouhodobý pobyt dítěte v psychiatrické léčebně? Dítě je umístěno v ÚSP, nemá zákonného zástupce a soud mu zatím nestanovil ani opatrovníka. Děti z dětských domovů byly od těchto poplatků osvobozeny. Neměly by být tyto děti posuzovány podobně?“ ptá se čtenář v právní poradně Zdraví.Euro.cz…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Kdo zaplatí šedesátikorunové poplatky za dlouhodobý pobyt dítěte v psychiatrické léčebně? Dítě je umístěno v ÚSP, nemá zákonného zástupce a soud mu zatím nestanovil ani opatrovníka. Děti z dětských domovů byly od těchto poplatků osvobozeny. Neměly by být tyto děti posuzovány podobně?

Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál

V dotazu je třeba primárně objasnit, zda je dle současné právní úpravy vůbec možné, aby dítě nemělo zákonného zástupce. Dle § 26 Občanského zákoníku platí, že „pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci.“ Následující ustanovení poté odkazuje na Zákon o rodině, ve kterém je specificky upraveno zákonné zastoupení nezletilého dítěte a podle kterého rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé.

V případě, že žádný z rodičů nemůže dítě zastupovat, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem je buď příbuzný fyzické osoby, nebo soud opatrovníkem ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí (dále jen „orgán sociálně-právní ochrany dětí“). Vzhledem k těmto ustanovením je tedy zjevné, že situace, kdy dítě nemá zákonného zástupce, nebude trvalého rázu, zpravidla bude jen důsledkem pomalé soudní administrativy.

Pokud by tedy došlo k této situaci tak, jak ji uvádíte ve Vašem dotazu, spadala by povinnost k placení poplatků na samotné dítě, které má způsobilost mít práva (včetně práva vlastnit majetek), nemá však způsobilost k právním úkonům. Poté, co by mu byl zástupce ustanoven, by tento za dítě poplatky uhradil, jelikož jeho povinností je, mimo jiné, spravovat majetek zastupovaného. Proto bych Vám v případě, že dojde k Vámi popsané situaci doporučil počkat do doby, než bude dítěti ustanoven opatrovník a teprve poté celou situaci řešit – dojde tak pouze k nepříjemnosti spočívající v prodlení s platbou.

Na okraj bych k Vašemu dotazu dodal, že s účinností od 1.8.2008 došlo ke změnám v zák.

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to právě v oblasti osvobození od regulačních poplatků. Podmínky vybírání regulačních poplatků se změnily tak, že od placení regulačních poplatků ve výši 60,- Kč za pobyt narozeného dítěte ode dne porodu do dne prvního propuštění ze zdravotnického zařízení se osvobozují zákonní zástupci. Dále se regulační poplatky neplatí při umístění pojištěnce bez jeho souhlasu do ústavní péče z důvodu stanovených zvláštním zákonem, vysloví-li souhlas s tímto umístěním a držením pojištěnce v ústavní péči soud.

K další změně dojde v případě, že bude přijata novela zák. č. 48/1997 Sb., která problematiku regulačních poplatků dále modifikuje. Dle této novely by byli od regulačních poplatků osvobozeni rovněž pojištěnci umístění na základě rozhodnutí soudu v dětských centrech a dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

www.Zdravi.Euro.cz

Kdo zaplatí za děti z ÚSP
Ohodnoťte tento článek!