Kladenská nemocnice se odrazila ode dna

Na samé hraně provozuschopnosti. Tak bylo možné označit ještě před rokem a půl ekonomickou situaci kladenské nemocnice. Nedostatek peněžních prostředků na účtech, obrovské závazky po lhůtě splatnosti, pokles výkonnosti, nefunkční systém nakupování a neřízené vztahy se zdravotními pojišťovnami. To všechno už je minulostí a nemocnice má velmi dobře nakročeno, aby v nejbližších letech skončila s kladným hospodářským výsledkem.

Pozitivní trend ve výsledku hospodaření a úspěchy v započatých projektech vytvořily důležitý základ pro následující období a kladenská nemocnice se tak pro mnoho dodavatelů opět stává stabilním a věrohodným partnerem.

Zlepšující se situaci kladenské nemocnice přiblížil její předseda představenstva MUDr. Petr Polouček, MBA.

Nemocnice odvrátila hrozící ekonomický kolaps, ke kterému směřovala. Můžete na konkrétních číslech doložit, že se situace opravu zlepšuje?

Čísla hovoří jednoznačně. Po očištění hospodářských výsledků o dotace na krytí ztrátových činností je trend velice pozitivní: r. 2015 -193 mil. Kč, r. 2016 -186 mil. Kč, r. 2017 -95 mil. Kč. V roce 2018 se námi realizovaná opatření projeví ještě ve větší míře než v roce 2017 (MUDr. Polouček vede nemocnici od 1.3.2017 – poznámka redakce). V nákladech na materiál a služby očekáváme úspory kolem 40 mil. Kč oproti roku 2016. A to za situace, kdy nemocnice výrazně snížila objem vyžádané péče v jiných zdravotnických zařízeních, protože si zajistila tyto výkony ve vlastní režii (tzv. extramurální péče).

Bohužel hospodaření roku 2018 bude ovlivněno také negativně, a to z důvodu nutné nápravy právního stavu týkající se služeb lékařů. Výsledek hospodaření pro rok 2018 tak mohl být ještě lepší, ale jde o kostlivce, kterého je pro dlouhodobě udržitelný provoz nemocnice nutné odstranit. Nicméně dle údajů k 31.7.2018 odhadujeme hospodářský výsledek pro rok 2018 na cca -65 mil. Kč., což je oproti stavu, kdy jsem do nemocnice přišel, výrazné zlepšení. Pokud se nám bude dařit ve výkonnosti a v jednáních se zdravotními pojišťovnami po zbytek roku 2018, může být výsledek ještě lepší.

Jak se podařilo snížit zadlužení nemocnice?

Zde je nutné si na rovinu říci, že snížení zadluženosti je v první řadě zásluha akcionáře, tj. Středočeského kraje. Nemocnice při své kritické finanční situaci v oblasti provozních a investičních výdajů nemohla účinně snižovat své dluhy. Tato situace bránila v soutěžení a jednání s dodavateli (těžko můžete jít do veřejné zakázky s vědomím, že nebudete schopni dostát svým závazkům). Středočeský kraj poskytl nemocnici v několika etapách finanční pomoc, která byla nezbytná pro snížení zadluženosti a zachování provozuschopnosti. Na nás bylo představit ozdravné plány a přesvědčit vlastníka o smyslu této pomoci.

Jaký máte plán pro úpravu hospodaření?

Plán k zajištění soběstačného stavu financování a hospodaření Oblastní nemocnice Kladno je v principu jednoduchý. Zajistit nákupy dodávek a služeb za nejlepší ceny na trhu, poskytovat kvalitní péči efektivně a optimalizovat její strukturu. Kdybyste ale chtěli zajít hlouběji do této problematiky, tak zjistíte, že realizace tohoto plánu není úplně jednoduchá. Nakupování probíhá podle zákona o veřejných zakázkách, takže musíte mít dostatečně velký a schopný tým lidí, který bude schopen rychle, ale zejména v intencích zákona tyto zakázky soutěžit. Co se týče struktury poskytované péče – je to velice citlivé téma, jelikož se přímo nebo nepřímo dotýká celé řady zájmových skupin (pojišťovny, pacienti, zdravotníci, politici a další). Jde asi o nesložitější část, ale jelikož jsem ji absolvoval již několikrát, tak z vlastní zkušenosti vím, že toho lze dosáhnout. Výsledkem je pak kvalitnější péče, která je udržitelná a efektivní.

Oblastní nemocnice Kladno má k zajištění finanční samostatnosti před sebou ještě dlouhou cestu. Jedna věc je zajištění vyrovnaného hospodaření v provozu, což by se mohlo podařit v následujících 2-3 letech. Nicméně pro zajištění obnovy a údržby majetku je nutné vytvořit další zdroje v nemalé výši, odhadem 50-70 mil. Kč ročně.

Je nemocnice v současné době zapojena do nějakého dotačního programu, který by vedl k lepšímu hospodaření?

Nemocnice se zapojila do Integrovaného regionálního operačního programu na zvýšení kvality návazné péče, který zajistil obnovu kriticky zastaralé zdravotnické techniky. V současné době probíhá realizace akce na obnovu informační infrastruktury, jejímž cílem je modernizace stávajícího systému pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace. Aktuálně nemocnice připravuje tři projekty do dotačního programu na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Realizace akcí přinese nemocnici významné úspory provozních nákladů.

Dá se odhadnout, jak na tom bude nemocnice ekonomicky příští rok?

Jelikož je úhradová vyhláška pro rok 2019 již k dispozici, máme v oblasti výnosů celkem jasno. Další proměnou je ovšem nárůst mezd zdravotníků, o kterém se zatím jedná a na tuto skutečnost musí nemocnice reagovat. Očekáváme však další snižování v oblasti nákladů na materiál a další zefektivnění některých zdravotnických provozů. Pro rok 2019 to tedy znamená, že budeme plánovat lepší hospodářský výsledek než pro letošní rok. O kolik lepší, to uvidíme koncem roku 2018.

Jaké kroky byly učiněny, aby nemocnice nakupovala levněji?

V první řadě jsme vytvořili tým lidí, který začal efektivně soutěžit. Dále jsme vytvořili harmonogram soutěží podle náročnosti a jejich ekonomického dopadu, který se snažíme plnit. Co se týče nákladů, již jsme vý¬znamně pokročili v oblasti zefek¬tivnění systému nakupování, kdy v souladu s nařízením zakladatele ve velké míře využíváme aukční nákupy a výběrová řízení. V oblasti služeb jsme již uskutečnili výběrové řízení na zajištění bezpečnostních služeb, právě probíhá výběrové řízení na dodavatele praní prádla, v poslední fázi přípravy je výběrové řízení na úklidové služby. Již první uskutečněné výběrové řízení na bezpečnostní služby přineslo úsporu v řádu milionu korun.

Jak byla nemocnice úspěšná při jednáních se zdravotními pojišťovnami a jak se tyto kroky promítnou do hospodaření nemocnice?

Dosáhli jsme výrazného zlepšení vztahů se zdravotními pojišťovnami a po mnoha letech, kdy nemocnice pojišťovnám vracela finanční prostředky v řádech až několika desítek milionů korun za nesplnění produkce, letos dojde k opačnému trendu. Po dlouhých letech jsme splnili limity úhradové vyhlášky a tím pádem finanční prostředky od zdravotních pojišťoven naopak získáme. Všechna velmi intenzivní jednání se zdravotními pojišťovnami pomohla také nasmlouvat pro nemocnici celou řadu klíčových výkonů, které pomohou posílit její výkonnost. Zásadní vliv měla i změna organizace v oblasti diagnostiky. Podařilo se nastavit procesy tak, aby řada vyšetření, původně realizovaných mimo nemocnici, byla prováděna v rámci nemocnice.

Hodně se mluví o kvalitě poskytování zdravotnických služeb, jak je na tom kladenská nemocnice?

Během měsíce května naše nemocnice opět podstoupila externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, ve kterém nejen uspěla a obhájila tak na další tři roky Certifikát kvality a bezpečí, ale stala se dokonce i absolutním vítězem projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018“. Získání certifikátu je důkazem, že je naše nemocnice po všech stránkách schopna se o své pacienty postarat na odpovídající úrovni kvality a zajistit jim bezpečné prostředí. Komise hodnotila systémové nastavení klíčových procesů a plnění národních hodnotících standardů ve všech zdravotnických i nezdravotnických provozech. Za opětovné získání certifikátu patří velké poděkování všem zaměstnancům nemocnice, kteří se tou největší měrou podílejí na udržení a rozvoji poskytování kvalitní a bezpečné péče našim pacientům.

V květnu 2018 bylo přijato opatření na ochranu osobních údajů, jak se k tomu postavila kladenská nemocnice?

V souladu s platnou legislativou jsme přijali Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR. Jedná se obecný rámec zásad nakládání s osobními údaji, který reaguje na rychlý vývoj komunikačních technologií a s tím spojených rizik. Naše nemocnice uchovává, zpracovává a chrání osobní údaje jak svých pacientů, tak i zaměstnanců. Našim cílem je nastavení funkčního systému ochrany osobních údajů, který bude co nejméně zatěžovat zdravotníky a současně naplní požadavky Obecného nařízení. Jsou to tedy především legislativní kroky, které běžný zaměstnanec či pacient zpravidla nezaznamená. Aktuální informace ohledně nového nařízení jsou dostupné na webových stránkách naší nemocnice.

Co nemocnici čeká v budoucnu?

Za pomoci evropských fondů i za vydatné pomoci kraje, coby zakladatele, je v plném proudu obnova zdravotnické techniky, která umožní zpřesnění a zrychlení diagnostiky a léčby. Téměř každé oddělení v nemocnici se již dočkalo obnovy alespoň části přístrojového vybavení a v tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Na velmi dobré cestě je i zahájení dlouho očekávané rekonstrukce bloku C2, který dá vzniknout moderním lůžkovým oddělením a ambulancím. V neposlední řadě jsou v procesu projektové práce na rekonstrukci objektu patologie a v následujících etapách pak budou následovat další bloky nemocnice včetně kuchyně a jídelny pro zaměstnance. V realizaci je i projekt rozšíření Wi-Fi signálu, který pacientům zajistí bezplatný přístup k internetu. Signálem tak bude pokryta převážná většina areálu. Stranou nezůstává ani program pro veřejnost, pro kterou pořádáme semináře a akce zaměřené na prevenci a zdraví. Velmi intenzivně usilujeme také o kvalitní mezioborovou spolupráci, a to jak v rámci nemocnice, tak i s ostatními poskytovateli zdravotních služeb regionu.

Ohodnoťte tento článek!