Komentář ředitele nemocnice v Přerově k bodům tiskové konference

Ředitel přerovské nemocnice MUDr. Pavel Václavík poskytl Zdraví.Euro.cz následující komentář k jednotlivým bodům středeční tiskové konference: S ohledem na to, co uveřejnila media z tiskové konference dne 17.1. 2001, dovoluji si Vám nabídnout jednotlivé body tak, jak byly na tiskovce komentovány…

Atmosféra strachu…?

Domnívám se, že v naší nemocnici není vytvářena atmosféra strachu, žádným lékařům není vyhrožováno a všichni mají možnost otevřeně vyjádřit svůj názor, prohlášení lékařů médiím jsou toho důkazem.

Komunikace…

V posledním roce jsem učinil řadu konkrétních opatření ke zlepšení komunikace v nemocnici, například byla podle požadavků primářů změněna struktura porad, dále byla obsazena funkce náměstka pro léčebnou péči, který by měl případné spory a náměty objektivizovat.

Všechny sporné momenty byly a jsou konzultovány s přednostou okresního úřadu a zdravotním radou. Požádal jsem o vyjádření i Českou chirurgickou společnost, také jejichž radami a podněty se v současné době řídím a úzce s ní spolupracuji při výběru nového primáře chirurgického oddělení.

Jsem ochoten akceptovat všechny rozumné návrhy jak primářů, tak lékařských odborů, vedoucích ke zlepšení komunikace. Na druhou stranu se domnívám, že řada sporných bodů je spíše osobní povahy a nevypovídá o mých schopnostech řídit nemocnici. Ty ať jsou posuzovány podle konkrétních výsledků mé práce. Domnívám se, že se za tyto výsledky, především rozvoj přerovské nemocnice v posledních letech, nemusím ani v nejmenším stydět. Proto odstoupit nehodlám.

Jediným důvodem mé abdikace by bylo to, kdybych se měl stát hrobařem této nemocnice a musel zavírat jednotlivá oddělení proto, že by nebyla schopna poskytovat akutní lůžkovou péči v celé šíři.

Přesčasová práce, zákoník práce…

Napětí v celém resortu se v posledních měsících stupňuje, především v souvislosti s novelou Zákoníku práce, kdy lékaři, kteří dříve běžně sloužili 500-1000 hodin přesčasů ročně, jsou omezeni na 416, resp. 150 hodin přesčasové práce. Snažíme se samozřejmě uzavřít dohody o zajištění služeb nad 150 hodin. S tím se samozřejmě pojí komplikovaná vyjednávání o struktuře mezd lékařů v roce 2000, která zvyšují nervozitu v zařízení. V konečné fázi jde tedy jen a jen o peníze, a ne, jak je deklarováno, o únavu pracovníků.

Novela Zákoníku práce přináší skutečně velké problémy do všech zdravotnických zařízení v ČR, na což již reagovala masmedia, a to především v zajištění ústavní pohotovostní služby. Tento problém se týká především zajištění chirurgických služeb, což konstatovala ve svém prohlášení i Chirurgická společnost J.E.P. ze zde 2.12. 2000.

NsP v Přerově se tímto zabývala již před schválením novelizace ZP s vědomím složitosti v hledání lékařů ve středních a malých nemocnicích, iniciovala pracovní jednání zástupců 10 moravských nemocnic se spádovou oblastí přibližně jednoho milionu obyvatel. Závěry s možnými řešeními jsme předložili Ministerstvu zdravotnictví 15.8. 2000 s tím, že v první řadě očekáváme metodický pokyn s jasným stanovením toho, co je nezbytná ústavní pohotovostní služba. Odpovědi jsme se dosud nedočkali, a proto jsme samozřejmě hledali řešení, jak při zachování kvality a při jen minimálním poklesu dostupnosti nezbytnou léčebnou péči pro pacienty – občany Přerovska – zabezpečit. Konkrétní návrh v řešení zabezpečení chirurgické služby v intencích zákona byl podepsán kromě jiných i primářem Nohejlem dne 8.12. Následně 13.12. 2000 byl předložen nový návrh ze strany vedení chirurgického oddělení, který byl akceptován a opět podepsán všemi zúčastněnými. Dne 10.1. 2001 bylo na primářské schůzi konstatováno, že pohotovostní služba je zajištěna na všech odděleních, samozřejmě ne vždy bezproblémově. K dořešení zbývá oddělení RTG, které je rizikovým pracovištěm, kde ale dojde k personálnímu posílení v erudovaném lékaři.

Přijetí rezignace MUDr. Nohejla a zabezpečení chodu chirurgického oddělení…

Primář MUDr. Nohejl se vzdal písemně své funkce 11.1. 2001, dále bude postupováno dle Zákoníku práce.

Situaci posledních dnů bohužel zkomplikovala mimořádná událost, která nadále nemůže být na žádost rodiny jakkoliv medializována. K události došlo v noční službě na chirurgické ambulanci, která je sloužena jak lékaři chirurgie, tak i ortopedie a urologie. Nicméně služby vypisuje a za jejich průběh odborný i organizační odpovídá chirurgické oddělení. Protože jsem v průběhu neshledal jednoznačné porušení medicínských předpisů a regulí, pouze zvyklostí naší nemocnice, nikoho (ani primáře Nohejla) jsem nijak v souvislosti s případem nepotrestal, pouze jsem na primářském kolegiu připomněl nutnost vhodných organizačních opatření při zajištění chirurgické služby, aby se situace nemohla opakovat. Bohužel, primář Nohejl nebyl ochoten tuto odpovědnost respektovat a vyřešil pro sebe situaci rezignací na svou funkci.

Po převzetí písemné žádosti primáře MUDr. Nohejla dne 11.1. jsem v přítomnosti náměstka pro LPP s prim. Nohejlem hovořil, nabízeli jsme varianty pokrytí vedení chirurgie alespoň do doby ustanovení nového primáře. Nicméně toto prim. Nohejl striktně odmítl. Proto jsem okamžitě kontaktoval doc. MUDr. K. Havlíčka, Csc., předsedu České chirurgické společnosti J.E.P., kterému jsem rozhodnutí primáře Nohejla oznámil. Oba jsme vyjádřili jednoznačný zájem zachovat a podpořit kvalitní chod chirurgie v Přerově, doc. Havlíček vidí nejlepšího možného garanta odborné podpory v chirurgických klinikách nedaleké Fakultní nemocnice Olomouc.

Po jednáních s prof. MUDr. Dudou, DrSc. z Fakultní nemocnice v Olomouci a ředitelem MUDr. Zelníčkem, Csc. z Úrazové nemocnice v Brně nám byla dnes skutečně přislíbena odborná kolegiální výpomoc. Ředitel FN Olomouc doc. MUDr. Rýznar, Csc. projevil také snahu pomoci s řešením možných problémů naší chirurgie.

Dne 12.1. pak po osobním jednání přislíbil výpomoc i prof. MUDr. Král, Csc. z I. Chirurgické kliniky v Olomouci. Budu jednat osobně v Olomouci dne 12.1. 2001.

Věřím, v souladu se sdělením MUDr. Nohejla, v kvality chirurgického týmu, jeho erudici. V týmu samozřejmě zůstává i Dr. Nohejl, (v této chvíli na pracovní neschopnosti), který je vysoce erudovaným chirurgem. Pevně věřím, že jeho odstoupení z funkčního místa primáře neomezí chod přerovské chirurgie a nezastaví odbornou léčebnou péči o pacienty .

Personální politika…

Obavy o personální situaci v nemocnici jsou neopodstatněné, zatím žádný z lékařů neodešel, naopak nabízí se zájemci ochotní v NsP pracovat. V roce 2000 naopak stoupl počet lékařů o 7, na celkový počet 93 lékařů. Výrazné zhoršení může nastat pouze v případě vážné nedohody ohledně nového Zákoníku práce. A zde, jak řekl i zdravotní rada: Pokud chceme jako nemocnice fungovat, musíme se dohodnout.

Řešení situace vidím v dalším trpělivém vyjednávání.

MUDr. Pavel Václavík, ředitel NsP Přerov

Ohodnoťte tento článek!