Konečný návrh expertní skupiny pro zdravotnicví

Konečný návrh textu koaliční smlouvy za expertní skupinu pro zdravotnictví, který dostane K9 a který ČTK získala z vyjednávacího týmu.

Preambule

Koalice považuje zdravotnictví za jednu ze svých hlavních programových priorit, proto nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany České republiky. Dále se koalice zasadí o změny, které povedou k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví na základě jeho dlouhodobé finanční udržitelnosti. Cílem koalice je zajistit občanům České republiky dostupnou a kvalitní zdravotní péči na principu skutečné solidarity.

Koalice se shodla na základních podmínkách pro naplnění těchto cílů jako je zachování a modernizace veřejného zdravotního pojištění, navýšení zdrojů legálním přísunem soukromých zdrojů, transparentní právní prostředí a rovná soutěž poskytovatelů i zdravotních pojišťoven jako účinný nástroj k omezování korupce, rovný přístup k péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění, skutečná solidarita zdravých s nemocnými a jasné stanovení role státu.

Koalice bude pokračovat ve veřejné diskuzi o reformě českého zdravotnictví na půdě expertní komise, ke které budou přizvány i ostatní parlamentní politické strany.

1) Definujeme nárok, tedy rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, na základě medicínských kritérií a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění.

2) Každé zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou, je povinno vždy nabízet „nárok“, tedy variantu zdravotní péče plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

3) Definujeme časovou a geografickou (místní) dostupnost zdravotní péče a uložíme plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit.

4) Pacient hradí tu část zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tedy není součástí „nároku“.

5) Zavedeme transparentní čekací seznamy pro jednotlivé druhy zdravotní péče.

6) Zdravotnická záchranná služba bude na celostátní úrovni jednotná, bude definována samostatným zákonem, který bude řešit její činnost, organizaci i principy financování, dostupnost jejich služeb a postavení v systému zdravotnictví a Integrovaném záchranném systému.

7) Podporujeme prevenci; umožníme zdravotním pojišťovnám pozitivně motivovat pojištěnce, kteří se účastní preventivní péče.

8) Bezodkladně provedeme kategorizaci zdravotnických prostředků.

9) Zdravotnické prostředky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na principu referencí – „za stejný efekt stejná úhrada“.

10) Zavedeme generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

11) V každé referenční skupině musí být nejméně jeden dostupný lék plně hrazený bez doplatku.

12) Chceme větší roli a větší odpovědnost pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

13) Vytvoříme takové právní prostředí, abychom přeměnili fakultní nemocnice na nemocnice univerzitní, s tvrdým rozpočtovým omezením.

14) Obdobně budeme postupovat i u ostatních zdravotnických zařízení ve vlastnictví státu.

15) Stát u svých zařízení a poskytovatelů zdravotní péče zabezpečí provádění elektronických aukcí a centrálních nákupů.

16) Dokončíme reformu postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

17) Pregraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků nemůže být financováno z veřejného zdravotního pojištění; tyto náklady pokryje resort školství.

18) Postgraduální vzdělávání budou organizovat vysoké školy.

19) Celoživotní vzdělávání budou organizovat komory, odborné společnosti a vysoké školy.

20) Postgraduální i celoživotní vzdělávání budou provádět subjekty, které k tomu získají akreditaci ministerstva zdravotnictví.

21) Stát bude finančně podporovat postgraduální vzdělávání tak, aby finance směřovaly ke školenci i k jeho zaměstnavateli.

22) Převedeme nemocenské dávky na nemocenské pojištění, které budou provádět zdravotní pojišťovny.

23) Posílíme dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce.

24) Stanovíme jasné, transparentní a efektivní podmínky, za kterých budou uzavírány smlouvy pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče.

25) Posílíme kontrolu kvality a bezpečí zdravotní péče a zdravotnických zařízení.

26) Dokončíme transformaci orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví.

27) Budeme prosazovat aplikaci evropské charty práv pacienta.

28) Budeme prosazovat elektronizaci zdravotnictví jako nástroj ke zvýšení transparentnosti a efektivity zdravotního systému, k omezování korupčního prostředí a ke zlepšení zdraví a informovanosti občanů.

29) Vytvoříme takové podmínky, aby bylo možné co nejrychleji zavést institut reálné ceny, který nahradí současný netransparentní bodový systém.

30) Zavedeme principy transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven.

31) Budeme iniciovat fúzování resortních pojišťoven ministerstva vnitra a obrany.

32) Zákonem sjednotíme podmínky fungování pro všechny zdravotní pojišťovny tak, aby bylo umožněno další případné transparentní fúzování ostatních zdravotních pojišťoven.

33) Zabezpečíme spravedlivější, vícekriteriální přerozdělení pojistného na zdravotní pojištění.

34) Zavedeme princip jednoho výběrčího místa.

35) Společně s odborníky vymezíme zdravotně – sociální (dlouhodobou) péči a navrhneme vhodný způsob financování.

36) Budeme podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče.

37) Zabezpečíme rozvoj paliativní a hospicové péče.

38) Budeme maximálně usilovat o zlepšení ochrany nekuřáků.

39) Zrušíme tabulkové platy ve zdravotnictví, mimo jiné proto, aby nebyla blokována výše odměny zdravotníků po dokončení postgraduálního vzdělávání a byla umožněna vyšší motivační mzda.

40) Posílíme kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků.

41) Koalice bude prosazovat, aby všechny nové zákony týkající se zdravotnické reformy vešly v platnost k 1. 1. 2012.

Ohodnoťte tento článek!