Kraj po auditu předložil nemocnici nutná opatření

Titulní obrázek

Audit o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice je již dokončen. Kraj zveřejnil výsledky a vzápětí dodal, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Audit, který pro Karlovarský kraj prováděla firma KPMG Česká republika, přinesl nečekané výsledky. Informace, které auditoři zjistili, překvapily i vedení kraje. To se po prostudování zprávy rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele…

Audit, který pro Karlovarský kraj prováděla firma KPMG Česká republika, přinesl nečekané výsledky. Informace, které auditoři zjistili, překvapily i vedení kraje. To se po prostudování zprávy rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Vedení nemocnice pochybilo podle auditorů hned na několika místech. Mezi nejzávažnější prohřešky patří porušování zákona o zadávání veřejných zakázek, o střetu zájmů, porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo zkreslování údajů o stavu hospodaření.

Nevedla se téměř žádná evidence o materiálu, jasné nebylo ani to, kolik se spotřebovává léků. Spekuluje se o tom, že si lékaři z nemocnice léky odnášeli do svých soukromých praxí. Auditoři konstatují, že nemocnice nebyla řízena „řádným způsobem“. Špatné hospodaření se odrazilo i na zadluženosti, nemocnice loni skončila ve ztrátě 121 milionů korun.

Na podivné praktiky upozornili sami lékaři, protesty vyvrcholily demonstrativní stávkou a hrozbou odchodu desítek zdravotníků z KKN. Lékaři za viníka problémů označili společnost Česká zdravotní, která KKN řídila. Zástupci firmy, jež v KKN už své působení ukončila, ale obvinění odmítli.

Rada Karlovarského kraje předložila představenstvu KKN soubor opatření, která se začnou v nejbližších dnech realizovat, jedná se o systémové kroky, které by měly zamezit podobným problémům. Vedení kraje se pokusí finanční ztrátu po manažerech získat zpět.

Rada Karlovarského kraje schválila tyto návrhy na opatření v řízení společnosti Karlovarská krajská nemocnice:

V oblasti nákupních procesů

– uzavírat smlouvy obsahující ceník se všemi dodavateli speciálního zdravotnického materiálu

– pravidelně aktualizovat smlouvy s hlavními dodavateli tak, aby zohledňovaly tržní trendy

– zavést formální systém archivování dokumentace (objednávek, předávacích protokolů, dodacích listů) ke všem dodávkám

– zavést limity pro smlouvy a nákupy, které splňují požadavky zákona o veřejných zakázkách a stanovit a aplikovat řádný schvalovací proces

– prokazatelně spolupracovat s jednotlivými odpovědnými pracovníky dotčených oddělení na přípravě ročního investičního plánu pro nákup vybavení a přístrojů

– zjišťovat základní informace o potenciálních dodavatelích, aby byli vyloučeni nesolventní dodavatelé případně dodavatelé, u kterých dochází ke střetu zájmů

– definovat kvalifikační kritéria pro veřejné zakázky tak, aby byla možná účast většího počtu uchazečů a umožněno tak posuzovat nabídky na základě kritéria nejnižší ceny

– stanovit veškerá hodnotící kritéria jako kvantifikovatelná a měřitelná

– sestavovat hodnotící komise proporcionálně, včetně zástupců dotčených oddělení

– vyžadovat bezpodmínečně od členů komise podpis čestného prohlášení, že nejsou žádným způsobem spřízněni s uchazeči včetně důsledků uvedení nepravdivých informací

– veškerá opatření shora vypracovat v písemné podobě do směrnice o výběrových řízeních, prokazatelně s touto směrnicí seznámit zaměstnance včetně důsledků jejího nedodržování a zajistit, aby veškerá výběrová řízení byla prováděna v souladu s platnou legislativou

V oblasti finančních limitů

– stanovit limity na základě ročního finančního plánu, který byl schválen příslušným orgánem KKN a.s. v souladu se stanovami společnosti

– limity v rámci finančního plánu prokazatelně projednat s odpovědnými pracovníky příslušných oddělení

– po schválení plánu prokazatelně seznámit odpovědné pracovníky s limity pro daná oddělení včetně důsledků jejich nedodržování

– pravidelně monitorovat dodržování stanovených limitů

– v případě překročení limitů stanovit odpovědnost za spotřebu nad limit a sankce za překročení

– stanovit jednoznačně pravomoc rozhodovat (písemným vnitřním předpisem) o rozpočtových změnách, změnách limitů a možnostech jejich překročení

– definovat pravidla pro řešení výjimečných zvýšení spotřeby v naléhavých případech

V oblasti střetu zájmů a etického kodexu zaměstnanců

– vypracovat jednoznačnou vnitřní směrnici o případech střetu zájmů a prokazatelně s ní seznámit zaměstnance včetně důsledků jejího porušení

– v rámci této směrnice stanovit nadřazenost zájmu zaměstnavatele nad soukromé zájmy zaměstnanců, vyslovit zákaz zneužití funkce pro svůj osobní prospěch a definovat neslučitelnost funkcí. Stanovit způsob chování v případě vlastnictví podílů v jiných subjektech, jejichž předmět činnosti je shodný s předmětem činnosti zaměstnavatele (KKN a.s.) pro členy vedení společnosti včetně primářů

– definovat jednoznačně podmínky pro schvalování souběžné výdělečné činnosti všech zaměstnanců společnosti, je-li souhlas udělen, musí být v písemné podobě uložen v osobní složce zaměstnance v souladu se zákoníkem práce

– pro členy nejvyššího vedení, primáře a lékaře tyto podmínky zapracovat přímo do pracovních smluv

V oblasti inventarizace a evidence zásob

– bezodkladně provést řádnou inventarizaci zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků s cílem zjistit aktuální zůstatky zásob a stanovit tak výchozí stav zásob pro provádění budoucích inventur zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků, a to na jednotlivých odděleních KKN a.s.

– definovat systém evidence zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků na jednotlivých odděleních (po převzetí z lékárny, centrálního skladu) a provádět pravidelně inventury zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků na jednotlivých odděleních včetně důsledků za zjištěná manka

Rada kraje ukládá představenstvu KKN a.s. předložit jedinému akcionáři návrh harmonogramu realizace opatření schválených jediným akcionářem ve lhůtě do 2.9.2008. Představenstvo dále musí vyvodit odpovědnosti včetně důsledků ve vazbě na skutečnost, že v KKN a.s. chybí dokumentace a podklady k případům prověřovaným forenzním auditem

Představenstvo musí vyčíslit případnou škodu vzniklou společnosti v období 2004 až 2007 v souvislosti s nákupem zejména zdravotního materiálu, léků a ostatních komodit a služeb, a vznikla-li škoda, přijmout veškerá dostupná opatření k jejímu vymožení.

Michaela Svobodová, www.Zdravi.Euro.cz

Kraj po auditu předložil nemocnici nutná opatření
Ohodnoťte tento článek!