Lékař jako konzultant farmaceutické firmy

„Pracuji v nemocnici jako lékař v zaměstnaneckém poměru. Byla mi nabídnuta práce konzultanta farmaceutické společnosti formou externí spolupráce s tím, že budu příležitostně docházet do sídla společnosti, kde budu mít k dispozici i pracovní místo s počítačem. Jaká smluvní úprava této spolupráce by pro mě byla nevhodnější? Budu muset sám podávat daňové přiznání? Musím o této své činnosti informovat zaměstnavatele, když její výkon nebude časově nijak kolidovat s mou prací v nemocnici?“

Na dotaz čtenáře odpovídá Mgr. Lucie Neubertová

Pro spolupráci lékaře s farmaceutickou společností je možné využít dohodu o provedení práce nebo smlouvu o spolupráci. Pokusím se stručně vysvětlit hlavní rozdíly mezi těmito smluvními typy.

Práce na DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce představuje zvláštní formu pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo pracovní poměr. Podle zákoníku práce však rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Tuto dohodu je tedy vhodné uzavřít pro případ krátkodobější spolupráce.

V případě dlouhodobější spolupráce, jež přesáhne uvedených 300 hodin ročně, pak lze uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Na základě této dohody však není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Smlouva o spolupráci

Uzavření smlouvy o spolupráci, na jejímž základě by docházelo k soustavné činnosti lékaře provozované samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, by podle mého názoru naplnilo definici živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Z tohoto důvodu by tedy bylo nezbytné nejdříve si opatřit živnostenský list a plnit všechny povinnosti spojené s výkonem podnikatelské činnosti, tedy včetně dodržování daňových předpisů.

Pozor na předpisy zaměstnavatele

Obecně podle zákoníku práce platí, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Nicméně, vzhledem k možným specifikům, bych za účelem posouzení, zda by uvedená činnost nekolidovala s výkonem činnosti v rámci hlavního pracovního poměru, doporučovala důkladně prostudovat pracovní smlouvu a interní předpisy zaměstnavatele.

Etické hledisko

Současně si dovoluji upozornit na etické hledisko spolupráce lékaře s farmaceutickou společností, které vyplývá ze stavovských předpisů České lékařské komory. Tyto předpisy stanoví, že lékař může působit jako konzultant farmaceutické firmy pouze za předpokladu, že při takovém spojení s farmaceutickou firmou vždy zůstane zcela nezávislý ve svém rozhodování a bude vykonávat lékařskou praxi ve prospěch pacienta.

Náhrada za konzultační činnost také musí odpovídat vynaložené práci, měla by tedy být přiměřená. Současně je stanoveno, že pokud lékař informuje jiné lékařské či farmakologické subjekty, musí své spojení s farmaceutickou firmou zveřejnit, aby byla zachována průhlednost zájmů pro všechny zúčastněné.

Ohodnoťte tento článek!