Lékaře pobouřil nemorální postup nemocnice

Pohoršení mezi lékaři vyvolal postup Jesenické nemocnice, která krátce po úmrtí praktického lékaře z Jeseníku začátkem srpna obeslala dva tisíce jeho pacientů oficiálním dopisem, v němž je vyzvala k přeregistraci ke svým dvěma lékařům. Odborná zdravotnická veřejnost považuje počínáni nemocnice za amorální. Nemocnice totiž mimo jiné nepočkala na výběrové řízeni na lékaře, který by pacienty převzal…

Jeseník – Přestože včera odborná komise dala při rozhodování přednost praktické lékařce před nemocnici, případ ještě není u konce.

Postupem nemocnice se již zabýval referát zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jesenická radnice dokonce požádala

ministerstvo zdravotnictví o prošetření celé věci. Okresní zdravotní rada Radovan Novotný označuje jednám nemocnice za nepřijatelné. „I podle lékařské komory je postup nekorektní a neetický. Nemocnice získala zdravotní dokumentaci od rodiny zesnulého, ale ta není předmětem dědického řízení a laici s ní nemohou nakládat. I když její počínání není protiprávní, odporuje zásadám ministerstva zdravotnictví, „říká.

Novotnému se nelibí, že nemocnice obešla obvyklý postup, kdy v první řadě musí proběhnout výběrové řízení na nového lékaře. Řízení má třicetidenní rytmus a zdravotní rada tedy musí zajistit náhradní péči, kterou obvykle vykonává zastupující lékař.

„V tomto případě byl lékař na dovolené. Pak je tedy na referátu zdravotnictví, aby pověřil zdravotnické zařízení dočasnou správou, což se nestalo. Nemocnice jednala bez mého vědomí a souhlasu, což je nepřijatelné. I když jsem je vyzval k navrácení dokumentace pod mou správu, neučinili tak. Byť s jednáním nemocnice nesouhlasím, nemohu zahájit správní řízení, protože se nedopustila ničeho protiprávního,“ říká rozhořčeně rada Novotný.

Ředitel Jesenické nemocnice Jan Jedlička však nemá dojem nekorektnosti ze strany nemocnice. K dohodě s pozůstalými přistoupili poté, co se na nemocnici začali s žádosti o ošetření obracet pacienti zesnulého lékaře, když neuspěli u jiných lékařů. „Při dodržení všech podmínek stanovených zákonem získala nemocnice řádnou registraci pro provozování ordinace praktického lékaře od okresního úřadu a dohodla se s VZP a ostatními pojišťovnami o poskytování péče pacientům,“ ohradil se Jedlička. S platnou registrací sice souhlasí i Novotný, upozorňuje však, že k ní došlo opožděně, až na základě řízení vyvolaného přednostkou okresu Milenou Novotnou. Nemocnice přitom získala registraci jen

do doby výběrového řízeni na praktického lékaře pro dotčené pacienty.

V něm včera vyjádřila odborná komise jasné stanovisko. V poměru tři ku jedné dali její členové před nemocnicí přednost lékařce Dagmar Klímové, která nyní působí v lázních Karlova Studánka. Jedním z aspektů, který při rozhodování sehrál důležitou roli, byl právě fakt, že nemocnice bez vědomí orgánu státní zdravotní správy získala od dědiců zdravotní dokumentaci, ačkoliv laici s ní nakládat nemohou.

Na VZP nyní záleží, zda se bude řídit doporučením komise a s lékařkou uzavře smluvní vztah. „Po odborné stránce je kvalitní a nezpochybnitelná, ale my cítíme závazek i vůči nemocnici, která nám vyšla vstříc v době, kdy za zesnulého doktora Aleše Pospíšila nebyl zástup. Kdyby se nemocnice o tyto pacienty nepostarala, po Jeseníku bloudí dva tisíce pacientů. Nemocnice jen za poslední měsíc ošetřila devět set pacientů,“ prohlašuje Cupal. Podle něj je však reálné, že s lékařkou VZP smlouvu uzavře. „Než dojde k uzavření smluvního vztahu, nemocnici požádáme, aby se o pacienty doktora Pospíšila postarala,“ dodává Cupal.

DANUŠE KRČOVÁ, Hanácký a středomoravský den, 5.9.2001

Ohodnoťte tento článek!