Lékaři mohou být také stíháni

Věcný záměr trestního zákona počítá s novými trestnými činy, některé z nich uvádíme: Eutanazie – Tento trestný čin by měl znamenat usmrcení na žádost nevyléčitelně nemocného. Výjimkou by měla být situace…

kdy lékař na základě dostupných poznatků a v souladu s právními předpisy dospěje k závěru, že další léčebné postupy i použití lékařských přístrojů, které zajišťují přežívání nevyléčitelně nemocné osoby, již nemohou vést k obnovení tělesných funkcí rozhodných proto, aby zůstala naživu.

Neoprávněné odnímání orgánů a tkání od zemřelých – Předkladatel zatím o této skutkové podstatě pouze uvažuje. Bude ještě podrobena diskusi.

Opuštění svěřené osoby – Návrh rozšiřuje nynější trestný čin z dítěte na osobu, o kterou je někdo povinen pečovat.

Domácí násilí – Odborníci tvrdí, že latentně se tento trestný čin odehrává velmi často.

Porušení povinnosti obchodní společnosti nebo družstva – Předkladatel tím míní převzatou povinnost směřující k ochraně zájmů společnosti (společníků, akcionářů).

Nesvolání valné hromady, členské schůze nebo jiné schůze

Neoprávněné vydání cenného papíru (např. uvedení do oběhu)

Ohrožení a poškození životního prostředí – Jedná se o úmyslné znečistění nebo jiné poškození půdy, vody, ovzduší, lesa atd. nebo porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo ohrožení na větším území volně žijících společenstev živočichů nebo planě rostoucích rostlin.

Poškození lesa těžbou – Trestán by měl být ten, kdo v rozporu s právním předpisem způsobí vznik holiny na větší ploše lesa.

Nakládání s nebezpečnými odpady

Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami – Rozumí se tím usmrcení, zničení, zpracování, dovezení, vyvezení, provezení, přechovávání, nabízení, zprostředkování zvláště chráněného živočicha nebo rostliny.

Odnímání volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin z přírody – (v takovém měřítku, že je ohrožena jejich místní populace).

Podněcování války

Neoprávněné zastupování státu a mezinárodní organizace – Jedná se o vyjednávání i pověřených osob při zastupování ČR v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky apod.

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek – Rozumí se tím podání nepravdivého znaleckého posudku (svědkem nebo znalec před soudem, mezinárodním tribunálem, státním zastupitelstvím nebo před policejním orgánem anebo před vyšetřovací komisí sněmovny).

Křivé tlumočení

Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů – Tento trestný čin hovoří o úmyslu užít nepravdivé doklady v řízení před (sociální pojišťovnou, státním orgánem sociálního pojištění) orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné správy nebo před soudem, nebo pro jejich užití jako pravých v řízení před těmito orgány. Potrestání by se mělo týkat i lékaře, když vystaví nepravdivou lékařskou zprávu nebo zamlčí skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo jiného, aby jich bylo užito v řízení před různými orgány veřejné správy.

(vlm), Hospodářské noviny, 13.03.2001

Ohodnoťte tento článek!