Lékařská pohotovost v Novém Strašecí končí

LSPP zajišťovalo 30 lékařů, z toho 20 privátních. Ke dni 26. srpnu 2002 obdržel okresní úřad celkem 17 výpovědí, v 5 případech se prověřuje jejich oprávněnost. Podle dostupných informací zvažují vypovězení dohod ještě další lékaři…

S politováním musím oznámit, že dnem 1. září 2002 bude lékařská služba první pomoci (LSPP) v okrese zajišťována pouze na jednom stanovišti, a to v Nemocnici s poliklinikou Rakovník. Dojde tedy ke zrušení stanoviště na „poliklinice“ v Novém Strašecí.

Důvody zrušení

Tuto změnu si vynutila situace, která nastala poté, co skupina praktických lékařů, konajících tuto službu, předložila cestou Sdružení praktických lékařů ČR nové požadavky na úpravu podmínek (snížení četnosti služeb, úprava ordinačních hodin do 22.00 a navýšení odměn) a následně vypověděla dohody o pracovní činnosti uzavřené s okresním úřadem. LSPP zajišťovalo 30 lékařů, z toho 20 privátních. Ke dni 26. srpnu 2002 obdržel okresní úřad celkem 17 výpovědí, v 5 případech se prověřuje jejich oprávněnost. Podle dostupných informací zvažují vypovězení dohod ještě další lékaři. Privátním lékařům (nestátním zdravotnickým zařízením) vyplývá povinnost uzavřít smlouvu (zpravidla je uzavírána dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce) s orgánem příslušným k registraci (okresním úřadem), jestliže o to požádá z důvodu zajištění zdravotní péče v obvodu své působnosti, z ustanovení par. 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Na základě uzavřené smlouvy jsou potom povinni se v únosné míře podílet na zajištění potřebných zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby LSPP. Problematiku „únosné míry“ částečně řešilo nařízení vlády č. 216/1992 Sb., které však bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu č. 206/1996 Sb. Rozsah únosné míry zatížení lékařů zajišťujících LSPP se tak posunul pouze do roviny subjektivního vnímání.

Problémy jsou již od začátku roku

Zde je na místě, abych připomenul, že okresní úřad řešil požadavky lékařů (především navýšení odměn za LSPP) na začátku letošního roku (již tehdy byla jednou z variant řešení zrušit LSPP v Novém Strašecí). Ve snaze o maximální vstřícnost a zachování stávajícího systému jsem tehdy rozhodl o provedení některých rozpočtových změn a na úkor jiných kapitol jsem posílil kapitolu zdravotnictví o cca 0,5 mil. Kč na pokrytí navýšení odměn lékařů a sester za LSPP. V tomto duchu byly uzavřeny dodatky k platným dohodám, respektive nové dohody. Na jednání s lékaři v této věci jsem současně zdůraznil, že jsem výše uvedené změny v rozpočtu provedl za předpokladu, že tento stav zůstane zachován do konce letošního roku. O to více mne současná situace znepokojuje, zejména v kontextu probíhající II. fáze reformy územní veřejné správy a současné likvidace následků povodní na území okresu (nepříznivý dopad na rozpočty obcí, respektive okresního úřadu snad není třeba zdůrazňovat).

Zrušení je kompromisem

Návrh řešení je kompromisem mezi požadavky lékařů (sníží se četnost služeb, z úspory na kapitole bude možné částečně navýšit odměny) a nutností zajišťovat LSPP v jednom místě v okrese v nezměněném rozsahu ordinačních hodin (požadavek zajišťovat LSPP pouze do 22.00 hod je pro okresní úřad neakceptovatelný). Realizovat jej však lze pouze za předpokladu, že na něj praktičtí lékaři přistoupí a podepíší nový návrh dohody, který jim byl zaslán (s lékaři, kteří stávající dohody nevypověděli, budou uzavřeny dodatky). Mně osobně nezbývá, než věřit, že k dohodě dojde. Současně chci vyjádřit názor, že bude nutné vést další jednání o této problematice, ale i za účasti kraje, do jehož působnosti od 1. ledna 2003 přejde. Pokud k dohodě nedojde, bude okresní úřad nucen tuto nouzovou situaci řešit (např. cestou NsP) a současně zahájit s lékaři, kteří odmítnou nové dohody uzavřít, řízení o zrušení jejich registrace ve smyslu ustanovení par. 13 odst. 3 výše uvedeného zákona.

Ing. Ivan Koleňák – přednosta OkÚ Rakovník, Rakovnický deník, 28.8.2002

Ohodnoťte tento článek!