Lidská bolest se hodnotí na body

Posudek zpracovává ošetřující lékař poškozeného a vydává ho zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek. V případě nemoci z povolání vydává posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání…

Stal se vám při plnění pracovních úkolů úraz nebo trpíte nemocí z povolání? Pracovněprávní předpisy zaručují poškozeným zaměstnancům náhradu věcné škody a škody na zdraví. Její součástí je vedle dalších nároků jednorázová náhrada za bolest, případně za ztížení společenského uplatnění.

Za škodu vzniklou pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru (resp. zaměstnán v jiném právním režimu). Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec pracoval naposledy před jejím zjištěním v pracovním poměru za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

Zákonné pojištění

Každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, musí odvádět příslušné pojišťovně pojistné pro případ škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zaměstnavatelé jsou pojištěni buď u České pojišťovny, a. s., nebo u Kooperativy, pojišťovny, a. s. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákoníku práce. Na pojištění proto zaměstnavatelé neuzavírají smlouvu; rozhodnou skutečností pro vznik pojistného vztahu je vznik pracovně-právního vztahu.

Odškodňuje se bolest způsobená škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění slouží ke zmírnění následků újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, s přihlédnutím k věku poškozeného v době vzniku škody.

Lékařské posudky

Výše obou typů odškodnění závisí na lékařském hodnocení, které se vyjadřuje určitým počtem bodů podle zdravotnických seznamů. Lékař podle nich stanoví v posudku počet bodů za zdravotní poškození. Posudek zpracovává ošetřující lékař poškozeného a vydává ho zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek. V případě nemoci z povolání vydává posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání. Lékař vychází z úplných písemných informací všech ošetřujících lékařů, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.

Hodnota jednoho bodu pro účely odškodnění bolesti a ztíženého společenského uplatnění byla s účinností od l. ledna 2002 zvýšena z částky 30 Kč na 120 Kč. Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly před l. lednem 2002, budou posouzeny ještě podle dřívějších zdravotnických norem a seznamů, jakož i v penězích vyčísleny podle staré hodnoty bodu, tedy 30 Kč. Odškodnění později vzniklé újmy na zdraví již bude provedeno podle nových seznamů a stodvacetikorunové hodnoty jednoho bodu.

Při bodovém hodnocení bolesti se přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti aplikované léčby a ke vzniklým komplikacím. Při bodovém hodnocení ztíženého společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.

Lékařský posudek o bolesti se vydává, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, o ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků.

Zvýšení bodového ohodnocení

Předepsané bodové ohodnocení lékař zvýší, pokud škoda na zdraví:

vyžadovala náročný způsob léčení (například při infekci rány, jež prodloužila dobu léčení), a to nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení bolesti,

vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení [například léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu), a to až na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení bolesti,

vedla ke zvlášť těžkým následkům (například podstatné omezení či významná změna uplatnění v životě nebo znemožnění dalšího uplatnění v životě), a to až o 50 % celkové částky bodového ohodnocení ztíženého společenského uplatnění.

O dalším navýšení odškodnění může ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele rozhodnout na návrh poškozeného soud.

Příklad bodového hodnocení bolesti

Sazba bolestného při zlomenině zápěstní kosti bez posunu činí 20 bodů, s posunem 40 bodů, u zlomeniny tříštivé 60 bodů. Sazba bolestného při poškození menisku nemocí z povolání je stanovena na 30 až 250 bodů. Bolestné bude činit při zlomenině zápěstní kosti 2400 Kč, 4800 Kč nebo 7200 Kč a při uvedeném poškození menisku 3600 Kč až 30 000 Kč.

RICHARD W. FETTER (autor je právník), Střední Čechy, 9.5.2002

Ohodnoťte tento článek!