LSPP zůstanou na Rakovnicku pro příští rok dvě

Zůstanou zachována obě místa výkonu LSPP. K 1. únoru 2002 budou navýšeny odměny lékařů a sester zajišťujících LSPP. Budou přijata opatření s cílem snížit mzdové náklady…

Vyjádření přednosty Okresního úřadu Rakovník ing. Ivana Koleňáka k zajišťování Lékařské služby první pomoci (LSSP) v roce 2002.

Předně bych rád uvedl, že je v současné době tato problematika neadekvátně medializována a vyvolává zbytečné diskuse, možná i emoce mezi lékaři. Každý rok se vedla určitá jednání, ne jinak tomu bylo i letos. Při návštěvě ministra zdravotnictví zazněla, zřejmě zbytečně nahlas, myšlenka, respektive úvaha o zrušení lékařské služby první pomoci (známé jako pohotovosti – pozn. redakce) v objektu bývalé polikliniky v Novém Strašecí. V té době však nešlo o žádné rozhodnutí, jak bylo později prezentováno, já osobně však v budoucnu toto řešení nevylučuji, zejména v souvislosti s převodem působností po zrušení okresních úřadů. Při již zmíněných jednáních ve věci zajišťování LSPP je nutné najít rozumný kompromis mezi závazkem praktických lékařů tyto služby vykonávat (závazek vzniká vydáním registrace) a jejich představami o finančním ohodnocení této činnosti (není žádným právním předpisem stanoveno). Náklady na LSPP (včetně prostředků na mzdy) společně s dalšími vybranými činnostmi (zdravotnická záchranná služba okresu, provoz knihovny v nemocnici, provoz protialkoholní poradny, útvar krizového managementu nemocnice), hradí stát, tedy okresní úřad. Od letošního roku však již ne ze svého rozpočtu (odvíjel se především od příjmů z daně ze závislé činnosti a schvalovalo jej okresní shromáždění), ale z rozpočtu, který je přímou součástí kapitoly 380 státního rozpočtu (okresní úřad obdrží závazné ukazatele a s těmi hospodaří). Pokud tedy chci v současné době vyhovět požadavkům lékařů na navýšení odměn za služby, mohu pouze provést přesun mezi jednotlivými organizačními jednotkami, tedy zkrátit výdaje např. v oblasti ochrany životního prostředí, příspěvky státu na opravy kulturních památek a prostředky na provoz samotného okresního úřadu (nelze hýbat s prostředky na dávky státní sociální podpory, dopravní obslužnost, školství apod.). V polovině prosince proběhlo první jednání za účasti vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ JUDr. Šípkové, ředitele NsP Rakovník Ing. Turečka, primáře oddělení ARO NsP MUDr. Kozlíka a dále MUDr. Kasalické, MUDr. Silberové, MUDr. Češky s těmito závěry:

1. Zůstanou zachována obě místa výkonu LSPP, tedy nebude v plném rozsahu rušena LSPP v bývalé poliklinice v Novém Strašecí.

2. Od 1. 1. 2002 je stanoven začátek LSPP na 18.00 hod.

3. K 1. 2. 2002 budou navýšeny odměny lékařů a sester zajišťujících LSPP (technicky toto nelze zajistit dříve – OkÚ ještě neobdržel závazné ukazatele rozpočtu, je nutno uzavřít nové dohody o pracovní činnosti).

4. Budou přijata další organizační opatření s cílem snížit současné mzdové náklady, předpoklad platnosti od 1. 2. 2002. Na 14. ledna 2002 svolávají praktičtí lékaři jednání, jehož se rovněž zúčastním a zároveň chci uvést, že o některých věcech lze vyjednávat (např. výše odměny) a o některých ne. Např. rozsah poskytovaných služeb (počet hodin) stanoví okresní úřad, v jehož působnosti zatím zajišťování LSPP je. Věřím, že veškerá další jednání ve věci zajišťování LSPP budou konstruktivní a povedou ke vzájemné dohodě s cílem poskytnout potenciálním pacientům maximální možnou péči.

Ing. Ivan Koleňák, přednosta Okresního úřadu Rakovník, Rakovnický deník, 28.12.2001

Ohodnoťte tento článek!