Má firma právo žádat přezkoumání zdravotního stavu?

Titulní obrázek

Má zaměstnavatel právo nechat přezkoumat zdravotní stav svého zaměstnance, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? Má takový zaměstnanec povinnost dostavit se k vyšetření závodním lékařem dané firmy? Právní poradce Zdraví.Euro.cz analyzuje tento problém v souvislostech s novou terminologií platnou od letošního ledna…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

V naší firmě v poslední době přibývá stále více zaměstnanců, kteří pobírají dlouhodobě nemocenské dávky. Máme právo přezkoumat zdravotní stav zaměstnance u našeho závodního lékaře a v případě zjištění pracovní schopnosti zaměstnance učinit případné opatření k ukončení pracovní neschopnosti? Nedošlo v přezkoumávání zdravotního stavu zaměstnanců od 1.1.2007 k nějaké změně?

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, Advokátní kancelář Brůha, bruha@akbr.cz

Domnívám se, že jakési kontrolní prohlídky a přezkoumávání zdravotního stavu dlouhodobě nemocných zaměstnanců pobírajících nemocenské dávky u smluvních závodních lékařů zaměstnavatelů nekoresponduje s pracovněprávními předpisy a předpisy o sociálním zabezpečení.

Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) od 1. 1. 2007 opustil pojem „závodní preventivní péče“ a nahradil jej pojmem „pracovnělékařská péče,“ který bohužel v důsledku neschválení připravovaného zákona o zdravotní péči není nikde vymezen, což působí množství praktických potíží (např. při převádění zaměstnanců na jinou práci).

Podle § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Naproti tomu podle § 106 odst. 3 písm. b) je zaměstnanec povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.

Z uvedeného lze dovodit, že činnost lékaře pracovnělékařské péče nemůže nahrazovat činnost orgánů sociálního zabezpečení.

Z pracovněprávních předpisů nelze ani dovodit povinnost zaměstnance podrobit se kdykoli na vyžádání zaměstnavatele, tedy i za trvání pracovní neschopnosti, jakési kontrolní prohlídce u smluvního lékaře zaměstnavatele ohledně jeho momentální zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti k práci.

Dle mého názoru odmítnutí absolvování takové kontrolní prohlídky nemůže být ani posuzováno jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Na druhé straně nelze v odůvodněných případech vyloučit ze strany zaměstnavatele předání podnětu orgánům sociálního zabezpečení, které za podmínek zákona č. 582/1991 Sb. mohou u občana uskutečnit kontrolní lékařskou prohlídku, např. zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky, nebo tak mohou učinit z podnětu jiného orgánu sociálního zabezpečení nebo z podnětu úřadu státní sociální podpory anebo z podnětu úřadu práce.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Má firma právo žádat přezkoumání zdravotního stavu?
Ohodnoťte tento článek!