Ministerstvo zdravotnictví chce utratit více než 125 milionů Kč za tvorbu standardů zdravotní péče

podpis, pero, smlouva, dohoda

Ministerstvo zdravotnictví ČR vypsalo čtyři měsíce před volbami veřejnou zakázku za 124 925 167,- Kč bez DPH na služby, které mají být dodány ve lhůtě 3,5 roku, přičemž je otázkou, zda by tuto činnost nemělo vykonávat přímo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou a odbornými lékařskými společnostmi.

Zdravotnictví a medicína o této problematice informovaly již ve svém minulém vydání 6/10 v článku Miliarda s otazníky. Přečíst si jej můžete ZDE.

OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MINISTRYNI ZDRAVOTNICTVÍ DANĚ JURÁSKOVÉ:

Vážená paní ministryně,

podle veřejně dostupných informací Ministerstvo zdravotnictví ČR vypsalo a dne 11.1.2010 na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách zveřejnilo zakázku s názvem „Generální řešitel projektu tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče – tvorba systému, jeho plnění a související služby“.

Evidenční číslo VZ: 60040727, číslo objednávky: mz0110.
Odhadovaná hodnota zakázky 124 925 167,- Kč bez DPH.

Předmětem této veřejné zakázky je výběr Generálního řešitele Projektu, který bude pro Zadavatele (Ministerstvo zdravotnictví ČR) dle jeho pokynů provádět a zajišťovat tyto činnosti:

– Tvorba a dopracování metodik.

– Zajištění publicity a marketingu.

– Vývoj, spuštění a naplnění software.

– Vývoj standardů odborné zdravotní péče.

– Vývoj standardů prostředí.

– Vývoj a testování / aplikace HTA.

– Vytvoření Agentury pro řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče.

– Administrace Projektu.

Lhůta pro dokončení zakázky je stanovena na 43 měsíců (cca 3,5 roku).

Pro zájemce o tuto veřejnou zakázku byly stanoveny dále tyto povinnosti:

1. Jistota ve výši 2 00 000,- Kč formou složení částky na účet zadavatele nebo poskytnutím bankovní záruky.

2. Předložení výpisu z obchodního rejstříku.

3. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 50 mil. Kč.

4. Účetní uzávěrky za poslední 3 úč. období, kdy celkový obrat v každém z účetních období činil minimálně 150 ml. Kč.

5. Předložení seznamu o poskytnutí významných dodávek a služeb: Min. 1 zak.-tvorba SW aplikace pro víceúrovňové přístupy (min. 30 mil. Kč), min.1 zak.-tvorba metod.dokumentů standardů odborné zdravotní péče (SZOP), min. 1 zak.- tvorba standardů odborné zdravotní péče, 1 zak-tvorba systému pro sledování efektivity poskytování zdravotní péče.

6. Předložení seznamu specialistů: Seznam techniků-1 Projekt. manažer, min. 1 koordinátor SZOP, standardů prostředí, HTA, administrace, Lékového experta, min.1 expert na ekonomiku zdravotnictví, na zdravotnické prostředky, na kvalitu péče ve zdravotnickém zařízení, managera zdravotnického zařízení, na financování zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, IT analytika, analytika HTA a 1 zástupce pacientů.

7. Vlastnictví certifikátu systému řízení jakosti ISO9001.

Při výběru bude zadavatel posuzovat následující kritéria:

Nabídková cena – váha 55%

Prováděcí plán – váha 40%

Analýza rizik – 5%

Lhůta pro doručení nabídek vyprší 24.2.2010, kdy budou na Ministerstvu zdravotnictví otevírány obálky s nabídkami.

V souvislosti s touto veřejnou zakázkou si Vám dovoluji položit následující otázky:

Proč Ministerstvo zdravotnictví vypisuje čtyři měsíce před parlamentními volbami zakázku na služby, které mají být dokončeny až za 3,5 roku, tedy daleko po ukončení mandátu současné úřednické vlády?

Na základě jakého obecně závazného právního předpisu, případně usnesení Vlády ČR, se Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo tuto veřejnou zakázku zadat?

Na základě čeho stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR cenu zakázky právě na 124 925 167,- Kč bez DPH?

Jaký finanční efekt očekává Ministerstvo zdravotnictví ČR od realizace zakázky za více než sto dvacet milionů Kč? Jde o úsporné nakládání s veřejnými prostředky v čase hospodářské krize a prohlubujícího se deficitu státního rozpočtu?

Proč tvorbou standardů zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví ČR nepověřilo Českou lékařskou komoru ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi?

Tvorba standardů zdravotní péče je zejména otázkou odborně medicínskou. Z jakého důvodu nebyla o záměru Ministerstva zdravotnictví ČR informována Česká lékařská komora? Byly ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR informovány odborné lékařské společnosti.

Spolupracuje v této věci Ministerstvo zdravotnictví ČR se zdravotními pojišťovnami? Pokud ano, pak jakým způsobem? Pokud nespolupracuje, pak proč?

Jaké standardy odborné zdravotní péče má generální řešitel projektu vytvořit? Má jít o standardy odborné, úhradové, případně jiné?

Na základě jakých právních předpisů budou „standardy odborné zdravotní péče“ tvořeny a jaká bude jejich právní závaznost pro zdravotnická zařízení případně pro zdravotní pojišťovny?

  • *Vážená paní ministryně**,

očekávám Vaše odpovědi v termínu co možná nejkratším. Je totiž ve Vašem vlastním zájmu, aby veřejnou zakázku za 124 925 167,- Kč bez DPH, kterou vypsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, neprovázely žádné pochybnosti a podezření z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

Tento otevřený dopis zasílám zároveň na vědomí panu premiérovi a dávám jej rovněž k dispozici sdělovacím prostředkům.

S pozdravem

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Ohodnoťte tento článek!