Návrh záměru zákona o zdravotních službách

Titulní obrázek

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje nový zákon o zdravotních službách, kterým chce provázat řadu stávajících zákonů a výhlášek. Zákon o zdravotních službách má být „střechovým zákonem“. „Dnešní právní předpisy neobsahují přesnou definici zdravotní péče, a proto orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví neustále řeší otázky, zda činnost některého subjektu je či není zdravotní péčí, tedy zda má mít oprávnění k poskytování zdravotní péče,“ píší autoři návrhu..

Legislativa

Ministerstvo zdravotnictví chce návrhem na změnu zákona o zdravotnických službách novelizovat a provázat celou řadu stávajících zákonů a výhlášek. Celé znění tohoto záměru najdete v rubrice Dokumenty.

„Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování bude střechovým zákonem. Dnešní právní předpisy neobsahují přesnou definici zdravotní péče, a proto orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví neustále řeší otázky, zda činnost některého subjektu je či není zdravotní péčí, tedy zda má mít oprávnění k poskytování zdravotní péče,“ píší autoři návrhu.

Právní vymezení posyktování zdravotní péče

Zákon zavádí některé nové pojmy. Jedním z nich je například zdravotní služba. Tento pojem se podle návrhu vztahuje jednoznačně ke kontextu poskytování zdravotní péče, a označuje tu „zdravotní péči, která je poskytována poskytovateli zdravotních služeb prostřednictvím zdravotnických pracovníků za účelem zisku nebo za jiným účelem, např. poskytování ve veřejném zájmu.“

DÁLE ČTĚTE:
Celé znění záměru zákona
najdete ZDE.

Dalším novým pojmem je neoprávněné poskytování zdravotní péče a možnosti postihu.

Zákon bude rozlišovat mezi poskytovatelem zdravotní služby (mající právní subjektivitu a bude nositelem práv a povinností) a zdravotnickým zařízením (prostorem, který musí být věcně a technicky vybavený k poskytování zdravotní služby). Pro každý druh a formu zdravotní služby budou stanoveny minimální požadavky na personální zabezpečení odborně způsobilými zdravotnickými pracovníky.

Podle navrhované právní úpravy zdravotnické zařízení nebude mít právní subjektivitu – nositelem právní subjektivity bude vždy poskytovatel zdravotní služby , který bude odpovídat za splnění všech podmínek a povinností týkajících se poskytování zdravotní služby. Zdravotnická zařízení se budou členit na jednotlivé typy podle poskytované zdravotní služby

Práva pacienta

Zvláštní kapitolou nového záměru zákona je otázka práv pacienta (9. bod návrhu).

Vymezení práv pacientů bude v nové právní úpravě definováno mnohem šířeji a konkrétněji než v dosavadních právních předpisech. Práva pacientů budou vymezena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že pacient je při poskytování zdravotních služeb rovnocenným partnerem zdravotnických pracovníků s právem vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytovanou zdravotní péčí. Práva pacientů budou řešena zejména v souladu s principy Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalšími principy zohledňovanými ve státech EU.

Mezi výslovně stanovená práva bude zejména náležet:

Právo pacienta na poskytování zdravotních služeb odpovídajících jeho zdravotnímu stavu v souladu s povinnostmi zdravotnických pracovníků a s přihlédnutím k dostupným odborným medicínským poznatkům a doporučeným postupům.

Dalším výslovně uváděným bodem je právo pacienta na poskytování zdravotní služby s jeho souhlasem, na veškeré informace o jeho zdravotním stavu, právo vzdát se práva na tyto informace a právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, na pořízení opisů, výpisů a kopií informací shromážděných o jeho zdravotním stavu.

Zákon má zakotivit také právo pacienta na „druhý názor“ ve zdravotnictví. Dosud tento problém nebyl legislativou nijak upraven.

„Vzhledem k tomu, že pacient má právo svobodně se rozhodnout o poskytnutí zdravotní služby, bude mu přiznáno právo požádat o odborný názor jiného lékaře v případě, že bude mít pochybnosti o navrhovaném postupu. Pacient tak bude moci získat další informace nezbytné pro jeho rozhodnutí,“ uvádí návrh zákona.

Povinnosti pacienta

Nová legislativa má také podrobně upravit povinnosti pacienta. Úprava povinností pacienta sleduje především ty povinnosti, kterými lze pozitivně ovlivnit vývoj jeho zdravotního stavu a zároveň omezit možné negativní dopady na třetí osoby.

Každé povinnost bude pro případ jejího porušení odpovídat příslušná sankce.

Mezi povinnosti pacienta bude zejména náležet:

Povinnost pacienta podrobit se povinným lékařským prohlídkám, odborným vyšetřením, léčení a dalším opatřením v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy a dodržovat léčebný plán.

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., jsou z důvody ochrany veřejnosti pacienti s některými infekčními nemocemi (např. tuberkulóza, záškrt, břišní tyfus, akutní virový zánět jater) povinni podrobit se izolaci ve zdravotnickém zařízení, léčení, potřebným vyšetřením a dalším protiepidemickým opatřením.

Povinnost pacienta uhradit náklady související s poskytnutím jím vyžádané zdravotní služby, která není zdravotnickým pracovníkem indikována, náklady související s poskytnutím zdravotních služeb nehrazených podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 48/1997 Sb.), a regulační poplatek podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 48/1997 Sb.) a uhradit vyžádaný odborný názor dalšího zdravotnického pracovníka, k navrhovanému léčebnému postupu.

Pacient může například v případě pochybností o svém zdravotním stavu nebo dostatečném postupu zdravotnického pracovníka požadovat i provedení jiných vyšetřovacích nebo léčebných výkonů, než které jsou indikovány příslušným zdravotnickým pracovníkem. Pokud mu takové výkony budou provedeny, stanoví se povinnost pacienta uhradit je.

Dále se stanoví povinnost uhradit náklady na zdravotní služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Další body návrhu

Nový návrh se týká také například asistované reprodukce, darování a odběrů krve, léčby krví, lékařského ozáření, ověřování nových poznatků použitím metod, které dosud nebyly v klinické praxi na živém člověku zavedeny, umělého přerušení těhotenství apod.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!