Názory na rozhodnutí Ústavního soudu

Titulní obrázek

Uvnitř článku naleznete přepis pořadu Českého rozhlasu Radiožurnálu Radifórum, v němž nad rozhodnutím Ústavního soudu ve věci povinného členství v České lékařské komoře diskutovali prezident ČLK Milan Kubek a primář Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Vladimír Koza…

Vít DVOŘÁK, moderátor: Podmínkou pro výkon lékařské profese v Česku nadále zůstává členství v České lékařské komoře. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení povinného členství. Soudci nenašli na zákonné úpravě nic protiústavního. Komora podle nich pracuje ve veřejném zájmu, který spočívá v ochraně zdraví.

Zrušit ustanovení v zákoně o lékařské stomatologické a lékárnické komoře navrhla už v roce 2006 skupina senátorů napříč stranami. Jádrem jejich nakonec neúspěšného návrhu bylo tvrzení, že povinné členství odporuje základnímu právu na svobodné sdružování, když činí ze sdružování povinnost.

A teď už naši hosté. Prvním z nich je Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Dobrý podvečer.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory: Dobrý večer vám i posluchačům.

moderátor: A dobrý večer také do Plzně primáři hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice Vladimíru Kozovi.

Vladimír KOZA, primář Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň: Dobrý večer.

moderátor: Pane prezidente Kubku, přece jen soud, Ústavní soud sice rozhodl tak, že určitě jste spokojeni, ale přece jen nebylo na tom návrhu Senátu aspoň trochu logiky?

Milan KUBEK: Tak ten návrh vycházel ze zásadního nepochopení rozdílu mezi občanským sdružením, tedy dobrovolným spolkem, který vzniká z vůle občanů, kteří se dobrovolně sdružují a mezi veřejnoprávní korporací, jakou je profesní lékařská samospráva, určitá obdoba místní samosprávy, a to je organizace, která vzniká z vůle státu, vzniká zákonem a právě tím zákonem stát na tuto profesní samosprávu deleguje část své pravomoci, protože podle principu subsidiarity uznává, že tu samosprávu mají vykonávat ti, kteří dané problematice rozumí tak, jako občané ve vesnici vědí, jestli potřebují novou škodu, nebo novou kanalizaci, tak také lékaři dokáží své problémy spravovat mnohem lépe než státní úředníci, protože alternativou tomu profesnímu dohledu komorovému není nic jiného než dozor státu a ten jsme tady měli od roku 1950 do roku 1991.

A takovýto státní dozor, který je v Evropě velmi neobvyklý u sedmadvaceti členských států Evropské unie, v pětadvaceti z nich ten profesní dozor vykonávají komory, tak ten státní dozor není výhodný ani pro občany, protože nemůže ochránit občana před státní zvůlí, protože často se lékař ve svém povolání dostává do konfliktu se státem s politikou vůlí v momentě, kdy hájí takové ty nejzákladnější práva u svých pacientů, právo na život, právo na zdraví, i proti státní moci, proti nejrůznějším regulačním opatřením, omezením a podobně.

Proto je ten dozor profesní samosprávou mnohem efektivnější než dozor státních úředníků. A abychom mohli ten dozor vykonávat, pochopitelně musíme dosáhnout na všechny lékaře, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by ten lékař, který by se provinil, by prostě a jednoduše z komory vystoupil, my bychom ho nemohli potrestat a on by dál mohl poškozovat pacienty…

moderátor: Pane primáři Vladimíre Kozo, jste raději, že máte nad sebou dozor České lékařské komory, anebo byste raději měl nad sebou ten dozor státní?

Vladimír KOZA: Chtěli bychom použít slova pana prezidenta, aby na mě mohl dosáhnout.

Milan KUBEK: Nechtěl jsem to říct.

Vladimír KOZA: …já nejsem odborník ani na Lékařskou komoru, ani na právo této země a nepřísluší mi komentovat výrok Ústavního soudu a podobné věci. Ani nevím, jak jste na mě přišli, úpřímně řečeno, ale budiž, když už mám tu možnost říci svůj názor. Já si dovedu představit oba modely, já si dovedu představit i dobrovolnou Českou lékařskou komoru i s povinným členstvím. Jsou to podle mého názoru oba přístupy legitimní, existuje po světě ten i onen. Nebudu zastírat, že je to určitý filozofický pohled na život a na svět.

moderátor:

No, pane doktore, proč jsme na vás přišli. Přišli jsme na vás proto, že jsme se doslechli, že prý přestanete, nebo dokonce neplatíte členské příspěvky v komoře.

Vladimír KOZA: Ano, já bych se k tomu pomaloučku dostal a /nesrozumitelné/ dlouho. Můj pohled na svět je více svobodný, já mám rád dobrovolnost, dobrovolné členství, osobní iniciativu, osobní nasazení. Pan prezident zřejmě více povinnost, ale oba přístupy jsou legitimní.

Můj problém je pouze ten, že v této republice nemáme Českou lékařskou komoru. V této republice máme lékařskou odborovou komoru a povinné členství ze zákona v odborové organizaci si myslím, je úplně jiná otázka než senátorský hlas vznesl k Ústavnímu soudu.

moderátor: Pane prezidente Kubku, nejen pan primář Koza je nespokojený. Určitě tu petici, která vyjadřuje nespokojenost se současnou úrovní i stylem vedení České lékařské komory určitě jste ty podpisy viděl.

Milan KUBEK: Viděl. Ostatně je otázkou, jestli se choval…

moderátor: Pane Kubku?

Milan KUBEK: Otázkou, jestli se lékařská komora chová jako odbory nebo ne, se zabýval i Ústavní soud, konstatoval, že nikoliv. Na rozdíl třeba od Rakouské lékařské komory, která má také povinné členství a dokonce je přímo i odborovou organizací lékařů.

Ale tady se často hovoří o tom, že komora se politizuje a chová politicky a podobně. Ale komora se nevyjadřuje k obecně politickým tématům, ale vyjadřuje se k právním normám, k návrhům právních norem, které ovlivní zdravotnictví, které ovlivňují podmínky k výkonu povolání, a to je legitimní, protože my jsme povinni hájit zájmy občanů, ale zároveň jsme povinni hájit práva svých členů lékařů, a to hlavně to právo, aby lékaři měli co nejlepší podmínky k výkonu svého povolání a mohli tedy to své povolání v zájmu pacientů vykonávat co nejlépe.

Já si myslím, že to není o filozofickém pohledu na svět, jak říká pan primář. Je to prostě o tom, jestli se mají zákony dodržovat, anebo porušovat a i ten přístup pana primáře, který je všeobecně znám, mě mrzí, protože on dává špatný příklad ostatním lékařům.

Já si nedovedu představit lékařskou kapacitu jeho formátu, která by se podobným způsobem chovala v Rakousku, ve Franci, v Německu, dokonce se tím ostentativně chlubila, to si myslím, že je něco naprosto nepřijatelného a v těch…

moderátor: Promiňte, pane prezidente, ale pod tou peticí jsou podepsány jiné kapacity. Nejde jen o pana primáře Kozu.

Milan KUBEK: Tak já teď tu v dané chvíli diskutuju s pane primářem Kozou, takže těžko mohu diskutovat…

moderátor: No, jinak byste z něj nedělal černou ovci. Na druhou stranu…

Milan KUBEK: To určitě ne, ale chci upozornit všechny lékaře, že pokud budou například hledat zaměstnání v zahraničí a nebudou schopni prokázat, že byli řádně členy České lékařské komory po celou dobu výkonu svého povolání, tak je prostě nikdo v zahraničí nezaměstná, protože jaksi pořádek přeci jenom být musí.

moderátor: Pane primáři Kozo, Česká lékařská komora tvrdí, že povinné členství v komoře je v zájmu pacientů, takže ve prospěch vlastně nás všech. To bychom měli vítat, ne?

Vladimír KOZA: Já musím pořád opakovat, že Česká lékařská komora a její povinné členství mně nevadí, i když to není to, pro co já bych hlasoval a hlasoval bych pro druhý model dobrovolného členství. Konečně to povinné členství již po kolika, tuším, šestnácti letech, to je skoro jedné generaci, kam dospělo, v jakém stavu je lékařská komora, to si každý může… život je nejlepší soudce, každý může shrnout sám.

Takže já nemám nic proti povinnému členství, ještě jednou opakuji, já přeci i České lékařské komoře každé, já nikde nebojuju, já nejsem jak pan prezident před chviličkou řekl, že se chlubím něčím. Já jsem byl do tohoto pořadu nečekaně pozván, já jsem nikde nikoho nevyhledával, nikde nic neříkal a už se vůbec ničím nechlubím.

Nicméně já znovu musím opakovat, že v této zemi neexistuje Česká lékařská komora tak, jak ji zákon podle mého názoru, jaký zákon před X lety založil. My nemáme Českou lékařskou komoru, my máme lékařskou odborovou komoru a jestli rakouští lékaři jsou zároveň povinně v odborech, je to možné, já nevím, já nemám čas takovéhle věci jaksi si jich všímat, ale pak je mi jich tedy líto.

Já neznám zatím, neuvědomuju si, a mám spoustu přátel ve všech těch zemích, kde jsem byl upozorněn, že bych zaměstnání nesehnal, ve všech těch zemích mám spoustu přátel a spoustu kolegů. Nicméně nedovedu si představit, že někdo z nich by připustil být povinně v odborové organizaci, byť znovu říkám, také nemám nic proti odborům, ale já nemám důvod, aby se o mne někdo staral. Ani pan prezident, jak si ho vážím. Takže odborovou organizaci ne.

moderátor: Odborová organizace ne, pane Kubku.

Milan KUBEK: Tak znovu jsme na začátku. Ústavní soud se tou otázkou podrobně zabývat a zabýval se i právě obviněním, jestli se lékařská komora nechová jako odborová organizace a konstatoval, že nechová. Já sám také nemám v zásadě nic proti povinné registraci, která by byla, je to určitá forma analogie povinnému členství, ale jinak se to jmenuje. U nás existuje tento model u jediné profesní komory, a to je u komory advokátní.

Těch osm ostatních z devíti profesních komor má povinné členství, nikdo to jejich členství povinné nezpochybňuje a nikdo také by si asi netroufl tvrdit, kromě navrhovatelů ono toho podání k Ústavnímu soudu, že je porušována ústava, nebože je porušována základní listina práv a svobod v České republice, právě tím povinným členstvím pro lékaře, protože to by znamenalo, že obdobně je porušována základní listina práv a svobod v šestnácti členských státech Evropské unie, kde všude je v lékařských komorách členství povinné.

V těch ostatních státech je takzvaná povinná registrace, což v podstatě znamená totéž, my si to také dovedeme představit. Důležité je, aby lékařská komora mohla plnit svoji roli, to znamená, aby vykonávala disciplinární pravomoc vůči všem lékařům, to je velmi důležité a pochopitelně důležité jsou právě ty pravomoce, a proto jsme jako lékařská komora vypracovali návrh nového zákona o České lékařské komoře, kde chceme ty kompetence širší než dnes a chceme zkvalitnit, zpružnit a zefektivnit zejména to disciplinární řízení, které komora vede.

moderátor: Budou, pane prezidente, v tom novém návrhu nějaké záruky, aby se už vedení komory nemohlo chovat jak odbory, jak říkají vaši kritici?

Milan KUBEK: Tak na to je asi nejlepší odpověď právě zase daná tím Ústavním soudem. Podívejte se, lékařská komora je velmi demokratická v tom, že každý lékař má právo účastnit se na této profesní samosprávně, proto jsme svobodné povolání. To znamená, není nic jednoduššího než vstát ze židle, dojít na příslušné okresní shromáždění, zvolit se, nebo nechat se zvolit, přesvědčit kolegy, že prostě si zaslouží /nesrozumitelné/, být zvolen do místního představenstva delegátem sjezdu nebo do nějaké jiné funkce, protože pochopitelně ta komora se chová tak, jak je většinový názor lékařů reprezentovaný právě těmi volenými orgány.

Ale lékařská komora je naprosto stranická nezávislá organizace. Jak jsem již řekl, pokud hájí profesní zájmy svých členů, tak proto, abychom mohli vykonávat své povolání ku prospěchu občanů co možná nejlépe. A bylo zvláštní vůbec na tom podání například to, že máme tři komory zřizované stejným zákonem, lékařskou, lékárnickou a stomatologickou a ti navrhovatelé chtěli zrušit povinné členství pouze v komoře lékařské, ty ostatní dvě komory jim nevadily. To znamená to je jasný důkaz toho, že tady nejde o žádné zkvalitnění, /nesrozumitelné/ profesní samosprávy, ale o určitý akt pokusu pomstu za to, že upozorňujeme na problémy ve zdravotnictví.

moderátor: Já vás, s dovolením, přeruším. Je tady názor jednoho z našich posluchačů, cituju: „Ruka ruku myje, aneb hovořit o nějaké pro pacienty užitečné funkci České lékařské komory je,“ pane doktore Kubku, „vaše PR.“ Píše jeden z našich posluchačů. Jen jsem vyřídil a pak tady máme další názor, cituju. „Jak by to vypadalo, kdyby každá profese měla svoji komoru? Komora řezníků, uzenářů, kominíků, blbost, že?“ Píše náš posluchač a táže se: „K čemu my jako pacientovi lékařská komora je?“ Co byste mu, pane primáři Kozo, odpověděl?

Vladimír KOZA: Ano, odpověděl bych mu tím, co vy sám jste řekl před asi deseti minutami, že komora má sloužit zájmu pacientů a ne ruka ruku myje. Komora, pokud nejsem špatně informován, ze zákona byla založena za tím účelem, aby hlídala profesnost lidí, kteří toto povolání provádějí, protože je to jistě povolání nemálo zodpovědné, a proto musí být nějak dozorováno, že kdo ji provádí, má patřičné vzdělání, celoživotně se vzdělává a podobně, takže profesnost, to je jedna věc.

A za druhé, etiku. Etiku tohoto provádění tohoto povolání, etiku léčení lidí. Nic jiného tam není. Já si neuvědomuji, že by komora byla založena k tomu, aby se starala o mé blaho do budoucna, jak pan prezident naznačil, já si toho velice vážím, ale já se o svůj budoucí život postarám sám. A to jsou přesně ty hranice, kdy někam spějeme, někam jinam od jiné činnosti, než je ta vlastní lékařská komora.

A proč já říkám, že vlastně lékařskou komoru v pravém slova smyslu nemáme. Já nevím, jaké argumenty posuzoval Ústavní soud, neumím se k tomu vyjádřit, v každém případě v mých očích a z naprosto jasných argumentů a z naprosto jasných fakt a dokladů, které shrnu x let zpátky, mohu doložit nepochybné odborové kroky, jak nemám nic proti odborovým organizacím a přeju panu prezidentu Kubkovi, aby se mu dařilo nejen v jakési pseudolékařské české komoře, ale i v lékařském odborovém klubu, v jehož čelném představenstvu pořád figuruje, já jim držím palce, já jim to vše přeji, ať se starají o ty, kteří chtějí, aby se o ně starali, ale budu velice vděčný, pokud uznají můj jakýsi požadavek, představu, že si svůj život budu řídit sám.

moderátor: Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, dva názory na něj, Milana Kubka a Vladimíra Kozy, oba lékaři. Děkuji, pěkný večer.

ČRo1 Radiožurnál

Názory na rozhodnutí Ústavního soudu
Ohodnoťte tento článek!