Nebojte se elektronických aukcí

stetoskop, klávesnice, počítač

Administrátorka veřejných zakázek Nemocnice Nové Město na Moravě Bc. Alena Ševčíková nedávno získala cenu FSA (Fair Sourcing Award), určenou pro nejvýznamnější osobnosti v oboru, kterou uděluje Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce (APUeN). V následujícím rozhovoru se věnujeme tématu elektronických aukcí ve zdravotnickém prostředí podrobněji.

Jak probíhají elektronické aukce ve zdravotnictví?

Elektronické aukce fungují ve zdravotnictví stejně jako v každém jiném odvětví – jde o elektronický nástroj, který zadavatelům slouží jako prostředek pro hodnocení nabídek. Uskutečňují se až v poslední fázi veřejné zakázky po předchozím předběžném vyhodnocení písemně podaných nabídek. V eAukci uchazeči v podstatě soutěží o vítězství ve veřejné zakázce.

Proč jsou pro nemocnice tak výhodné?

Výhodnost eAukcí vidím v tom, co primárně poskytují – transparentnost a optimalizaci nabídkových cen, se kterými souvisí i časté úspory nákladů veřejných zadavatelů. Jako důležitý vnímám rovněž fakt, že jde o stoprocentně férovou soutěž s korektním a rovným přístupem vůči uchazečům ze strany zadavatele – samozřejmě za předpokladu objektivně nastavených zadávacích podmínek. Problémem však je, že na straně dodavatelů existuje určitý předsudek, že se může soutěžit pouze „na cenu“, a z toho důvodu je na eAukce pohlíženo jako na špatné a pro dodavatele nevýhodné.

A není tomu tak?

Není, z praxe mohu potvrdit, že tato mylná představa pramení spíše z nedostatečné znalosti problematiky eAukcí na straně dodavatelů nebo také z negativních zkušeností dodavatelů s některými veřejnými zakázkami, jež nebyly dostatečně kvalitně a objektivně zadány.

Logicky by měla být na aukci rozhodující hlavně cena. Jak je tedy zaručena kvalita zboží, které je na nich nabízeno?

Při nákupech pro nemocnici nemusí – a z mého pohledu ani nemůže – být vždy hlavním kritériem cena. U zdravotnického materiálu je velmi důležitá jeho kvalita, u zdravotnických technologií jejich technická úroveň. Pokud má být veřejná zakázka připravena dobře, musejí v ní být zohledněny i tyto parametry, které však nebrání využití eAukcí jako prostředku pro hodnocení nabídek. eAukce, ve kterých je zohledňována kvalita zboží, u nás realizujeme velmi často a doposud pokaždé úspěšně.

Jak se mohou nemocnice zapojit do využívání elektronických aukcí?

Není to nic složitého. Je třeba nejdříve vybrat vhodného provozovatele, který má dostatečné zkušenosti, například i s využíváním eAukcí ve zdravotnictví. Ze strany nemocnice je také nutné pověřit a proškolit konkrétního zaměstnance, který bude tuto problematiku zajišťovat. Z praktických důvodů by to měla být osoba, která se velmi dobře orientuje v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Jak zohledňovat vysokou kvalitu a nízkou cenu zároveň? Neprotiřečí si tyto dva požadavky?

Do pojmu „vysoká kvalita“ je možné zahrnout cokoli, proto není možné na tuto otázku objektivně odpovědět. Obecně lze říci, že mezi kvalitou a cenou je logicky přímá úměra, a myslet si, že za vysokou kvalitu zaplatím nejméně, je trochu pošetilé. Nicméně z praxe mohu potvrdit, že tomu tak není vždy. Už se nám i stalo, že jsme k našemu potěšení vysoutěžili velmi vysokou kvalitu s padesátiprocentní úsporou oproti předpokládané ceně i průměrným cenám z písemných nabídek.

Jak tedy poznat kvalitní zboží v eAukci?

U veřejných zakázek realizovaných v naší nemocnici zohledňujeme kvalitu ne podle letáků ke zboží a informací od obchodních zástupců, ale snažíme se vycházet z objektivních potřeb vycházejících z účelu použití v rámci našich provozů. Každý kvalitativní požadavek musí být objektivně odůvodněn – tím si nastavujeme určitou úroveň a od toho pak můžeme odvodit předpokládanou nabídkovou cenu.

Co všechno může nemocnice prostřednictvím eAukcí nakoupit?

Lze nakupovat cokoli – zdravotnický materiál, léčiva, běžný spotřební materiál, kancelářské potřeby, energie, ale i potraviny, sanitní vozy, služby (například odvoz nebezpečného odpadu), stavební práce a zejména zdravotnické technologie – i složité. Zavedením eAukcí je zajištěna transparentnost nákupních procesů, což je důležité také pro udržování dobrých vztahů s dodavateli.

Pokud nemocnice využívá eAukce pravidelně, může je považovat za jeden z nástrojů výrazných úspor? Nebo jde o úspory dočasné, případně nepravidelné?

Při pravidelném využívání eAukcí rozhodně dochází k úsporám. Vycházím z našich zkušeností – v počátečním období jsme měli úspory větší, až pětinu ceny. Při opakovaných aukcích se výše úspor snižuje, nicméně za desetileté využívání eAukcí si držíme slušný průměr.

Proč se podle vás některá zdravotnická zařízení staví k elektronickým aukcím skepticky?

Na to není lehké odpovědět – musela bych být seznámena s konkrétními výtkami. Také je důležité, jestli skepse vychází ze zkušeností, nebo zda pramení pouze z doslechu. Já pracuji s eAukcemi sedmým rokem a žádné připomínky k nim nemám. Spíše naopak.

Nemají tedy nějaké nevýhody? Na co si dát pozor?

V tuto chvíli mě nic nenapadá. Obecnou nevýhodou je, když pro danou komoditu není dostatečná konkurence, ale to platí i u veřejných zakázek bez eAukcí. Z mého pohledu je třeba věnovat zásadní pozornost přípravě zadávacích podmínek a hodnoticích kritérií. Pokud podmínky nejsou dobře zadány, eAukce už to nezachrání.

Jste administrátorkou veřejných zakázek nemocnice v Novém Městě na Moravě. Kolik se vaší nemocnici podaří díky výhodným nákupům ušetřit?

Úspory jsou závislé na spektru soutěžených komodit v daném období a jejich výši počítáme u jednorázových nákupů z předpokládané ceny při vyhlášení veřejné zakázky, u ostatních komodit ze stávajících nákupních cen. Dlouhodobě se u nás úspora pohybuje kolem 15 procent z předpokládaných cen, nicméně v některých letech jsme dosáhli až 22 procent – například v roce 2012, kdy jsme nakupovali složité zdravotnické technologie pro vybavení nově otevíraného oddělení urgentního příjmu.

Jde tedy o významnou položku při provozu nemocnic?

Ano, eAukce však nejsou výhodné jen pro nemocnice. Média v současnosti často prezentují úspěšné eAukce na nákupy energií nejen pro právnické osoby, ale i pro občany některých měst. Náš zřizovatel – tedy Kraj Vysočina – je toho příkladem, eAukce již dlouhodobě a úspěšně využívá při centrálním zadávání veřejných zakázek na dodávky energií. Sama se pravidelně účastním konferencí týkajících se této problematiky a někdy se sama podivuji, co vše a jakým způsobem lze v eAukcích nakupovat.

Jaké další výhody obchodování na internetu přináší?

Elektronizace je výrazným nákupním trendem posledních let. Zvyšuje úspory a zároveň omezuje možnost korupce při obchodování, což je dle mého názoru cesta správným směrem. Vždy říkám, že na prvním místě jde o férovou hru – jak ze strany zadavatelů, tak i na straně dodavatelů. Neméně důležitá je také transparentnost celého procesu, rovný přístup a efektivnost a hospodárnost nákupů, která přináší úspory, a to i při opakovaných eAukcích.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!