Nelátkové závislosti u dětí se stávají stále větším problémem

Před deseti lety byl na 1. LF UK založen studijní program Adiktologie, jenž za tu dobu vystudovalo na 500 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Univerzita Karlova se tak zařadila mezi prvních 25 univerzit na světě, které takto zaměřený program otevřely a dále jej rozvíjejí. V celém světě nyní existuje přibližně 80 akreditovaných univerzitních programů zaměřených na závislosti.

„Jednou z klíčových oblastí studijního programu adiktologie je prevence. Absolventi jsou připraveni plnit své poslání a společenské zadání v této oblasti. Badatelské týmy Kliniky adiktologie dosáhly také významných úspěchů ve vědě a podílejí se na řešení výzkumných úkolů,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Českou republiku k jedněm z nejhůře hodnocených států ve světě. ČR má nejvyšší spotřebu alkoholu na osobu, vysoký počet kuřáků tabáku, zhoršuje se i situace v oblasti tzv. nelátkových závislostí – roste tedy počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, sociálních sítích apod. Podle konzervativních odhadů je na komunikačních technologiích závislých, nebo má jiné vážné související problémy jedno až pět procent dětí, odvážnější odhady využívající méně rigorózní kritéria uvádějí až 20 procent.

Na 1. LF UK v posledních deseti letech vznikají v oblasti prevence a léčby dětských závislostí nejrůznějšího druhu projekty a koncepty, které propojují vědu s praxí.

Škodlivý vliv rizikového požívání alkoholu, kouření tabáku i užívání drog je známý. Zdraví dětí a jejich životní styl ale negativně ovlivňuje i závislost na komunikačních technologiích. Nese s sebou pokles fyzické aktivity, úbytek reálných vztahů tváří v tvář a přátel, problémy a konflikty v osobních vztazích. Děti zanedbávají své povinnosti, což může představovat problémy ve škole – pozdní příchody, nesoustředěnost, sníženou výkonnost, vyšší nehodovost i úrazovost. Mohou také trpět chronickými bolestmi zad, šíje a hlavy, únavou a napětím očí a v důsledku nedostatečného pohybu i obezitou.

„Podařilo se nám mimo jiné prokázat, že zájem o návykové látky a jejich spotřebu snižují intervence, které vycházejí z modelu sociálního vlivu a které kultivují sociální dovednosti dětí. Znamená to například, že je žádoucí, aby rodiče stanovili pro děti určitá pravidla a důsledně dbali na jejich dodržování. Je zapotřebí, aby mnohem aktivněji komunikovali se svými dětmi a zajímali se o jejich kamarády a volný čas. Ukazuje se, že extrémně liberální přístup v oblasti závislostí, ať už látkových či nelátkových, není tou nejlepší cestou, a u dítěte i dospívajícího nepůsobí preventivně tak silně jako jasná pravidla a struktura,“ říká přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Dalším poznatkem, který adiktologové využívají v intervenčních programech, je, že děti se chtějí chovat „normálně“ jako jejich vrstevníci. Tlak vrstevníků a normy jsou jedny z vysoce rizikových faktorů, které se však naopak v prevenci s úspěchem dají využít jako faktory protektivní. „Je tedy zapotřebí, aby o normách chování dostávaly děti ty správné informace, tedy ne zkreslené, které se k nim mohou dostat zprostředkovaně přes média a sociální sítě,“ uvedl prof. Miovský. V intervenčních programech, jež na klinice zpracovali a zavádějí do praxe ve školách, hrají roli také vrstevníci žáků, kteří jim vysvětlují, co je „normální“ a co už je za hranicemi.

Přednosta kliniky upozornil, že 1. LF UK spolu s partnery letos představila výsledek unikátního 15 let trvajícího procesu spolupráce s mnoha tuzemskými i zahraničními institucemi. „Výsledkem je komplexní návrh preventivního systému v ČR, který zahrnuje rovněž oblast závislostí u dětí a mládeže. Vznikla kolekce čtyř monografií, které představují moderní pojetí prevence z pohledu teorie i praxe. Celá tato práce souvisí se snahou Kliniky adiktologie etablovat v ČR zcela nový a postupně se rodící typ zdravotní služby v podobě dětské a dorostové adiktologie,“ doplnil prof. Miovský.

Současně se na 1. LF UK postupně daří tento obor kultivovat a posunout na mezinárodní úroveň právě ve vědě a výzkumu. „Pro mladé začínající vědce vytváříme atraktivní podmínky včetně podpory jejich prvních publikačních aktivit a pořádáme pro ně letní školy vedené špičkovými zahraničními odborníky atd. Vývoj ovlivnil i samotný oborový časopis Adiktologie, slavící v tomto roce 15 let od svého založení. Od roku 2003 je členem mezinárodní asociace ISAJE, která sdružuje více než 50 adiktologických časopisů po celém světě. Prof. Miovský byl pro rok 2015–2016 zvolen jejím viceprezidentem.

Několik čísel

V ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků, tři čtvrtě milionu lidí pijících alkohol rizikovým způsobem, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu, heroinu a dalších látkách, tisíce patologických hráčů atd.

Návykové látky a závislostní chování ohrožuje nejvíc děti a mladistvé, a to mimo jiné i proto, že se jejich ještě zrající mozek vypořádává s účinky drog mnohem obtížněji než mozek dospělých. Navíc některé dopady na vyvíjející se mozek mohou být i nevratné nebo obtížně rehabilitovatelné (např. poruchy pozornosti, paměti atd.). Přitom se věková hranice, při níž děti a mládež s užíváním těchto návykových látek začínají, posunula velmi nízko.

Podle nedávných průzkumů mezi dospívajícími ve věku 16 až 18 let začalo až 30 procent z nich pravidelně kouřit již v 11 letech, někteří dokonce i dříve. Co se týká alkoholu, více než 60 procent adolescentů lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholických nápojů, přičemž chlapci pijí častěji než dívky.

Preventivní intervenční programy pro mladistvé

Jednou z možností, jak zmírnit nebezpečí, aby děti a mladiství propadli závislostem různého druhu, jsou preventivní intervenční programy. Podle unikátní experimentální studie, kterou provedla Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v minulých pěti letech, byl testovaný intervenční program Unplugged u pětiny ze zkoumaných dětí účinný. Oddálil, případně zpomalil rozvoj konkrétních forem jejich rizikového chování. Větší účinek měl přitom na děti, které před započetím studie neměly s kouřením, alkoholem či jinými drogami zkušenosti. Měl však pozitivní efekt také u skupiny mladistvých, kteří nějaké zkušenosti již měli.

Terapeutické intervence pro děti a mladistvé

V případě již existujících problémů, působených užíváním návykových látek, nebo jinými, zdraví škodlivými návyky, se mohou děti, mladiství a jejich blízké osoby obracet na adiktologickou ambulanci, která je součástí Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. „Zde se jim věnují zkušení pracovníci – psychiatři, psychologové, adiktologové –, kteří jsou schopni komplexně posoudit konkrétní situace a navrhnout odpovídající postup pro jejich zvládání.“ uvedl primář Kliniky adiktologie MUDr. Petr Popov, MHA.

Ambulance ve své činnosti navazuje na Středisko pro děti, mládež a rodinnou terapii, které vzniklo při původním Oddělení pro léčbu závislostí již v roce 1967 a inspirovalo vznik dalších programů, pomáhajících rodinám, ve kterých se vyskytuje problém se závislostí.

Ohodnoťte tento článek!