Nemocnice Královéhradeckého kraje neúčtují poplatky za stáže budoucích praktických lékařů

Motivovat stávající všeobecné praktické lékaře, aby se jako garanti specializační přípravy ve větší míře ujímali mladých absolventů medicíny, má aktuální nabídka Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Současná síť praktických lékařů nejen v Královéhradeckém kraji, ale v řadě dalších regionů republiky se průběžně nedoplňuje tak, jak by bylo potřeba.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNICKÉHO HOLDINGU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Dle údajů ÚZIS (Zdravotnické ročenky Královéhradeckého kraje za rok 2013) je přes 58 procent všeobecných praktických lékařů v Královéhradeckém kraji starších 55 let, 17 procent jich je dokonce v důchodovém věku. Průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost v Královéhradeckém kraji je 56 let a 38 procent jich je ve věkové skupině nad 60 let. Mezi možné příčiny lze řadit nejen malý zájem absolventů lékařských fakult o dráhu praktického lékaře, ale i čím dál tím menší motivace pro stávající praktické lékaře vykonávat funkci školitele.

„Funkce školitele je sice státem finančně podpořena, ale pro praktiky znamená výchova jejich mladých nástupců navíc nejen práci s vlastním vzděláváním a zodpovědnost, ale i výrazný nárůst administrativy a dodatečné náklady. Součástí tří až čtyřleté specializační přípravy budoucího všeobecného praktického lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost jsou i nemocniční stáže a právě ty poskytují nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje od začátku letošního roku oproti minulosti bezúplatně,“ vysvětluje radní Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví PharmDr. Jana Třešňáková. Možné formy podpory vzdělávání praktických lékařů ze strany Královéhradeckého kraje se začaly diskutovat na podzim roku 2015 na základě nové krajské koncepce zdravotnictví na období 2016-2020. První rozhodnutí s reálným dopadem do praxe padlo v lednu na společném jednání zástupců kraje a holdingu se zástupci praktických lékařů.

„Poplatek za nemocniční stáž pro praktického lékaře v předatestační přípravě představuje pro jeho školitele výdaj zhruba ve výši 3000 korun měsíčně,“ upřesňuje předseda dozorčí rady ZH KHK MUDr. Pavel Trpák. „Trvá-li povinná stáž osmnáct měsíců, znamená nové opatření významnou úsporu celkových nákladů,“ dodává.

Vzdělávání budoucího všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost probíhá formou rezidenčních míst na akreditovaných pracovištích všeobecných praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost. Akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR na dobu 6 let a to také schvaluje dotaci na rezidenční místo. Část nákladů nese lékař-školitel. Rezidentem pro obor všeobecné praktické lékařství může být absolvent lékařské fakulty, lékař se specializací I. st. nebo se specializací II. st. v oboru interní lékařství nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo lékař s diplomem o specializaci v oboru urgentní medicína. Pro tyto odbornosti je zpracován Vzdělávací program oboru „všeobecné praktické lékařství“. Rezidenta si lékař vybírá ve výběrovém řízení.
„Jde o první aktivitu v oblasti podpory stabilizace lékařů v regionu Královéhradecka, kterou oceňuje i lékařská veřejnost představovaná Sdružením praktických lékařů ČR a Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,“ hodnotí nové opatření MUDr. Ambrož Homola, Ph.D., konzultant Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro Královéhradecký kraj. „Naším záměrem je do budoucna vytvořit dostatečné podmínky pro zvýšení počtu zájemců o tuto specializaci a udržet funkční síť praktických lékařů v regionu,“ uzavírá radní Třešňáková.

Ohodnoťte tento článek!