Nemocnice mají právo uzavřít kvalifikační dohodu

Titulní obrázek

Některé nemocnice požadují, aby se jim neatestovaní lékaři ve smlouvě zavázali, že u nich několik let zůstanou. Pokud lékař odejde dříve, čeká ho vysoká finanční sankce jako náhrada za investici, kterou do jeho vzdělávání nemocnice vložila. Podle právníků má zaměstnavatel na tento postup právo…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Chci se zeptat, jestli není protizákonné, když zaměstnavatel (státní nemocnice) požaduje po neatestovaných lékařích podepsat tzv. kvalifikační dohodu. Ta spočívá v tom, že po složení atestace musím odpracovat pro nemocnici 5 let.

Lenka Černá.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, Advokátní kancelář Brůha, bruha@akbr.cz

Tzv. kvalifikační dohodu upravuje v současné době §234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“).

Podle §231 ZP se přitom zvýšením kvalifikace rozumí změna hodnoty kvalifikace, zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření. Zvyšováním kvalifikace zákoník práce dále rozumí studium, vzdělávání, školení nebo jinou formu přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

V rámci kvalifikační dohody lze sjednat závazek, že zaměstnanec setrvá u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let s tí, že závazek k setrvání začíná d zvýšení kvalifikace.

S ohledem na dotaz je potřeba vzít v úvahu především zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

V §5 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb. se jednoznačně uvádí, že účast na specializačním vzdělávání podle tohoto zákona se považuje za zvyšování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Tímto zvláštním právním předpisem je zákoník práce. V ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 952004 Sb. se dále uvádí, že úspěšným ukončením specializačního vzdělávání se získává specializovaná způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělávání.

DÁLE ČTĚTE:Lékaři se upisují nemocnicím
Závazek ano, pokutu ne

Lze proto konstatovat, že absolvováním atestační zkoušky a úspěšným dovršením specializačního vzdělávání skutečně dochází ke zvýšení kvalifikace, neboť zaměstnanec nově získává specializovanou způsobilost v příslušném oboru, když předtím měl pouze tzv. odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře.

Domnívám se tedy, že sjednání kvalifikační dohody mezi zaměstnavatelem a neatestovaným lékařem, kde předmětem dohody je umožnění získání specializované způsobilosti, není v rozporu s žádným ustanovením pracovněprávních předpisů a ani v rozporu se zákonem č. 95/2004 Sb.

Nerozhoduje přitom, zda se jedná o zdravotnické zařízení v právní formě např. příspěvkové organizace nebo o zdravotnické zařízení v právní formě obchodní společnosti.

Samozřejmě, je potřeba, aby konkrétní závazky sjednané v dohodě byly sjednány vyváženě, např. není nutné uzavírat kvalifikační dohodu na celých 5 let, ale na kratší dobu a podobně. Také je možné, aby například nový zaměstnavatel uhradil při nedodržení závazku zaměstnance setrvat u původního zaměstnavatele po stanovenou dobu náklady spojené se zvýšením kvalifikace.

Možností konkrétních ujednání v rámci kvalifikační dohody je samozřejmě celá řada a záleží na vůli obou stran, aby se podařilo vyjednat takové závazky, které budou odpovídat potřebám obou stran.

www.Zdravi.Euro.cz

Nemocnice mají právo uzavřít kvalifikační dohodu
Ohodnoťte tento článek!