NKÚ: Ministerstva nedoložila kritéria, podle nichž rozdělovala dotace

Cílem investičního programu „Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí“ má být zabezpečení žádoucího rozvoje zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí. Kontrola prokázala, že tento záměr nevychází z koncepce zdravotnictví…

Tisková zpráva z kontrolní akce 00/16 – Investiční dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program „Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí“

Cílem investičního programu „Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí“ má být zabezpečení žádoucího rozvoje zdravotnických zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí. Kontrola prokázala, že tento záměr nevychází z koncepce zdravotnictví, která by měla být rozhodujícím kritériem při posuzování potřeby a oprávněnosti investic dotovaných z prostředků státního rozpočtu. Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví ani okresní úřady neměly stanoveny ani základní podmínky a kritéria, z kterých by se vycházelo při rozhodování o zařazení jednotlivých akcí k financování ze státního rozpočtu. Doposud tedy byly dotovány investiční akce, u nichž nebylo doloženo, jaké priority či podmínky vedly k jejich zařazení do návrhu Programu a následně k jejich financování. Jejich zařazení mezi akce určené k financování z Programu bylo spíše výsledkem „iniciativy“ jednotlivých okresních úřadů a zdravotnických zařízení.

Závažným systémovým nedostatkem je především skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví, které je ústředním orgánem pro zabezpečení jednotného odborného vedení péče o zdraví lidu a zdravotnictví, se v konečné fázi nepodílí na rozhodování o účasti státního rozpočtu na financování těchto akcí a jejich výběr ponechává na Ministerstvu financí. Nevyužívá ani svého oprávnění k vydávání stanovisek ke stavebním programům z hlediska jejich potřebnosti a účelnosti.

Ministerstvo financí nemělo v době rozhodování o zařazení jednotlivých investičních akcí do návrhu Programu takovou dokumentaci, která by dostatečně vypovídala o celkovém záměru a ekonomickém zdůvodnění finančních potřeb, a nepožadovalo, aby investoři tyto informace předkládali spolu s žádostí. Nevyžadovalo odborná stanoviska Ministerstva zdravotnictví ke stavebním programům, což spolu s pasivním přístupem MZ k tvorbě návrhu Programu způsobilo, že ze státního rozpočtu byla financována např. i výstavba diagnosticko-terapeutického centra Nemocnice Liberec, u kterého byla následně zpochybněna její potřebnost a ve stavbě se nepokračuje.

Některé akce financované ze státního rozpočtu byly zahajovány, aniž by investoři měli dostatečně ujasněny své investiční záměry. V průběhu realizace pak docházelo k častým změnám původních stavebních záměrů. Byly měněny parametry staveb, jejich rozsah, termíny realizace a náklady, což ve svém důsledku vedlo k prodlužování doby výstavby a zvyšování rozestavěnosti v resortu zdravotnictví.

K dalším závažným pochybením v činnosti investorů docházelo tím, že zadávali veřejné zakázky bez vyhlášení veřejné obchodní soutěže a výběrová řízení realizovali na základě neúplné zadávací dokumentace bez jednoznačné specifikace předmětu zakázky. Nabídky předložené ve výběrovém řízení proto nemohly být podkladem pro stanovení optimální ceny. Investoři propláceli zhotovitelům práce bez řádně doložených soupisů prací, použili dotaci i k jiným účelům, než na které byla určena. Příčinou těchto nedostatků bylo i to, že Ministerstvo financí dostatečně nevymezovalo účel poskytované dotace ani nezajistilo, aby stavební programy byly součástí uzavíraných smluv.

Z výsledků kontroly vyplývá nutnost

– stanovit konkrétní obsah a rozsah financovaného Programu;

– přenést rozhodování o výběru investičních akcí a jejich financování na MZ;

– zajistit, aby nebyly financovány nedostatečně připravené akce;

– zkvalitnit kontrolu použití státních prostředků na tento Program.

NKÚ, 28.2. 2001

Ohodnoťte tento článek!