NKÚ: Okresní nemocnice nakládají s majetkem a výnosy nehospodárně

Senát Nejvyššího kontrolního úřadu schválil kontrolní závěr „Majetek státu ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovateli jsou okresní úřady“. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření zdravotnických zařízení s majetkem státu a nakládání s výnosy…

Tisková zpráva z kontrolní akce 00/08

ze svěřeného majetku v období let 1995 až 1999.

V síti zdravotnických zařízení České republiky je cca 80 státních zařízení, zřízených okresními úřady. Ke kontrole bylo vybráno sedm zdravotnických zařízení, které jsou příspěvkovými organizacemi okresních úřadů; souběžně byly kontrolovány i jejich zřizovatelé. Financování provozu zdravotnických zařízení je zabezpečováno příjmy za zdravotní výkony přímo hrazenými zdravotními pojišťovnami, doplňkové zdroje příjmů činí příspěvky zřizovatelů na činnost a účelové dotace ze státního rozpočtu.

Kontrola se zaměřila zejména na plnění povinností zřizovatelů vůči příspěvkovým organizacím; na hospodaření příspěvkových organizací s majetkem státu, k němuž mají právo hospodaření i na finanční hospodaření včetně hospodaření s účelovými dotacemi.

Kontrolou bylo prokázáno, že okresní úřady porušovaly zákon o rozpočtových pravidlech tím, že nevymezily ve zřizovacích listinách některým příspěvkovým organizacím majetek a dobu, na kterou organizace zřizují, a dále tím, že neprováděly kontrolu hospodaření ve zřízených organizacích; porušovaly vyhlášku o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu tím, že v některých případech nestanovily závazné ukazatele v rámci finančních vztahů mezi zřizovateli a příspěvkovými organizacemi.

Nemocnice při hospodaření s majetkem státu porušovaly vyhlášku o hospodaření s národním majetkem a zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, zejména špatně evidovaly státní majetek, byly zjištěny nedostatky při likvidaci majetku, jeho vyřazování a prodeji. Porušovaly zákon při zadávání veřejných zakázek; porušovaly zákon o účetnictví tím, že nedodržovaly účtovou osnovu, neúčtovaly v souladu s účetním obdobím, dopouštěly se chyb v odepisování a inventarizaci majetku.

Kontrola prokázala, že hospodaření kontrolovaných nemocnic je trvale ztrátové a zvyšuje se jejich zadlužování. V důsledku platební neschopnosti nemocnic se zvyšují finanční nároky dodavatelských organizací, což vyvolává další nárůst nákladů. V příjmové oblasti nemocnice neuplatňují sankce vůči zdravotním pojišťovnám, které nehradí včas zdravotní výkony.

Tento způsob hospodaření nemocnic zvyšuje nejen ztrátu z jejich činností, ale výrazně zvyšuje i potřebu finančních zdrojů na jejich případné oddlužení s negativním dopadem na státní rozpočet.

NKÚ, 28.2. 2001

Ohodnoťte tento článek!