Nový občanský zákoník mění odškodňování újmy na zdraví

Každý čtvrtý úraz měl za následek zlomeninu

Nový občanský zákoník mění ode 1. ledna 2014 odškodňování újmy na zdraví. Odškodnění se stanoví „podle zásad slušnosti“, nikoliv už podle tabulek. Utrpěná škoda na zdraví se nepočítá podle bodů přiřazených jednotlivým částem těla, ale zohlední se náklady na vzdělání a možnosti dalšího pracovního a životního uplatnění. Odškodnění stoupne a může dosáhnout až 20 milionů korun.

Nové je i to, že smrtí nárok na odškodnění nemajetkové újmy nezaniká. Pokud už soud rozhodl, stane se přiznaná částka součástí dědictví.

Norma řeší osobnostní práva a ochranu osobnosti, odškodňování újmy na zdraví a usmrcení a zaměřuje se také na vztah lékaře a pacienta. Odborná zdravotní péče se hodnotí nadále podle zákona o zdravotních službách, léčitelství se posuzuje podle občanského zákoníku.

Zdravotníci budou zřejmě muset znát obě normy a zvážit v konkrétním případě, podle které z nich postupovat. Příkladem může být souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi. Podle zákona o zdravotních službách lze tyto služby poskytnout nezletilému na základě jeho souhlasu, pokud je k takovému rozhodování rozumově vyspělý. Podle nového občanského zákoníku, když rodiče souhlasí se zákrokem u dítěte, které ale zákroku vážně odporuje, musí dát souhlas soud.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!