Nový systém smluvní politiky VZP podporuje i její správní rada

smlouva, podpis, dohoda

Všeobecná zdravotní pojišťovna vyhodnotila prvních pět měsíců systému jednotné smluvní politiky, kdy o žádost o uzavření nové, či rozšíření stávající smlouvy se zdravotnickým zařízením rozhoduje komise pro smluvní vztahy a rozkladová komise. Správní rada systém považuje za přínosný.

Od dubna letošního roku byl vedle zavedení shora uvedených komisí zaveden také institut žádosti o přezkum, kdy se žadatel může domoci přezkoumání rozhodnutí u další instance. V případě rozhodnutí regionálních poboček je další instancí komise pro smluvní vztahy, pokud rozhoduje centrála, je žádost postoupena rozkladové komise.

Pojišťovna se při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotní péče řídí jednak hlediskem zajištění dostupnosti ve všech oborech a odbornostech, ale ohlíží se také na celkový i regionální rozpočet svých poboček.

Zveřejnění na internetu

„Během dvou jednání komisí bylo hodnoceno 231 žádostí. U 134 případů byla požadována nová smlouva, rozšíření či změnu stávajících smluv požadovalo 97 poskytovatelů. Doporučeno bylo 91 žádostí, nedoporučeno 131, devět jich bylo odloženo. Definitivní závěr rozkladové komise bylo 14 žádostí o přezkum,“ uvedl Jiří Běhounek s tím, že správní rada bude požadovat vyhodnocení za celý rok, ale už nyní lze říci, že rada rozvoj tohoto systému podporuje.

Jak Jiří Běhounek dále uvedl, postup hodnocení žádostí je transparentní, všechny žádosti jsou zveřejněny na internetu. Například žádost o novou smlouvu je zveřejněna do 5 pracovních dnů. Do měsíce pak regionální pobočky připraví a uveřejní podrobný rozbor, a poté i rozhodnutí, zda žádosti pojišťovna vyhoví. Pojišťovna přitom zohledňuje nejen dostupnost péče v regionu, ale i technické a personální vybavení, spektrum nasmlouvaných výkonů, jejich frekvenci, kalkulaci odhadu výše ročních nákladů nebo či žadatelovy smluvní vztahy s ostatními zdravotními pojišťovnami.

Hospodaření pojišťovny

Jak novináře informoval člen správní rady, poslanec Jiří Skalický, v srpnu 2015 pojišťovna převedla dalších 200 milionů korun do rezervního fondu, kam od května 2015 odešlo celkem 500 milionů. „Pokud se poměr mezi výběrem pojistného a náklady bude vyvíjet jako doposud, lze na konci roku očekávat splnění pojistného plánu i naplnění rezervního fondu,“ uvedl radní Skalický a dodal, že zůstatek na běžném účtu VZP činí nyní 3,9 miliardy.

Pojišťovna k srpnu disponuje na základním fondu zdravotního pojištění 1,9 miliardou, přičemž zdravotně pojistný plán počítal s částkou 0,9 miliardy. „Pozitivní vývoj je způsoben stále trvajícím trendem, kdy se příjmy z výběru zdravotního pojištění pohybují na 101 procentech zdravotně pojistného plánu a náklady se daří držet na 100 procentech, stále je zde jedno procento ve prospěch hospodaření pojišťovny. Z těchto dat lze předběžně učinit dva závěry. Za prvé je vysoký předpoklad, že bude splněn zdravotně pojistný plán pro rok 2015. Za druhé, že i ke konci letošního roku by VZP neměla mít problém s cash-flow, s ohledem na platební morálku vůči zdravotnickým zařízením na konci roku,“ vypočetl Jiří Skalický.

Pilotní programy za 11 milionů

Člen správní rady a předseda Výboru pro zdravotnictví PSP prof. Rostislav Vyzula připomněl nový systém hodnocení pilotních projektů, který VZP letos zavedla. Nově založená mezioborová komise letos (z 42 projektů v hodnotě 47 milionů korun) vybrala 15 projektů v celkové hodnotě 11,1 milionů. VZP také jasně vymezila, kdo může o pilot požádat a stanovila také okruhy, v nichž se mohli žadatelé o podporu ucházet.

Prioritní byla prevence, nové přístupy ve zdravotní péči, řada schválených projektů se zaměřuje na pediatrii. Pilotní projekty jsou čtyřleté a jejich výsledná data mohou být podkladem pro komisi při ministerstvu zdravotnictví, která přiděluje bodové ohodnocení výkonů v sazebníku.


Patnáct pilotních projektů, které VZP schválila:

Vyšetření sluchu u předškolních dětí, standardizace nasazení inerciálních senzorů pro sekundární prevenci u pacientů po poškození mozku, model diferencované úhrady moderních metod včasné rehabilitace u pacientů po cerebrovaskulární příhodě, 24/7/365 – návaznost primární lékařské péče prostřednictvím lékaře na telefonu, hodnocení vlivu externího hodnocení kvality aneb vyplatí se to?, těhotenská obuv, CT virtuální kolonoskopie, on-line cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS), Komplexní rehabilitace poruch komunikace dětského věku, Ucelený edukační program pro nově diagnostikované pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní s důrazem na zdravý životní styl a zmírnění symptomů onemocnění, Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem za současného sledování diagnostických domén a s přesahem do pediatrické praxe, Zvyšování bezpečnosti a účinnosti antibiotické léčby terapeutickým monitoringem léčiv, IBD asistent, Využití progresivního dlahování v léčbě spastické parézy u pacientů po získaném poškození mozku, Lékárník – odborný poradce.

(Zdroj: VZP)

Ohodnoťte tento článek!