O dění v nemocnici se začala zajímat i ČLK

Že nejde o věc, kterou lze brát na lehkou váhu, dosvědčuje i dopis ředitele právního oddělení ČLK JUDr. Jana Macha, který adresoval řediteli Nemocnice s poliklinikou v České Lípě…

Česká Lípa – O pronájmu dialyzačního střediska v českolipské nemocnici se před koncem roku popsalo hodně stránek. MUDr. Jaroslavu Tvrzníkovi.

„Vážený pane řediteli, obracím se na vás z pověření prezidenta České lékařské komory MUDr. Davida Ratha. Prezident České lékařské komory byl informován o vašem rozhodnutí pronajmout soukromé společnosti vaše dialyzační pracoviště, které až dosud patřilo k nejvýnosnějším pracovištím vaší nemocnice. Okresní sdružení ČLK v České Lípě bylo současně informováno přednostkou Okresního úřadu v České Lípě, že finanční podmínky nájemní smlouvy – tedy zisk z pronájmu prostor bez nutnosti investovat do přístrojového vybavení – výrazně převýší dosavadní zisk dialyzačního střediska. Okresní sdružení ČLK nemělo sice možnost ověřit si uváděnou skutečnost, vychází-li však z ujištění paní přednostky okresního úřadu, nelze proti samotnému pronájmu prostor, bude-li pro nemocnici ekonomicky výhodnější než provozování dialyzačního střediska nemocnicí, nic namítat. Zarážející je pouze skutečnost, že zde byli ještě další uchazeči o podobný nájem a jejich nabídka nebyla ani vyslechnuta, takže není jisté, zda by nabídka některého jiného uchazeče nebyla pro nemocnici ještě výhodnější než nabídka společnosti, která nakonec nájemní smlouvu s nemocnicí uzavřela. Víme však, že nájem nebytových prostor nepodléhá v tomto případě výběrovému řízení v rámci soutěže o veřejnou zakázku, proto váš postup nebyl protiprávní.

Na druhé straně je však velmi zarážející a jeví se jako velmi nevýhodné, že se vaše nemocnice hodlá vzdát smlouvy se zdravotními pojišťovnami na provozování dialyzačního střediska a převést tuto smlouvu na nestátní zdravotnické zařízení. Za situace, kdy tak učiní, nelze vyloučit, že do budoucna po skončení doby nájmu soukromá společnost převede provádění dialyzačních výkonů do jiných svých prostor a nemocnice nebude mít nadále z této činnosti žádný zisk. Obnovit činnost dialyzačního střediska v samotné nemocnici pak bude jen těžko realizovatelné, neboť pro zdravotní pojišťovny bude jedním existujícím dialyzačním střediskem síť této zdravotní péče dostatečně naplněna. Nemocnice se tak jednou pro vždy vzdává provozování dialyzačního střediska, které bylo jejím, podle mých informací, ekonomicky nejvýnosnějším pracovním úsekem.

Za skutečně ekonomicky výhodné bychom považovali postup opačný. Prostory sloužící současnému dialyzačnímu středisku lze jistě soukromé společnosti pronajmout a není nutno převádět na tuto společnost smlouvu se zdravotními pojišťovnami, kterou vaše nemocnice má uzavřenou na provádění výkonů dialýzy. Tuto smlouvu si nemocnice může ponechat a prováděné dialyzační výkony proplácet na základě smlouvy svému nájemci, který bude po dohodnutou dobu v jejích prostorách dialyzační středisko provozovat.

V případě, že se nájemce rozhodne ukončit nájem nebytových prostor ve vaší nemocnici, zůstává nemocnici smlouva se zdravotními pojišťovnami na výkony dialýzy a je možno v nich nadále pokračovat, ať již vlastními prostředky nebo ve spolupráci s jinou soukromou společností.

Základním principem tohoto postupu je skutečnost, že se nemocnice de facto navždy nezbaví možnosti provozovat dialyzační středisko na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které budou tuto činnost financovat a nepřevede tuto smlouvu na soukromou společnost.

Tímto způsobem většinou postupují zdravotnická zařízení, v jejichž prostorách provozuje jiné zdravotnické zařízení určitou činnost na základě smlouvy. Zejména soukromí majitelé zdravotnických zařízení nikdy nepřipustí, aby jejich vlastní smlouvy se zdravotními pojišťovnami byly ukončeny a vlastně převedeny navždy na jiný subjekt. Tento postup je pro příslušné zdravotnické zařízení nepochybně mnohem výhodnější, než zbavit se u nejlukrativnějšího pracoviště smlouvy se zdravotními pojišťovnami a umožnit, aby tyto smlouvy převzal jiný subjekt, který do budoucna nemusí být nájemcem prostor v nemocnici.

Navrhuji vám proto, abyste přehodnotil své stanovisko v této záležitosti s tím, že smlouva o nájmu nebytových prostor může být samozřejmě soukromé společnosti zachována, vaše nemocnice by se však podle našeho názoru neměla vzdávat smluv se zdravotními pojišťovnami na provádění výkonů dialýzy.

Ekonomické podmínky a ekonomická prosperita vaší nemocnice v budoucnu ovlivní profesní, sociální a hospodářské zájmy řady lékařů – členů České lékařské komory. Podle paragrafu 2 odst. 1 písm. c) zákona číslo 220/1991 Sbírky Česká lékařská komora je povinna posuzovat a hájit profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Z tohoto důvodu se na vás jménem prezidenta České lékařské komory tímto způsobem obracím a žádám, abyste přehodnotil záměr vedení vaší nemocnice v této záležitosti.“

EVA VLASTNÍKOVÁ, Českolipský deník, 3.1.2002

Ohodnoťte tento článek!