O problémy komory se poslanci nezajímají

Titulní obrázek

Prezidenti lékařských komor považují návrh novely zákona o lékařských komorách za nepřijatelný. Šéfové Lékařské, Stomatologické a Lékárnické komory vyzvali poslance Kochana (ODS) i ministra Julínka, aby s nimi zahájili věcnou diskusi na toto téma. „V poslední době se nikdo z poslanců o fungování a aktuální problémy ČSK nezajímal,“ říká v rozhovoru pro Zdraví.Euro.cz Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory…

Místopředseda zdravotního výboru Josef Kochan (ODS) předkládá zákon o změnách hlasování a odvolávání vedení lékařských komor. Další poslanci chtějí navrhnout nepovinné členství zdravotníků v lékařských komorách. Mnohé z funkcí komor by tak měl převzít stát. Tato změna by se dotkla také České stomatologické komory. Co tomuto záměru říkáte vy?

DÁLE ČTĚTE:
Jakákoliv státní regulace lékařských komor je cesta zpět
Udělejme seriózní průzkum, zda lékaři členství chtějí

Stávající úprava zákona č. 220/1991 Sb. již není vyhovující a beze sporu si zaslouží novelu. Návrh předložený místopředsedou Zdravotního výboru Kochanem však v současné podobě nepřináší odpověď na to, jakou roli by měly hrát lékařské komory v současném systému zdravotnictví. Bez zodpovězení této základní otázky však nelze řešit ani další ustanovení jmenovaného zákona. Stejný názor zastávají i další prezidenti komor.

Myslíte si, že by tento zákon mohl přinést nějakou pozitivní změnu pro Českou stomatologickou komoru?

Současný návrh by přinesl ČSK řadu komplikací, finančních výdajů a ve svém důsledku více negativ než pozitiv, mezi které řadím např. snížení počtu členů komorových orgánů. Předkladatelé si zároveň neuvědomují, že není možné řídit stejným způsobem komoru se 40 tisíci členy a komoru s 8000 členy. Návrh je poplatný pohledu všeobecných lékařů, kteří nevnímají odlišnosti jiných organizací. Dle názoru ČSK by bylo ideální využít této doby k vytvoření tří specifických zákonů o Lékařské, Stomatologické a Lékárnické komoře.

Jak se díváte na to, že by řadu funkcí komory měl převzít stát?

Otázka toho, jaké kompetence by měly být přiděleny komorám, je skutečně klíčová. V zápalu boje mezi politiky a jim sympatickými či nesympatickými představiteli komor zůstává tato otázka, bohužel, v pozadí. Ke škodě věci se o ní také nezajímají novináři. Pokud si přejeme štíhlý stát, je dle mého názoru nezbytně nutné delegovat některé jeho funkce na samosprávné orgány – komory, především tehdy, když se prokázalo, že je za dobu 16 let, kdy existují, dobře vykonávaly. Patří mezi ně zejména vedení seznamu všech příslušníků povolání (lékař, zubní lékař, lékárník) a to jak usazených, tak hostujících, a kontrola jejich odbornosti. Tuto činnost není schopen stát efektivně zvládat a přitom při narůstajícím pohybu v oblasti lékařských služeb napříč Evropou bude čím dál tím důležitější z hlediska ochrany pacientů. Součástí této funkce je zveřejňování nezbytných údajů o jednotlivých lékařích a možnost jejich kontroly ze strany pacientů. S kontrolou odbornosti souvisí i možnost disciplinárně trestat lékaře, kteří pracují „non lege artis“. K velmi důležitým úkolům komor patří i kompetence vytvářet systém celoživotního vzdělávání a pořádat vzdělávací akce jako jsou preventivní opatření bránící „non lege artis“ postupům. Komory by neměly být vyřazovány z diskuse o smlouvách, cenách a dalších náležitostech systému veřejného zdravotního pojištění, nemíním tím monopol při jednání, ale možnost zastupovat ty lékaře, kteří k tomu svou komoru jako důvěryhodnou organizaci zmocní.

Sešel jste se v poslední době s poslancem Kochenem či s jinými poslanci, kteří o změně zákona uvažují?

S panem poslancem Kochanem jsem se nikdy nesešel.

Zajímal se někdo z poslanců o fungování, problémy, aktuální otázky České stomatologické komory?

V poslední době se nikdo z poslanců o fungování a aktuální problémy ČSK nezajímal. Pana poslance Kochana i ministra zdravotnictví Julínka do sídla naší komory i na sněm ČSK, který se koná v listopadu tohoto roku, rádi pozveme, možná by si vyslechli názory širšího pléna. I já se domnívám, že nelze předkládat návrhy zákonů bez znalosti fungování jednotlivých komor. Pokud se tomu tak bude dít, jedná se o politikaření a aroganci moci.

Vy sám jste pro nebo proti povinnému členství v profesních komorách?

Já osobně i ČSK je pro povinné členství v profesních komorách. Máme k tomu celou řadu důvodů z nichž některé uvádím. Modul povinného členství v profesních komorách je běžný ve většině zemí EU. V kontextu střední Evropy, u našich sousedů, je povinné členství u všech států s výjimkou Slovenska. Za první republiky až do 50. let bylo členství v lékařské komoře rovněž povinné. V současnosti existuje v ČR dalších 9 profesních komor s povinným členstvím a nelze dělat výjimky ze systému. Pokud vyřešíme základní problém, jaké úkoly mají komory plnit, musíme jim k tomu dát i příslušné nástroje. K nim patří i povinnost příslušenství k určitému stavu, plnění oznamovací povinnosti a možnost disciplinárně postihnout všechny, kteří vykonávají lékařské povolání.

Pokud mají být měněny stanovy fungování lékařských komor, které problémy by měly být v zákoně nově ošetřeny?

Jednotlivým lékařským komorám by mělo být umožněno samostatně vytvořit demokraticky fungující systém samosprávy bez minimálního zásahu exekutivy, neboť v tomto případě se již nejedná o samosprávu. Nenamítám nic proti možnosti svěřené ministru zdravotnictví předložit řády, u nichž je podezření, že nejsou v souladu se současnou legislativou, soudu. Podobná úprava existuje například u ČAK (Česká advokátní komora). Zásadně však nemohu souhlasit s tím, že do té doby bude účinnost příslušného řádu pozastavena. Jakýkoliv ministr by tak mohl čistě z politického či ideologického hlediska znemožnit výkon samosprávy s minimálním rizikem pro něj samotného. V demokratické společnosti nemůže být jedinou silou, která o všem rozhoduje exekutiva a politici. Výčet institucí, který je nezbytný, pro skutečně řádné fungování společnosti je širší a patří mezi ně bezesporu i samosprávné profesní organizace.

Iva Bezděková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!