Paroubek očekává personální změny kolem Emmerové

Vláda už má hotové své programové prohlášení – oficiálně ho představil premiér Jiří Paroubek. S tímto dokumentem bude v pátek žádat poslance o důvěru. Vláda se chce mimo jiné zaměřit na finanční stabilizaci zdravotnictví. Premiér uvedl, že
očekává přijetí stabilizačních opatření, koncepce i personální změny kolem Milady Emmerové…

Vláda už má hotové své programové prohlášení – oficiálně ho představil premiér Jiří Paroubek. S tímto dokumentem bude v pátek žádat poslance o důvěru. Vláda se chce mimo jiné zaměřit na finanční stabilizaci zdravotnictví.

Programové prohlášení navazuje na priority předchozích kabinetů Stanislava Grosse i Vladimíra Špidly. Staronoví ministři chtějí hlavně dokončit úkoly z minulosti, oproti dřívějšku mohou ale podle Paroubka více využívat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v řádech stamilionů korun.

Na otázku Radiožurnálu, v čem se program jeho vlády liší, odpověděl premiér, že se chce zaměřit především na pomoc malému a střednímu podnikání, podpoře exportu nebo na oblast zdravotnictví. V něm Paroubek očekává přijetí stabilizačních opatření, koncepce i personální změny kolem Milady Emmerové.

Podle dnešního vysílání Radiožurnálu by se personální změny mohly dotknout například náměstka Petra Slámy.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY (ČÁST TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICTVÍ, VĚDY A VÝZKUMU)

Zdravotnictví

Vláda bude prosazovat moderní zdravotní politiku s vyrovnaným financováním především z prostředků veřejného zdravotního pojištění a v souladu s právem Evropské unie.

Konkrétní opatření :

Vláda projedná a předloží Parlamentu klíčové zákony zajišťující potřebnou zdravotní péči pro každého občana na území České republiky, a to zákon o zdravotnických zařízeních a zákon o zdravotní péči. Tím bude legislativně zajištěno, aby zdravotní péče byla nadále dostupná, rovnocenná a kvalitní, na úrovni moderních medicínských poznatků.

Vláda bude nadále podporovat preventivní programy, které vedou nejen k časnému odhalování případných onemocnění, ale i k pěstování doporučeného životního stylu, včetně péče o své vlastní zdraví fyzické, duševní a sociální. Vláda ve spolupráci s kompetentními představiteli krajů bude pokračovat v realizaci tvorby sítě zdravotnických zařízení.

Vláda chce neprodleně řešit složitou problematiku organizace zdravotní péče na území hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním péče i pro občany Středočeského kraje.

Vláda soustředí pozornost na zabezpečování zdravotně-sociální péče s ohledem na nepříznivý demografický vývoj ve smyslu stárnutí populace, aby nedocházelo pouze k prodlužování střední délky života, ale aby byla současně zajištěna důstojná komplexní péče o starší spoluobčany.

Vláda nepřipustí zúžení stávajícího rozsahu zdravotní péče hrazené ze solidárního veřejného zdravotního pojištění a nemíní v následném období zvyšovat finanční spoluúčast pacientů. Vláda přijme několikaetapovou koncepci zdravotnictví, doplněnou konkrétními krátkodobými stabilizačními opatřeními s předpokládaným kladným ekonomickým dopadem do systému veřejného zdravotního pojištění jak v jeho příjmové, tak i výdajové stránce. Funkce praktických lékařů jako koordinátorů poskytování zdravotní péče ve všech jejích segmentech musí sehrát klíčovou roli.

Vláda předloží návrh zákona o léčivech a bude nadále zabezpečovat dostupnost kvalitních, účinných a bezpečných léčiv a dále i zdravotnických prostředků, u kterých bude dokončena jejich kategorizace a ta pak průběžně doplňována. Bude obnovena činnost komisí účelné farmakoterapie s metodickými výstupy pro potřeby všech lékařů.

Vláda bude postupně zajišťovat lepší informovanost občanů i uplatňování jejich práv při nabídce a poskytování potřebné zdravotní péče cestou zdravotních knížek, nemocničního ombudsmana, informací o péči v zahraničí, přehledů o hospodaření pojišťoven apod.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Ke stabilizaci zdravotnictví je třeba 18 opatření
Odbory předběhly Emmerovou
Pojišťovny nezrušíme

Bude pokračováno v pořádání pravidelných tiskových konferencí na úrovni Ministerstva zdravotnictví České republiky se zařazováním aktuálních odborných témat, aby byla zajišťována jak informovanost občanů a upevňování jejich sociálních jistot, tak i činnost osvětová. Tento způsob spolupráce i s odborovými organizacemi ve zdravotnictví, a zejména s Českou lékařskou komorou a Svazy pacientů, povede k racionálnějšímu rozhodování o dalších diagnostických a léčebných centrech a jejich potřebném vybavení.

Vláda bude dbát o systematické uplatňování prostředků k zlepšování duševního zdraví dle závěrů Helsinské deklarace podepsané v lednu 2005.

Věda a výzkum

Vláda bude usilovat o vytváření znalostní společnosti na základě harmonického rozvoje vědy, výzkumu a vývoje jak na vysokých školách, tak v dalších výzkumných institucích, zvláště Akademie věd České republiky. V souladu se současnými evropskými trendy bude dbát o to, aby podpora základního výzkumu nezaostávala. Zaměří se na podporu sbližování mimoškolních pracovišť s vysokoškolským vývojem a výzkumem, přičemž pokládá za klíčový rozvoj spolupráce vysokých škol a Akademie věd České republiky.

Rozvoj znalostní společnosti vláda nepojímá jen v úzké orientaci na rozvoj přírodních a technických věd či aplikovaný výzkum. Vláda bude zároveň klást důraz na rozvoj zkoumání společnosti, zvláště principů demokratické a sociálně spravedlivé společnosti jako jednoho z předpokladů rozvoje a kultivace občanské společnosti a veřejnosti a inovace státní správy. Součástí politiky vlády bude též důraz na pravidelné a objektivní hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, jež bude jedním z rozhodujících kritérií dalšího rozdělování finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů.

iŽURNÁL, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!