Platíte jako OSVČ zálohu míň než 2 024 korun? Nezapomeňte si částku včas zvýšit

Zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2 024 Kč musí odvést nejpozději 8. února téměř 300 tisíc podnikatelů, kteří k 31. 12. 2017 platili zálohy ve výši dosavadního minima 1 906 Kč. Totéž musí udělat ve stejném termínu i všichni ostatní, kdo mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Platíte jako OSVČ měsíční zálohy na pojistné? Máte povinnost dodržet minimální vyměřovací základ? Platíte teď zálohu nižší než 2 024 Kč? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli kladně, je právě pro vás určen následující text, protože se vás týká povinnost navýšit odváděnou částku záloh.

Minimální záloha OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění se vždy zvyšuje v návaznosti na výši průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2018 je průměrná měsíční mzda 29 979 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění je počítán jako 50 % z této částky a pro všechny měsíce roku 2018 je tudíž 14 989,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 %) je po zaokrouhlení rovna částce 2 024 Kč.

Zálohu ve výši 2 024 Kč musí poprvé za leden 2018 uhradit podnikatelé, kteří podle svého Přehledu za rok 2016 platili v roce 2017 zálohy nižší než 2 024 Kč. Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanoven minimální vyměřovací základ – např. OSVČ, která je současně zaměstnancem a jako zaměstnanec odvádí pojistné alespoň v minimální výši, nebo OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát – například důchodce nebo student.

OSVČ platí pojistné do 8. dne následujícího měsíce, takže zálohu na pojistné za leden je třeba uhradit do čtvrtka 8. února 2018. Za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny. Zálohu ve výši 2 024 Kč musí (až na výjimky stanovené zákonem) platit i podnikatelé, kteří v roce 2018 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Měsíční zálohy na pojistné nemusí platit jen osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba je povinna zaplatit pojistné do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Přehled musí OSVČ předložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok, takže v roce 2018 je nejzazší termín pro podání přehledu čtvrtek 3. května a pro platbu pojistného pátek 11. května. Ty OSVČ, které nepodávají daňové přiznání, musí své zdravotní pojišťovně přehled podat nejpozději v pondělí 9. dubna.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je třeba odvádět na správné číslo účtu u ČNB; najdete ho na našem webu na adrese www.vzp.cz/cisla-uctu.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!