Platové třídy u lékařů a zdravotních sester

Titulní obrázek

Platové třídy, mzdové zařazení a osobní ohodnocení. Téma, na které se čtenáři Zdraví.Euro.cz ptají v právní poradně nejčastěji. Do jaké platové třídy zařadit absolventa – zubního lékaře? Na jakou platovou třídu má nárok všeobecná sestra bez odborného dohledu v psychiatrické léčebně? Jaká mzda náleží registrované zdravotní sestře, která pracuje v charitativní neziskové organizaci. Na dotazy odpovídá Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotnictví…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Platové třídy, mzdové zařazení a osobní ohodnocení. Téma, na ktreé se čtenáři Zdraví.Euro.cz ptají v právní poradně nejčastěji. Na jejich dotazy odpovídá Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotnictví.

Do jaké platové třídy lze zařadit absolventa – zubního lékaře?

Zubní lékař, absolvent akreditovaného zdravotnického studijního programu stomatologie, pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004, je podle § 7 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, způsobilý k samostatnému výkonu povolání až po absolvování odborné praxe (pod vedením lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání) v minimální délce 36 měsíců. Na tuto dobu se podle katalogu prací zařadí do 11. platové třídy. Po jejím uplynutí, pokud po něm zaměstnavatel požaduje samostatný výkon povolání, se zařadí do 12. platové třídy. Absolventa akreditovaného zdravotnického studijního programu zubní lékařství lze do této platové třídy zařadit již v okamžiku, kdy je po něm zaměstnavatelem požadován samostatný výkon povolání.

Pracuji jako všeobecná sestra bez odborného dohledu v psychiatrické léčebně v příspěvkové organizaci a poskytuji specializovanou ošetřovatelskou péči. Plánuji, realizuji a hodnotím. Mám PSS v oboru psychiatrie. Jsem zařazena do 8. platové třídy. Mám nárok na 9. platovou třídu?

Všeobecná sestra, poskytující komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, má nárok na zařazení do 9. platové třídy. Podmínkou pro toto zařazení je však skutečnost, že zaměstnavatel po sestře tuto samostatnou práci bez odborného dohledu požaduje. Samotný fakt, že sestra získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, případně specializovanou způsobilost, nárok na práci bez odborného dohledu a tím ani na uvedené platové zařazení, nezakládá. Rozhodující je vždy potřeba zaměstnavatele, vyjádřená zpravidla v pracovní náplni; ta ovšem nesmí být v rozporu s pracovní smlouvou.

Pracuji jako registrovaná zdravotní sestra v charitě (nezisková organizace) Zdrav. služba je registrována jako nestátní zdravotní zařízení. Jaká mi náleží mzda? Vycházím z nařízení vlády 567/2006 Sb. Mám hrubou mzdu 11 tisíc. Dle stavu ekonomické situace mám někdy osobní ohodnocení maximálně 1000 Kč. Mám nárok na vyšší mzdu? Zaměstnavatel mi nechce přidat. Co je prosím nejnižší zaručučená mzda?

Zaručená mzda je § 112 zákoníku práce stanovena pro případy, kdy výše mzdy nebyla sjednána v kolektivní smlouvě. Její nejnižší úroveň pro povolání všeobecné sestry činí podle § 3 a přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, při výkonu práce pod odborným dohledem 10800 Kč, a při práci bez odborného dohledu 12000 Kč měsíčně. Nedosáhne-li mzda (včetně uváděného osobního ohodnocení, ale bez mzdy za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztížením pracovním prostředí a za práci v soboru a v neděli) této úrovně, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek ve výši rozdílu mezi dosaženou mzdou a shora uvedenými částkami.

Jaký je plat sanitářek?

V příspěvkových zdravotnických zařízeních se sanitář zařadí podle náročnosti vykonávané práce do 2., 3., nebo do 4. platové třídy s platovým tarifem (příloha č.3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) odstupňovaným podle započitatelné praxe. V zařízeních „podnikatelského charakteru“ sanitáři přísluší, pokud z platné kolektivní smlouvy nevyplývá jiná výše mzdy, zaručená mzda ve 2. skupině prací, tj. nejméně ve výši 8900 Kč měsíčně. Navíc má nárok na další složky mzdy podle vykonávané práce, tj. na mzdu za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztížením pracovním prostředí a za práci v soboru a v neděli.

Pracuji jako fyzioterapeut 4.5 roku v příspěvkové organizaci, jsem registrovaná a absolvovala jsem VOŠ. V současné době jsem v 8. platové třídě jako přítomné všeobecné zdravotní sestry. Myslím si však, že vzhledem k náplni práce bez odborného dohledu a příslušnému vzdělání a délce praxe mi náleží zařazení do 9. platové třídy. Zaměstnavatel však oponuje tím, že v kolektivní smlouvě je stanoveno dle náplně práce zařazení fyzioterapeuta do 8. platové třídy. Je toto možné?

Fyzioterapeutovi, pracujícímu v příspěvkové organizaci bez odborného dohledu, přísluší platové zařazení podle náročnosti požadované a vykonávané práce nejméně do 9. platové třídy. Dosažené vzdělání a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však samo o sobě tento nárok nezakládá. Rozhodující je potřeba a z ní vyplývající požadavek zaměstnavatele. Ten s ohledem na své potřeby může, samozřejmě v souladu s pracovní smlouvou a pracovní náplní zaměstnance, i po takovémto zaměstnanci požadovat výkon činností pod odborným dohledem. Pokud však požaduje práci bez tohoto dohledu, je zařazení do 8. platové třídy v rozporu s platnými předpisy. Plat totiž, a to ani kolektivní smlouvou, nelze podle § 122 odst. 1 zákoníku práce určit „jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení“, tedy i nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

www.Zdravi.Euro.cz

Platové třídy u lékařů a zdravotních sester
Ohodnoťte tento článek!