Podmínky odbornosti zahraničních lékařů

lékaři, sestry

Jak je garantována odbornost zahraničních lékařů, kteří zde chtějí pracovat ať už jako zaměstnanci nebo sami jako smluvní partneři VZP? Jaké doklady musí pojišťovně předložit?

K výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky je oprávněn pouze takový zahraniční lékař, kterému byla Ministerstvem zdravotnictví ČR uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Pojišťovně pak tedy, pokud jde o doložení vzdělání/kvalifikace zahraničního lékaře, stačí předložit rozhodnutí o uznání způsobilosti vydané ministerstvem, z jehož vlastnictví lze dovodit, že zahraniční lékař splnil všechny legislativně stanovené požadavky k výkonu zdravotnického povolání na území ČR.

Lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali odbornou kvalifikaci v jiném členském státě Evropské unie nebo ve Švýcarské konfederaci, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na základě žádosti. V žádosti musí být uvedeno mimo jiné, zda žadatel zamýšlí vykonávat zdravotnické povolání jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo v pracovněprávním vztahu, a jaký druh způsobilosti chce uznat (odborná nebo specializovaná způsobilost).

K žádosti se přikládá: kopie dokladu totožnosti, kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (vysokoškolský diplom a diplom o specializaci), kopie dokladu osvědčujícího shodu vzdělání se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2005/36/ES (tento doklad vydává ministerstvo zdravotnictví nebo profesní komora daného členského státu EU), doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti (nesmí být starší tří měsíců), případně doklad o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání (dle zákona č. 95/2004 Sb.). V případě, že doklad o znalosti českého jazyka žadatel nemá, ověří Ministerstvo zdravotnictví ČR jeho znalosti českého jazyka pohovorem, na který ho pozve.

Naproti tomu lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který získal vzdělání mimo EU, musí vykonat tzv. aprobační zkoušku, aby mu byla uznána odborná způsobilost pro výkon zdravotnického povolání na území ČR. Hlavními předpoklady pro uznání odborné způsobilosti je prokázání odborných znalostí, znalost českého jazyka, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

K žádosti je třeba doložit patřičné doklady, úředně ověřené a přeložené do českého jazyka. Jedním z nich je osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání, tzv. nostrifikace podle zákona o vysokých školách, kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit ČR. Doklad o zdravotní způsobilosti (od praktického lékaře buď ze země původu, nebo z ČR) a doklad o bezúhonnosti (buď ze země původu, nebo z ČR, pokud zde již delší dobu uchazeč pobývá) nesmí být starší tří měsíců.

Aprobační zkouška má 4 části. Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Třetí částí je absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti v délce trvání 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby s následnou obhajobou jedné případové studie. Poslední částí je ústní zkouška, při které jsou ověřovány odborné znalosti a schopnost vyjadřovat se v českém jazyce.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Podmínky odbornosti zahraničních lékařů
Ohodnoťte tento článek!