Podobných komisí už bylo více a úspěšné nebyly

Titulní obrázek

„Původně jsem se domníval, že ministerstvo má reformu hotovou. Nyní mi připadá, že vlastně nabízí pouze koncepci regulačních poplatků, ale samotnou reformu jako celek máme dávat dohromady my,“ říká k vládnímu projektu kulatého stolu o financování zdravotnictví Josef Janeček, předseda odborné komise KDU-ČSL. Čtěte rozhovor pro Zdraví.Euro.cz…

Rozhovor Zdraví.Euro.cz

Ve vládním projetu Kulatého stolu pro financování zdravotnictví mají zasednout zástupci všech parlamentních stran. Podle organizátorů má dát projekt prostor „různým variantám řešení problémů a dosáhnout shody mezi politickými stranami“ – více informací – ZDE. Jedním z navrhovaných členů odborné komise je Josef Janeček, předseda odborné komise KDU-ČSL.

Co od své účasti na tomto projektu očekáváte?

Já jsem trochu překvapený načasováním této akce. Od voleb uplynul rok, takže jsme už možná ztratili dost času. Těžko říci, nakolik to bude skutečně dynamický stůl. Já pamatuji, že u řady ministrů už fungovaly komise, které měly za úkol postoupit v transformaci zdravotnictví dál a nikdy to úspěšné nebylo. Ale uvidíme.

Má podle vás taková akce smysl, když si jí budou účastnit politici z různých stran, kteří mají opačné názory?

To je těžké. Existuje spousta myšlenek, které jsou v zásadě správné, ale protože jsou špatně realizovány, tak se diskreditují. Příkladem může být prosazovaní neziskových nemocnic v minulém volebním období. Myšlenka jako taková je bezesporu správná, ale kvůli tomu, že byla uchopena jako politický nástroj, byla zdiskreditována a je jí škoda. Myslím si, že kvalitní zákon o neziskových organizacích bychom potřebovali. Dalším příkladem je síť zdravotnických zařízení – věc, kterou prosazujeme už roky. Nikdo tuto myšlenku v zásadě nezpochybnil. Kraje ji uchopily tak, že začaly prodávat nemocnice, protože stávající struktura nemocnic je nevyhovující. Došlo k tomu však opět pod určitým politickým tlakem.

Politici budou hledat shodu

Po odborné stránce se můžeme shodnout

ČSSD hlásí bojkot Julínkovy komise

Bude tedy podle vás projekt kulatého stolu nějak smysluplný?

To bude záležet na politicích i na svolavateli toho kulatého stolu. Já si myslím, že všechny politické strany by se měly uvědomit, že je se zdravotnictvím potřeba pohnout a dosáhnout konsensu. Jak jsem uváděl na příkladu neziskových organizací nebo sítí zdravotnicích zařízení, zatím u nás stále převládá snaha uchopit věc politicky. Je tomu tak i s aktuálním problémem zavedení regulačních poplatků. I naše strana měla tento bod v programovém prohlášení, avšak s tím, že to bude součástí celkového balíku změn ve zdravotnictví. Nyní se poplatky vytrhly jako jedna věc, což celkovou myšlenku dost oslabuje.

Říkáte, že bude záležet na politicích, kteří se kulatého stolu zúčastní. Dovedete si ale například představit, že by levice na základě tady tohoto kulatého stolu změnila názor a souhlasila se zaváděním regulačních poplatků?

Regulační poplatky jsou věc, která je velmi stará. Už za ministryně Součkové se politické strany dohodly na poplatcích, konkrétně na stravném v nemocnicích. V tomto ohledu tedy už v minulosti k určitému konsensu došlo. Před loňskými volbami byla dohoda i se sociální demokracií, že určité poplatky budou zavedeny. Konsensus je proto teoreticky možný. Otázka je, jak je pak taková myšlenka, na které se všichni shodneme, provedena v praxi.

Nevylučujete tedy, že pokud by byli účastníci konstruktivní, mohli by se shodnout na nějakém společném postupu?

Zcela jistě by shodnout mohli. Ale někdy si pleteme cíl, kterého chceme dosáhnout s cestou, která k němu vede. Příkladem je v současné době projednávaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje zrušení tzv. paragrafu Fišerové, což samozřejmě řada majitelů a provozovatelů zdravotnických zařízení vítá, protože se domnívá, že brání vybírat doplatky za péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Zapomíná se ovšem, že návrh na jeho zrušení, před časem, jako ústavní stížnost, projednával Ústavní soud, který odmítl toto ustanovení zrušit a ve svém nálezu konstatuje dvě podstatné věci:

1. „Smyslem napadeného ustanovení je nepochybně čelit nezákonnému vybírání peněz za ty poskytnuté služby, jež jsou hrazeny z povinného, všeobecného zdravotního pojištění, ať to jsou různé registrační poplatky a režijní příplatky anebo pak úhrady za takový typ zdravotních a léčebných výkonů, které jsou označovány za „lepší“, nadstandardní a dražší, a to přestože jde o typy, jež spadají do sféry služeb plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.“

2. „Ze znění zákona však současně vyplývá, že nic nebrání ani tomu, aby za zdravotní péči, poskytnutou nad rámec podmínek pro bezplatnou péči, přímá úhrada od pojištěnců vybírána být mohla. Dle názoru Ústavního soudu napadené ustanovení nemění smysl a obsah zákona, ale zvýrazňuje pouze ochranu sféry bezplatné zdravotní péče před pokusy narušovat její integritu a zužovat její rozsah. Tato interpretace je ústavně konformní a smyslu zákona zcela přiměřená“.

S cílem všichni souhlasíme. Je třeba umožnit přímou úhradu za služby, které nejsou ze zdravotního pojištění hrazeny. Problém ale není v tom, že by to bylo zakázáno, ale v tom, že není definován standard. Řešením tedy není zrušení daného ustanovení, ale definování standardů. Právní řád nebrání vybírání poplatků za věci, které nejsou hrazené, ale musí se říci, které to jsou.

Co vy konkrétně v rámci kulatého stolu budete prosazovat?

Například jasné stanovení standardů ve zdravotnictví, pojmenování péče plně hrazené, částečně hrazené a nehrazené. Výběrová řízení namísto plošné privatizace, akreditace zdravotnických zařízení, transparentnost úhrad zdravotnických prostředků, léků a materiálů – tudy ze zdravotnictví odtékají miliardy. Vytvoření jednoho výběrčího místa. Zajistit, aby se z fondů prevence hradila prevence a nikoliv reklamní akce. S těmito opatřeními téměř všichni souhlasí, ale je otázka, jak je bude možné prosadit v praxi a nakolik v tom budou všemožně bránit různé lobbyistické skupiny.

V čem se vaše představa o změnách ve zdravotnictví zásadně odchyluje od představ navrhované reformy?

Už v samé otázce je rozpor. Buď reforma je a pak má být prosazována. Nebo není a pak ji má komise vytvořit. Pokud bych měl hovořit o porovnávání programů jednotlivých stran tak jen několik poznámek. Nechceme, aby byly zdravotní pojišťovny transformovány na akciové společnosti, protože se ukazuje, že sama právní forma není zárukou úspěchu. Vidíme to u akciových nemocnic – některé jsou úspěšné, některé ne. Změna právní formy může pomoci, ale není jádrem řešení. Další výhrady mám k individuálním účtům. Zřízení deseti milionů individuálních účtů znamená ohromný byznys pro toho, kdo bude účty spravovat, znamená vyvedení desítek miliard mimo oblast solidarity. Další oblastí je prevence. Dnes zdravotní pojišťovny poskytují pacientům takzvané preventivní programy. Rozdávají množství vitaminových preparátů bez ohledu na skutečnou potřebu pacienta, přispívají na helmy na kola atd. A protože je ve zdravotnictví peněz málo, tak se ptám, jestli toto je optimální užívání dostupných financí. Všichni víme, že na léčení nemocí způsobených kouřením vydáváme ročně desítky miliard korun, ale není vůle tuto věc řešit. Politika, jakoby vůbec nesleduje zájem pacienta, ale ekonomické zájmy skupin. Proto tvrdím, že o pacienta se nikdy moc nejednalo..

O kom konkrétně mluvíte?

O managementu na ministerstvu zdravotnictví, kteří měli rozhodovací pravomoci a kteří nedokázali těmto skupinám odolávat.

Vraťme se ještě k chystané akci. Jmenuje se Kulatý stůl o financování zdravotnictví – kde by se podle vás měly ty finance hledat? Spíše na straně úspor, nebo na straně příjmů?

Že je zdravotnictví děravý cedník, to se obecně ví už roky. Existuje ale malá vůle tyto díry lepit. Utíkají peníze z oblasti zdravotnických prostředků, zdravotnického materiálu, v oblasti sítě zdravotnických zařízení a podobně.

Takže podle vás by se měly ty finance hledat spíš na straně úspor?

Nejdřív se musí zajistit, aby peníze neunikaly a pak se můžeme bavit o příjmech. Zatím byl osud všech komisí podobný. Přidaly se peníze, ty protekly systémem a tím to skončilo. Za pár let přišla ta samá komise, opět se přidaly peníze a ty zase protekly. proto si myslím, že je potřeba nejprve zalepit díry na straně výdajů a pak se bavme o tom, zda-li jsme s tím spokojeni, nebo ne. Velmi by pomohlo, kdybychom se dohodli na nějakých standardech a abychom si řekli, na co to zdravotnictví stačí, na co se musí pacient připojistit a co musí zaplatit cash.

Až skončí projekt Kulatého stolu a vy budete hodnotit svou účast v rámci tohoto projektu, co by se mělo stát, abyste tuto svou účast považoval za úspěšnou?

Naše návrhy na změny ve zdravotnictví jsou – standardy, akreditace, regulace sítě zdravotnických zařízení. To jsou věci, o kterých hovoříme roky. Takže pokud se podaří prosadit kteroukoli z těchto věcí, budeme rádi, protože uspoří desítky miliard.

Proč má podle vás ministr Julínek zájem na tom, aby se projektu účastnily všechny politické strany a různí odborníci na zdravotnictví? Vytváří si tak podle vás půdu pro to, aby byla jeho reforma v parlamentu přijata?

Hledat cesty k podpoře je správné a je to povinností politika. Ustavit komisi, která by takové zásadní změny připravila, je myšlenka správná, ale je to běh na dlouhou trať. Původně jsem se domníval, že ministerstvo má reformu hotovou. Teď se ale ukazuje, že vlastně nabízí pouze koncepci regulačních poplatků, ale samotnou reformu jako celek máme dávat dohromady my. Ustavit komisi, která by takové zásadní změny udělala, to je běh na dlouhou trať. Za rok bude za námi polovina volebního období a tam už se žádná nepopulární opatření budou těžko přijímat. Takže mám pochybnosti, zda se v tomto volebním období vůbec nějaká reforma přijme. Samozřejmě velký problém nastal v okamžiku, kdy ČSSD deklarovala, že se jednání nezúčastní. To zcela jistě oslabí význam Kulatého stolu a zmenší šanci na přijetí hlubších reforem.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Podobných komisí už bylo více a úspěšné nebyly
Ohodnoťte tento článek!