Pojištění profesní odpovědnosti lékařů nabývá na významu

lékař, praktik, měření tlaku, hypertenze, ordinace

Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník, který posílil postavení pacienta při žádosti o náhradu škody za újmu utrpěnou při poskytování lékařské péče. Největší změnou je výše nároku na odškodnění, která se začíná přibližovat západní Evropě.

Význam a aktuálnost pojištění profesní odpovědnosti lékařů (PPOL) stoupá. PPOL funguje jako ochrana lékaře před, v některých případech i existenční, finanční újmou, přičemž vzrostl od minulého roku v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Ten dává poškozenému větší možnosti při odškodnění za újmu, která mu byla způsobena.

Pacienti uplatňují svá práva

Mezi českými pacienty nebylo do nedávna zvykem říci si o odškodné v případech, kdy jim při poskytnutí lékařské péče byla způsobena újma, a vstoupit tak do sporu s lékařem či nemocnicí. Jiná je situace v západní Evropě, kde si pacienti častěji nárokují náhradu újmy. „Můžeme pozorovat významný nárůst míry uplatnění nároku poškozeného v ČR, a to především v posledních dvou letech v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Nejzásadnější změnou, kterou přinesl, je výše nároku na odškodnění. Ta se začíná přibližovat tomu, co jsme doposud viděli v západní Evropě. V některých případech dokonce náš občanský zákoník chrání pacienta více než například německá legislativa,“ říká Halina Trsková, obchodní a marketingová ředitelka Pojišťovny VZP.

Stěžejním právním předpisem je zde zákon č. 89/2012 Sb., známý jako nový občanský zákoník. Právo pacienta na lékařskou péči na úrovni odpovídající nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání je zakotveno i v Listině základních práv a svobod nebo v zákonu o zdravotních službách. Nový občanský zákoník řeší nejenom otázku odpovědnosti za způsobenou újmu a její náhradu, ale také pojištění samotné. Trestní zákoník pak umožňuje proti žalované straně (lékaři), zahájit trestněprávní řízení. To však zpravidla náhradu újmy nezahrnuje a poškozený musí vstoupit do občanskoprávního řízení.
Co se týče vyplácení náhrady škody, pojišťovna se vždy snaží o dohodu mezi lékařem a pacientem. Případ lze uzavřít smírem a rychleji. Většina případů však končí u soudu. Ten na základě znaleckých posudků a svědectví rozhoduje o povinnosti nahradit způsobenou újmu, zejména o její výši.
Pojištění profesní odpovědnosti

Co by měl lékař vědět, chce-li být účinně chráněn před možnou finanční újmou? „Lékař by si měl sjednat pojištění s dostatečným limitem plnění. Mnozí lékaři jsou pojištěni na limit 1 nebo 2 miliony korun, to však nezřídka na krytí škody nestačí. My doporučujeme minimální limit 10 milionů korun a více. Další důležitou položkou je tzv. nemajetková újma při zásahu do práva na ochranu osobnosti, kterou ještě stále mnoho pojistek neobsahuje. Při přechodu z jedné pojišťovny do druhé je důležité se zaměřit na rozsah a délku retroaktivního krytí, aby nedošlo ze strany nového pojistitele k zamítnutí škody, která měla příčinu v minulosti, resp. před sjednáním smlouvy u nového pojistitele,“ vysvětluje Tomáš Urban, vedoucí oddělení pojištění podnikatelských rizik Pojišťovny VZP.

PVZP, jako dceřiná společnost VZP, nabízí lékařům kvalitní pojištění doplněné o právní servis. „Úspěchy zaznamenáváme na poli pojištění ambulancí díky novému produktu Smluvní lékař, který nabízí široký rozsah krytí s dostatečnými limity při zachování příznivé ceny,“ doplňuje Halina Trsková. V oblasti PPOL již PVZP uzavřela rámcové smlouvy se Sdružením soukromých gynekologů a Grémiem majitelů lékáren, do budoucna usiluje o rámcové smlouvy se všemi sdruženími lékařů v ČR a Českou lékařskou komorou.

Zdravotní pojištění cizinců

Aktuálně diskutovaným tématem je i zdravotní pojištění cizinců. Problémy vznikají jednak proto, že řada z nich nemá komerční pojištění, nebo to jejich nepokrývá daný zákrok. Bohužel i přes zdánlivou podobnost produktů jednotlivých pojišťoven mezi nimi existují obrovské rozdíly. Ty se projeví v momentě, kdy zdravotnické zařízení nárokuje úhradu péče za pacienta – cizince a pojišťovna ji odmítá zaplatit. Vzniká tak nepříjemná situace. Většina cizinců není schopna částky za ošetření uhradit. Vzniklý dluh tak jde většinou k tíži zdravotnickému zařízení.

„PVZP se jako lídr trhu snaží být pro cizince i zdravotnická zařízení partnerem, na kterého se mohou kdykoli obrátit. O tom svědčí především dvě skutečnosti – jako jediní nabízíme produkt Exclusive, ze kterého je bez výjimky hrazena veškerá péče za našeho klienta a také fakt, že máme více než 5 000 smluvních zdravotních zařízení po celé ČR. Pro cizince to znamená jistotu péče a pro lékaře jistotu, že jim jejich výkon bude ze strany PVZP právoplatně uhrazen,“ říká Robert Kareš, MBA, Ph.D., výkonný ředitel Pojišťovny VZP.

Pojištění profesní odpovědnosti lékařů nabývá na významu
Ohodnoťte tento článek!