Pokuty a sankce obsažené v zákoně o ochraně zdraví

Za porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek mohou fyzické osoby dostat podle závažnosti přestupku pokutu až 150.000 korun. Právnické osoby či podnikatelé mohou být potrestáni až dvoumilionovou pokutou a zákazem činnosti až na dva roky.

Dodržování zákona budou kontrolovat a pokutovat zejména policisté, strážníci, krajské hygienické stanice či obecní živnostenské úřady. Jednotlivé správní delikty se mohou týkat také České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České školní inspekce nebo celní a finanční správy.

Vybrané pokuty za porušení zákona pro fyzické osoby:

až 5000 Kč:

– za výrobu či prodej hračky či potravinářského výrobku připomínající tabákový výrobek či kuřáckou pomůcku nebo hračky připomínající vzhled obalu alkoholického nápoje

– za kouření elektronické cigarety na místě, kde je zakázáno

až 10.000 Kč:

– za prodej alkoholu osobě zjevně alkoholem či návykovou látkou ovlivněnou

– za prodej či podání alkoholu osobě, u níž lze předpokládat, že ho užije a pak bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

až 20.000 Kč:

– osobě pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky ve stavu, v němž ohrožuje sebe, jiné, majetek nebo veřejný pořádek, která vstoupí na místo, kde je osobám v takovém stavu zakázáno vstupovat

až 25.000 Kč:

– za prodej kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let

až 30.000 Kč:

– za neoznámení příležitostného prodeje lihovin správci daně

– za nedodržení zákazu prodeje alkoholu, tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek na vyhrazených místech*, pokud jde o kuřáckou pomůcku, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj

až 50.000 Kč:

– osobě, která užije alkohol či návykovou látku, ačkoli ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

– osobě, která se odmítne podrobit testu na alkohol či návykové látky nebo lékařskému vyšetření

až 100.000 Kč:

– za nedodržení zákazu prodeje alkoholu, tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek na vyhrazených místech*, pokud jde tabákový výrobek, bylinný výrobek ke kouření nebo lihovinu

až 150.000 Kč:

– za prodej alkoholu či tabákového výrobku osobě mladší 18 let (až 300.000 Kč u osoby mladší 15 let)

zákaz činnosti až na 1 rok:

– za prodej alkoholu osobě zjevně alkoholem či návykovou látkou ovlivněnou

– za prodej či podání alkoholu osobě, u níž lze předpokládat, že ho užije a pak bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

zákaz činnosti až na 2 roky:

– osobě, která užije alkohol či návykovou látku, ačkoli ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

– osobě, která se odmítne podrobit testu na alkohol či návykové látky nebo lékařskému vyšetření

Vybrané pokuty za porušení zákona pro právnické a podnikající fyzické osoby :

až 10.000 Kč

– za prodej tabákových výrobků mimo vyčleněné místo oddělené od ostatního zboží

– pokud nemá u alkoholu a tabáku označeno, že je zakázáno prodávat osobám mladším 18 let

– provozovatel letiště či prostředku hromadné dopravy nebo zdravotnického nebo školského zařízení či sportoviště, který nemá označeno u vstupu do vnitřních prostor označeno „zákaz kouření“

až 50.000 Kč:

– za prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo alkoholu na akci převážně pro děti do 18 let

– za prodej kuřácké pomůcky mladšímu 18 let

– za prodej, výrobu či dovoz potravinářského výrobku nebo hračky připomínající tabákový výrobek nebo kuřáckou pomůcku nebo hračky napodobující tvar či obal alkoholického nápoje

– za prodej či podání alkoholu osobě, u níž lze předpokládat, že ho užije a pak bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

– za prodej alkoholu osobě zjevně alkoholem či návykovou látkou ovlivněnou

– provozovatel mezinárodního letiště, zdravotnického nebo školského zařízení, provozovatel zábavního zařízení či pořadatel akce či provozovatel sportoviště, zoologické zahrady nebo stravovacího zařízení, který nevyzve osobu nedodržující zákaz, aby kouřit přestala nebo místo opustila

– provozovatel mezinárodního letiště nebo zdravotnického zařízení, která zřídí kuřárnu neodpovídající podmínkám zákona

až 300.000 Kč:

– prodejce, který nevyzve osobu mladší 18 let zjevně ovlivněnou alkoholem, aby místo prodeje opustila

až 800.000 Kč:

– za nedodržení zákazu prodeje alkoholu, tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek na vyhrazených místech*, pokud jde o kuřáckou pomůcku, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj

– v případě prodeje alkoholu a tabáku na dálku (např. přes internet) nesplní všechny povinnosti, např. neoznámí ministerstvu zdravotnictví, jakým způsobem bude kontrolovat věk objednatelů

– neoznámí správci daně příležitostný prodej lihovin

až 1,000.000 Kč:

– prodej alkoholu nebo tabákového výrobku osobě mladší 18 let

(v případě osoby mladší 15 let až 2,000.000 Kč)

Zákaz činnosti až na 6 měsíců:

– prodejce, který nevyzve osobu mladší 18 let zjevně ovlivněnou alkoholem, aby místo prodeje opustila

– neoznámí správci daně příležitostný prodej lihovin

Zákaz činnosti až na dva roky:

– za nedodržení zákazu prodeje alkoholu, tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek na vyhrazených místech*, pokud jde o kuřáckou pomůcku, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj

– prodej alkoholu nebo tabákového výrobku osobě mladší 18 let

– za prodej, výrobu či dovoz potravinářského výrobku nebo hračky připomínající tabákový výrobek nebo kuřáckou pomůcku nebo hračky napodobující tvar či obal alkoholického nápoje

– za prodej alkoholu na akci určené pro děti do 18 let

– v případě prodeje alkoholu a tabáku na dálku (např. přes internet) nesplní všechny povinnosti, např. neoznámí ministerstvu zdravotnictví, jakým způsobem bude kontrolovat věk objednatelů

Přehled organizací, které řeší přestupky a správní delikty:

V blokovém řízení (postihy fyzických osob):

Policie ČR a obecní policie:

– kontroluje zákaz kouření (vč. elektronických cigaret)

– prodej cigaret a alkoholu mimo povolená místa*

– podání či prodej alkoholu osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo která bude vykonávat činnost, kde by pod vlivem mohla ohrozit zdraví svoje nebo ostatních

– pokutuje osoby, které pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky vstupují tam, kam nemají, nebo budou vykonávat činnost, kde kde by pod vlivem mohla ohrozit zdraví svoje nebo ostatních

– orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) = kontrolují zákaz kouření (vč. elektronických cigaret) + prodej mimo povolená místa*

– obecní živnostenský úřad = prodej cigaret a alkoholu mimo povolená místa*

Ve správním řízení (postihy právnických a podnikajících fyzických osob) – dle zákona se budou pokutovat až po uplynutí 90 denní lhůty:

Obec v přenesené působnosti:

– kontroluje prodej alkoholu a tabáku mimo vyhrazená místa*

– prodej mladším 18 let

– označení zákazu prodeje mladším 18 let

– prodej v budovách školských zařízení, na akcích převážně pro děti

– prodej osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo když bude bude vykonávat činnost, kde by pod vlivem mohla ohrozit zdraví svoje nebo ostatních

– kontroly dodržování zákazu na mezinárodních letištích, ve školských a zdravotnických zařízeních, vnitřních prostorech sportovišť, dopravních prostředcích, zoologických zahradách, stravovacích zařízeních a na zábavních akcích

Orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice):

– kontrolují zákaz kouření (vč. elektronických cigaret)

– prodej cigaret a alkoholu mimo povolená místa*

– označení zákazu prodeje mladším 18 let

– prodej mladším 18 let

– pokutují provozovatele školských a stravovacích zařízení a poskytovatele zdravotnických služeb, pokud nevyzve kuřáka, aby přestal nebo místo opustil

– provozovatele školských a stravovacích zařízení a poskytovatele zdravotnických služeb, pokud nemají vstup do objektu označený zákazem kouření

– provozovatele zdravotnického zařízení, pokud bude mít stavebně nevyhovující kuřárnu (u psychiatrie či léčby závislostí)

Česká obchodní inspekce:

– prodej alkoholu a tabáku mimo vyhrazená místa*,

– prodej mladším 18 let

– označení zákazu prodeje mladším 18 let

– prodej a výrobu hračky, která vypadá jako obal alkoholického nápoje

– prodejce, pokud nevyzval osobu mladší 18 let pod vlivem alkoholu, aby místo prodeje opustila

Státní zemědělská a potravinářská inspekce:

– prodej alkoholu a tabáku mimo vyhrazená místa*

– prodej a výrobu hračky, která vypadá jako obal alkoholického nápoje a prodej hraček či potravinářských výrobků, které vypadají jako cigarety

Česká školní inspekce:

– kontroly dodržování zákazu kouření ve školách a školských zařízeních

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce:

– osoby, které požijí alkohol či návykovou látku, když budou vykonávat činnost, kde by pod jejich vlivem mohly ohrozit zdraví svoje nebo ostatních

– osoby v případě odmítnutí kontrolního vyšetření na alkohol či drogy nebo lékařského vyšetření

Správce spotřební daně:

– prodej mimo vyhrazená místa*

– plnění povinností prodeje na dálku

– neoznámení příležitostného prodeje lihovin

Orgán Celní správy ČR:

– prodej mimo vyhrazená místa*

– prodej hraček připomínajících obal alkoholického nápoje a prodej hraček či potravinářských výrobků, které vypadají jako cigarety

– neoznámení příležitostného prodeje lihovin

Orgán Finanční správy ČR:

– prodej mimo vyhrazená místa*

– neoznámení příležitostného prodeje lihovin

Obecní živnostenský úřad – prodej mimo vyhrazená místa*

* tabákové výrobky a kuřácké potřeby = mimo specializovanou prodejnu, potravinářský podnik, prodejnu denního či jiného tisku, stravovací či ubytovací zařízení, stánek s občerstvením či denním tiskem s pevnou konstrukcí

alkoholické nápoje = mimo potravinářský podnik, provozovnu výrobce vína, stravovací a ubytovací zařízení, stánek s občerstvením, specializovaný stánek uvnitř obchodu, dopravní prostředek železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy. Zákaz na sportovní akci kromě alkoholu do 4,3 % ethanolu a vína.

Zákaz prodeje obojího zboží ve školských, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, v dopravních prostředcích, na akci převážně pro děti do 18 let, v prodejně výrobků pro děti a prostřednictvím prodejního automatu.

Ohodnoťte tento článek!