Pomůže nucená správa VZP lékařům? Ptali jste se Antonína Pečenky

Jak konkrétně pomůže nucená správa vyřešit současné problémy pozdních plateb od VZP? „Velmi špatný stav platební schopnosti VZP vylepšila dobrou koordinací standardní a předsunuté platby za státní pojištěnce, lhůta po splatnosti se zkrátila z průměrných 37 dnů na počátku ledna na 15 dnů na konci ledna,“ odpověděl na otázky čtenářů náměstek MZ pro zdravotní péči a nucený správce VZP Antonín Pečenka….

Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Antonín Pečenka (ODS) působí ve funkci nuceného správce Všeobecné zdravotní pojišťovny už od začátku listopadu.

Až do poloviny října loňského roku vedl úsek zdravotní péče VZP, který byl ale zrušen. Nyní má na starosti schvalování všech právních úkonů správních orgánů – tedy závěry správní rady a dozorčí rady. Kritici poukazují to, že Pečenka tak nyní dělá nucenou správu nad svou vlastní agendou.

S tím ale nucený správce nesouhlasí. „Největší položka výdajů ze základního fondu zdravotního pojištění se neodehrávala v úseku zdravotní péče, ale přímo v malém analytickém útvaru paní ředitelky,“ uvedl před časem v Interview BBC.

Současné působení Pečenky však vadí občanským demokratům, kteří nechtějí, aby byl nadále členem jejich strany. Předseda ODS Mirek Topolánek opakovaně Pečenku vyzval, aby se svého členství vzdal.

Náměstek Pečenka však žádný důvod k tomuto kroku nevidí. „Jako řadový člen ODS se nechovám tak, abych poškozoval její jméno,“ uvedl pro BBC.

Pečenka byl také jedním z kandidátů na nového šéfa VZP. Tím se ale po úterním hlasování poslanců stal ekonom Josef Čekal.

Bude mít odvolání dosavadní ředitelky Jiřiny Musílkové vliv na délku trvání nucené správy? Jaká bude spolupráce s novým šéfem VZP?

Jakými konkrétními kroky chce náměstek Pečenka stabilizovat situaci v pojišťovně? Jak konkrétně pomůže nucená správa vyřešit současný problémy pozdních plateb od Všeobecné zdravotní pojišťovny?

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Jiří Bakala, 19.1.2005, 11:55

Pracuje se též na problému stejných plateb za srovnatelné výkony v různých ZZ. Bude tedy platba za např appendectomii stejná v Motole, ve Zlínské nemocnici či ve Vsetině, nebo v Táboře? Proč jsou platby v různých krají na pojištěnce VZP různé,osobně se cítím diskriminován.

Výdaje VZP na jednoho pojištěnce 15 405 Kč – Praha

11 670 Kč – Zlínský kraj

(zdroj: http://www.ihned.cz/1-10072040-14358950-002000_d-d1).

Dojde tedy po skončení nucené zprávy k narovnání?

Systém zdravotního pojištění v ČR není nastaven k platbě za výkon (jednotku produkce) a proto se vlastně ani nejedná o zdravotní pojištění. K dosažení tohoto efektu bude třeba přijmout realistický ceník výkonů ( původní seznam výkonů je výsledke lobbyistických tlaků, je asymetrický oborově a není vyjádřen v korunách), smluvní politika zdravotních pojišťoven musí mít jednotná pravidla bez individuálních výjimek.

Dosažení tohoto stavu bude trvat déle nežli rok a bude vyžadovat silnou politickou podporu, všichni dosud zvýhodňovaní budou křičet a brát si pacienty za rukojmí.

Bez této rovnosti nelze zdravotnictví reformovat.

MUDr Jiří Kilian, 19.1.2006, 08:43

Pane náměstku ministra zdravotnictví

– jaké komeptence kontrolovat zajištětí dostupnosti péče klientům VZP má nucená správa ?

– jaké kompetence kontrolovat plnění podmínek poskytování zdravotní péče má nucená správa ?

– zvažuje ministerstvo zdravotnictví a VZP zavedení Drg systému pro financování a hodnocení kvality poskytované péče ?

– pracuje ministerstvo zdravotnictví na nějaké koncepci systému zdravotní péče a jejího financování

– kdo je garantem dostupnosti zdravotní péče?

Nucený správce má kompetenci schvalovat či neschvalovat právní úkony ředitele a rozhodnutí orgánů VZP ( správní a dozorčí rada ), žádné další.

Garantem dostupnosti zdravotní péče je MZ ČR, pracuje na koncepci zdravotní péče a již začalo sledování kvality zdravotní péče u svých přímo řízených organizací ( to dosud žádný ministr neučinil ), jistě to brzy poznáte podle mediálních turbulencí.

DRG bude součástí kvalitativního hodnocení, protože zařazování do drg skupin při přijetí pacienta je dost přesným obrázkem kvality diagnostického procesu a úrovně

„patient managementu“.

PharmDr. Mario Čeladník, 18.1. 2006, 22:22

Vážený pane vynucený správče! Předsunuté 3 miliardy Kč do systému ZP budou použity na úhradu faktur dle splatnosti a nebo jak žádá Dr. Rath pouze na úhradu dluhů soukromých lékařů. Ne, že bych jim to nepřál, ale já v případě, že bych nepostupoval své pohledávky za VZP distributorům léčiv, tak jsem dávno na úřadu práce. Jestli je toto vaším záměrem, dejte mi to včas vědět.

Došlo k přerozdělení předsunuté platby 3mld. a současně o několik dní dříve zaslané standardní platby za státní pojištěnce.Pro VZP ČR to činí 5 123 828 888 Kč. Tyto peníze budou použity na úhradu faktur dle splatnosti a ne jinak. Žádný zdravotnický subjekt nebude zvýhodněn,Dr.Rath o takové zvýhodnění nežádal.

MUDr. Jaroslav M., 18.1. 2006, 14:34

Vážený pane doktore,

současný stav nucené zprávy VZP prakticky zmrazil a paralyzoval akceschopnost regionálních územních pracovišť VZP. Týká se to hlavně možnosti navazovat smluvní vztahy v regionech a to i v oborech, kde je objektivně obrovský nedostatek odborníků a odborných ambulancí v rámci celé ČR. Tímto stavem je dnes zablokována možnost lékařům odejít ze zaměstnaneckého poměru do privátní ambulantní praxe, i když není za toho lékaře žádná adekvátní náhrada u původního zaměstnavatele. Prioritou regionálních manažerů VZP dnes je totiž dodržovat centrální příkaz, nenavazovat žádné nové smluvní vztahy. Jaká je možnost projednat takovou žádost na centrální úrovnis objektivizací situace, že se nejedná o rozšiřování sítě, ale o udržení nedostatečné sítě? Má smysl žádat o projednání situace na centrální úrovni písemně, aby to nebylo formální? Je možnost domluvit si osobní projednání a s kým? Rád bych tak učinil, než bude dotvořena sít na další období. Na regionální úrovni mám totiž podporu neformální, prakticky je to ale nerealizovatelné. Mám za to, že nucená správa nemá za účel omezení dostupnosti péče o pacienta ale zefektivnit provoz firmy tak, aby byla firma životaschopná. To znamená, aby poskytovala pojišťovna služby svým klientům. Mohu Vás oslovit osobně? Jedná se sice o jednotlivý případ, který dle mého má systémový dopad na celou síť a mám návrh na jeho řešení. Při zveřejnění prosím o neuvádění mého jména z důvodů možných postih od mého zaměstnavatele. Děkuji za pochopení

MUDr. Jaroslav M.

Zmrazení nových smluv nastalo před vyhlášením nucené správy, nucený správce takové kompetence nemá, posuzuje pouze jednotlivé právní úkony ředitele.

Individuální případy ( např.zjevný nedostatek smluvních kapacit ) je možno projednávat již nyní.

MUDr Jiří Kilian

Pane náměstku ministra zdravotnictví, smím-li položit kontrolní otázku, pak je to tato : Pokud je garantem dostupnosti zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví, pak očekávám, že zná definici zdravotní péče a zná definici garantované dostupnosti ( časové, postorové a ekonomické ) péče. Mohl byste tyto definice uvést i s odkazem na právní normu, kterou jsou stanoveny?

Před Vaše parametry časové,prostorové a ekonomické dostupnosti bych si dovolil předřadit kvalitu zdravotní péče. Česká republika má 10,4 miliónů obyvatel,výměru 78 370 km2, nevyšší vnitrozemský kopec nepřevyšuje1000 m nad mořem, z Aše do Jablunkova se dostanete osobním vozem za 5 hodin, záchranný system je hustý, nad tím 7 vrtulníků.

Přesto udržujeme v chodu 200 nemocnic,14 tbc léčeben, 21 psychiatrických léčeben, umnělé kloubní náhrady operuje 100 nemocnic, máme 22 nemocnic ošetřujících infarkt myokardu 1 krát za dva měsíce, na jednotkách intezívní péče je 5 700 lůžek – takto extenzívně založenou síť neobsluhuje dostatek kvalifikovaného personálu,- mezi kvalitou je mnoho nekvality, některé činnosti je třeba centralizovat, jiné naopak vyvézt z nemocnic.

Výběr kvalitou a racionální korunový ceník jsou dva imperativy důležitější, nežli dosavadních 14 koncepcí zdravotnictví, které jsem četl. Ministr Rath je stejného názoru. Politika až potom.

MUDr. Zdeněk Král

Vážený pane doktore,

měl byste dbát na zákonnost právních úkonů VZP v době nucené správy, včetně souladu dojednávaných úhradových dodatků mezi poskytovateli zdravotní péče a VZP. Můžete mi laskavě doložit legálnost požadavku MZ a VZP, aby v dodatcích pro praktické lékaře byly mimokapitační úkony včetně preventivních výkonů kalkulovány a propláceny dle neplatné právní normy z roku 2005, když ministr zdravotnictví vydal 22.12.2005 novou právní normu určující bodové ohodnocení

jednotlivých výkonů a tato norma v souladu s legislativou ČR nabyla právní moci? Jak lze například vykazovat kódy pro stanovení okultního krvácení (01020, 01021) dle právní normy z roku 2005, když v nové neexistují a jsou nahrazeny novými kódy (15020, 15021). Uvědomuje si vůbec někdo z vedení VZP, že jsou sjednávány právní úkony a smluvní vztahy v rozporu z legislativou, a že za to někdo ponese právní důsledky. Pokud se nemýlím, tak to budete právě Vy. “ V podstatě chcete něco podobného, jako kdybych podal daňové přiznání za rok 2005 dle právních norem platných pro přiznání v roce 2004, ale ty již dnes nelze uplatnit,že?“ Navíc se VZP dostává do legislativního sporu s vlastním pojistným plánem, kde garantuje pojištěncům VZP jednotné preventivní prohlídky v intervalu 1x za 24. měsíců. To již nová právní norma s bodovým ohodnocením práce lékaře prakticky znemožňuje, stejně jako vyhlášku MV č. 60/1997 Sb. týkající se časových limitů dispnzárních prohlídek i v jiných indikacích.

Proto závěrčná otázka. „Lze uzavřít úhradový dodatek mezi VZP a ZZ pokud obsahuje odkazy na neplatnou právní normu a je v rozporu s platnou legislativou České republiky?“

Žádná smlouva ani její dodatek nemohou být v rozporu s platnou právní úpravou. Pokud je to Váš případ, žádejte nápravu. VZP nemá t.č. schválený žádný zdravotně pojistný plán a nachází se v rozpočtovém provizoriu.

MUDr.Kimlová

Vážený pane náměstku. Chtěla bych se zeptat ,kolik z částky 5 123 828 888 Kč jsou peníze, které dostane VZP navíc. Pokud se tato částka skládá ze standardní měsíční platby za (leden?) a z předsunuté platby za státní pojištěnce, co se vlastně zvýšilo a jestli se již počítá s vyšší platbou za státní pojištěnce. V minulém roce vracela VZP v září asi 1,6 miliard Kč z předsunuté platby, a platby se v říjnu zpozdily téměř o měsíc.Bojím se že velice nahlas proklamované zkrácení splatnosti se může na podzim změnit opět ve zpoždění. Děkuji za odpověď.

Máte pravdu, bez dalších opatření by špatná platební bilance pokračovala.Navýšení plateb za státní pojištěnce od 1.února 2006 přinese měsíčně něco přes 300mil., dramaticky sníží měsíční platební debet VZP ( asi 360mil.), pracuje se na dalších opatřeních.

MUDr. Kriseová

Pane doktore, zajímala by mne odpověď na otázku, kterou redakce Zdraví.Euro.cz uvedla v titulku tohoto článku. Tedy – jak konkrétně pomůže nucená správa lékařům? Zatím se totiž vůbec nic nezměnilo. U banky mám úvěr a peníze mi chodí stále s několikaměsíčním zpožděním.

Nucená správa zablokovala rozmařílé výdaje z provozního fondu a fondu prevence, do smluvního portfolia, tedy do základního fondu z pochopitelných důvodů nezasáhla. Velmi špatný stav platební schopnosti VZP vylepšila na počátku roku dobrou koordinací standardní a předsunuté platby za státní pojištěnce, lhůta po splatnosti se zkrátila z průměrných 37 dnu na počátku ledna na 15 dnů na konci ledna.

Od února se zvyšují platby za státní pojištěnce z 513 na 56O Kč a to nařízením vlády.Na řadě dalších opatření se pracuje, revize smluvního portfolia se připravuje, zejména likvidace smluv, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy. O splatnosti Vašich účtů jednejte s místní pobočkou VZP.

MUDr. Jan Písařík

Otázka z trochu jiného soudku – jaké jsou Vaše osobní vztahy s MUDr. Rathem? Zajímalo by mne, jak často probíhají vaše schůzky, co na nich konkrétně probíráte? Tykáte si s panem ministrem?

Udržujeme dobré profesionální vztahy, Dr.Rath je velmi věcný a dobře informovaný o systému zdravotní péče, pracovní porady vede naprosto konstruktivně, má silnou motivaci zlepšit současné české zdravotnictví. Netykáme si.

uživatel: Jana

Já mám dotaz,jak je možné, že se na VZP vyplácejí 13 a 14 platy,když je VZP ve ztrátě 11 miliard korun? A kde tedy vezme VZP 2 miliony korun na odstupné pro paní Musílkovou,když nemá na zdravotní péči. Neberu odpověď,že to mají v kolektivní smlouvě. Žádný podnikatel nemůže vyplácet něco,na co nevydělá a nemá zisk, z kterého by mohl něco vyplatit.

Chápu, že jako podnikatel neberete odpověď „Je to v kolektivní smlouvě“. Kolektivní smlouva je z tohoto pohledu zcela nemravná, já ji však ignorovat nemohu. Pokud by Správní rada navrhla Jiřině Musílkové odměnu v uváděné výši, nepodepsal bych jí. To se však nestalo.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz


Ohodnoťte tento článek!