Praktičtí lékaři požadují deklarovanou podporu ministra a pojišťoven

praktik, lékař, ordinace, pacient

Zástupci Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) se ze svého úhlu pohledu shodli na základních nedostatcích ambulantního sektoru – pětiletá stagnace úhrad a ekonomicky motivované přenášení řady úkonů z ambulantních specialistů či nemocnic na všeobecné praktické lékaře.

„Ambulantní sektor trpí výrazným finančním nedostatkem, přinejmenším ve stejné míře jako lůžková zařízení. Výše úhrad stagnuje již pátý rok po sobě. Kvůli reálnému poklesu úhrad navíc finanční prostředky stačí pouze k udržení základní činnosti, nikoli však na potřebné investice. Proto požadujeme spravedlivé navýšení finančních prostředků i pro něj,“ konstatovali zástupci všeobecných praktických lékařů (VPL) na své třídenní konferenci.

Chybí norma pro předoperační vyšetření

Praktici upozorňují, že současná finanční situace ve zdravotnictví vede k tomu, že povinnosti nemocnic i ambulantních specialistů v preskripci léčiv či prostředků zdravotní techniky, v indikacích dopravy a dalších vyšetření komplementu jsou přenášeny na VPL. „Odporuje to nejen zákonným normám, ale je to nesprávné i po stránce odborné, etické a ekonomické,“ tvrdí praktici.

Nesouhlasí rovněž se vznikem „institutu“ internisty v primární péči s úkolem převzít a sledovat polymorbidní pacienty. Podle praktiků jde o nesystémový, racionálně nepodložený návrh, který by zbytečně prodražoval systém zdravotnictví.

„Přímo za zbytečné plýtvání pak považujeme fakt, že ministerstvem zdravotnictví dosud nebyla vydána připravovaná norma k provádění předoperačních vyšetření a nebyla dořešena ani problematika indikace výkonů v pobytových zařízeních sociální služby. Jejich přijetím a dořešením by došlo k výrazné úspoře zbytečně a chaoticky vydávaných prostředků ze všeobecného zdravotního pojištění,“ upozorňují dále.

Rozšíření spektra výkonů

Z debaty se zástupci České zprávy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o povinném vystavování elektronické verze dočasné pracovní neschopnosti vyplynul také jasný nesouhlas lékařů se současnou podobou návrhu. „Odmítáme další finanční i časové zatížení, které na nás ČSSZ tímto postupem přenáší. Projekt shledáváme technicky nepřipravený. Provoz ve vybraných ordinacích jednoznačně ukázal na jeho nefunkčnost.

Nezohledňuje totiž reálné možnosti, podmínky a okolnosti denní praxe a je ekonomicky a časově náročný. Elektronizaci zdravotnictví se nebráníme a jsme na ni připraveni, ale trváme na tom, aby v zákoně zůstaly zachovány obě alternativy komunikace – papírová i elektronická,“ zdůvodňují svůj postoj VPL.

„Praktičtí lékaři požadují, aby proklamovaná podpora primární péče, kterou na našem zasedání ministr zdravotnictví i všechny pojišťovny deklarovaly, byla skutečně také naplněna. V souladu s úrovní primární péče ve vyspělých evropských zemích požadujeme rozšíření našeho spektra výkonů a zrušení neopodstatněných preskripčních omezení,“ žádají po vedení resortu zdravotnictví.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!