Předvolební politické námluvy – komu dají zdravotníci hlas? – 2. část

otazník, otazníky, otázky, nejasnosti

Nejprve jsme oslovili zástupce odborné veřejnosti s otázkou, co očekávají od budoucí politické reprezentace. Nyní dáváme naopak prostor expertům a stínovým ministrům jednotlivých politických stran a hnutí, aby se v odpovědích na pět klíčových otázek pokusili ovlivnit konečné rozhodnutí zdravotníků u volebních uren. Ve druhé části přinášíme odpovědi zástupců KDU-ČSL, KSČM a ODS.

Proč by měli dát zdravotníci hlas právě vaší straně?

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA předseda komise pro zdravotnictví KDU-ČSL

KDU-ČSL má zdravotnictví a péči o zdraví jako jednu ze svých zásadních priorit. Jako zásadní pro současnou nelehkou situaci ve zdravotnictví vidíme stabilizaci financování zdravotní péče. V prvním kroku navýšením plateb za státní pojištěnce a vrácením finančních prostředků odčerpaných zvýšením DPH. V dalších krocích pak urychlené vytvoření jasných a pro plátce zdravotní péče povinných úhradových standardů a stanovení sítě zdravotnických zařízení závazné pro všechny zdravotní pojišťovny.

Ruku v ruce se stabilizací finanční situace pak jde o zlepšení podmínek pro zdravotníky – tj. obnovení růstu mezd ve zdravotnictví pro lékaře i další zdravotnické pracovníky s cílem dosáhnout v Evropě běžné (alespoň procentuální) úrovně mezd pro jednotlivé profese.

Nemalou pozornost chceme věnovat i kultivaci vzdělávacího systému zdravotníků, který v posledních letech vykazuje řadu chaotických prvků, je třeba hledat i motivační prvky pro české zdravotníky, aby nedocházelo k migraci erudovaných lékařů a sester do zahraničí.

Mgr. Soňa Marková stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

KSČM je levicovou demokratickou stranou bez korupčních afér a skandálů. Svoji každodenní prací na úrovni obcí, měst, krajů i v parlamentu naši představitelé prokázali kompetentnost, odpovědnost a snahu řešit problémy ve prospěch všech občanů České republiky tak, aby tito mohli žít důstojným životem.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra zdravotnictví, člen odborné komise ODS pro zdravotnictví

ODS nabízí realistický program bez nesplnitelných slibů. Vnímáme potřeby našeho zdravotnictví a potřebu řešit jeho financování.


Související: Předvolební politické námluvy – komu dají zdravotníci hlas? – 1. část


Jaký recept má vaše strana na stabilní a dlouhodobé řešení financování zdravotnictví?

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA předseda komise pro zdravotnictví KDU-ČSL

Domníváme se, že základem financování českého zdravotnictví musí zůstat systém veřejného zdravotního pojištění. I v jeho fungování však je třeba provést změny tak, aby tento systém byl efektivnější a lépe pokrýval potřeby současné medicíny. Je nezbytné stanovit jasný systém valorizace plateb za státní pojištěnce, zrušit strop pro platby zdravotního pojištění, provést kroky ke zlepšení výběru zdravotního pojištění atd. Vzhledem k tomu, že celkové výdaje na zdravotní péči tvoří v ČR 7,5 % HDP oproti průměrně 9,5 % v členských státech EU, je třeba hledat nové zdroje pro financování zdravotní péče – zde je třeba sociálně citlivě zvažovat možnosti úprav sazeb zdravotního pojištění. Občanům je také třeba dát možnost více využívat nepovinné komerční zdravotní připojištění. K diskusi bychom chtěli ponechat otázku povinného úrazového pojištění, které je s úspěchem aplikováno v některých státech EU. Rezervy spatřujeme i na straně výdajů, lze urychlit kroky ke standardizaci úhrad, zefektivnění nákupů léků a zdravotnické techniky, rozumné investiční politice atd. Jako nevyhnutelné vidíme snížení sazby DPH na léky a zdravotnické prostředky.

Mgr. Soňa Marková stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

KSČM prosazuje návrat principu solidarity do systému veřejného zdravotního pojištění a vychází přitom z článku 31 Listiny základních práv a svobod. Chceme snížit sazbu DPH a v EU vyjednat nulovou sazbu na léky, trvale zrušit stropy na pojistné, navýšit platby za státní pojištěnce a pravidelně je valorizovat, navýšit procento HDP vkládané do zdravotnictví alespoň na úroveň evropské patnáctky, zavést elektronické aukce na léky a zabránit reexportům, stanovit jasná pravidla pro marketingové pobídky farmaceutickým firmám. Jsme přesvědčeni, že veřejné finanční prostředky mají být rozdělovány jediným správcem veřejného zdravotního pojištění, tedy chceme diskutovat o možnosti vzniku jedné zdravotní pojišťovny s nezávislou kontrolou, například ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Do té doby je nutné nastavit spravedlivé podmínky pro všechny zdravotní pojišťovny, novelizovat seznam výkonů i plateb podle DRG tak, aby platila zásada „za stejný výkon stejná úhrada“.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra zdravotnictví, člen odborné komise ODS pro zdravotnictví

Navrhujeme změnu systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby si pojišťovny mohly skutečně reálně konkurovat nabídkou zdravotních programů, nikoli jen preventivními akcemi. Nezbytné bude navýšení spoluúčasti pacientů.

Co podle vás nejvíce ohrožuje existenci systému veřejného zdravotního pojištění?

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA předseda komise pro zdravotnictví KDU-ČSL

Stabilitu veřejného solidárního zdravotního pojištění nejvíce ohrožuje malá míra solidarity ze strany státu projevující se několikaletým nevalorizováním úhrad za státní pojištěnce. A dále odčerpáváním prostředků zvýšením DPH na léky a zdravotnické prostředky.

Mgr. Soňa Marková stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

Systém je nejvíce ohrožován postupným vnucováním teze, že na kvalitní zdravotnictví nemůže dosáhnout každý, protože na to stát nemá. Proto začal být solidární systém postupně vysáván (např. zavedení stropů, zmrazení plateb za státní pojištěnce vs. zavedení tzv. regulačních poplatků za ministra Tomáše Julínka, navyšování DPH vs. zavedení tzv. nadstandardů, vyřazení léků z úhrad za ministra Leoše Hegera), aby se zdůvodnila snaha zavést místo zdravotní péče „služby“ podle toho, kolik si bude „klient“ do systému připlácet ze své kapsy. Vůbec se nebere v úvahu, že prorůstová ekonomika, nová pracovní místa a odpovědná politika státu vůči zdravotnictví přinese dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní péče pro všechny a bude i na spravedlivé ohodnocení zdravotníků.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra zdravotnictví, člen odborné komise ODS pro zdravotnictví

Pokud systém zůstane v současné podobě, reálně mu během několika let hrozí finanční kolaps. Důvodem je především nákladnost moderní léčby a demografický vývoj s narůstajícím počtem seniorů vyžadujících zdravotní péči.

Jak budete v následujícím volebním období přistupovat ke spoluúčasti pacientů?

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA předseda komise pro zdravotnictví KDU-ČSL

KDU–ČSL zastává názor, že určitá míra spoluúčasti pacientů je vhodná k udržení kvality poskytované zdravotní péče v České republice. Jako zásadní však vidíme sociální únosnost všech forem spoluúčasti tak, aby i sociálně slabší občané měli nárok na kvalitní zdravotní péči. Podporujeme standardizaci jednotlivých forem zdravotní péče, zavádění nadstandardů se nebráníme, pokud nebudou bránit přístupu ke standardní péči sociálně slabším. Domníváme se, že nadstandardy mohou pomoci odstranit část šedé ekonomiky ve zdravotnictví a otevřít větší rozhodovací prostor o poskytnuté péči pacientům.

Mgr. Soňa Marková stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

KSČM je zásadně proti zvyšování spoluúčasti pacientů. Naopak chceme zavést tzv. sociální klauzuli pro pacienty, pro které je již dnes výše spoluúčasti bariérou v přístupu k potřebné zdravotní péči. Z tohoto důvodu opět předložíme zákon o zrušení všech zdravotnických poplatků. Jejich zavedení zvedlo spoluúčast o 2 % na dnešních 17 % a nejvíce dopadlo na seniory, chronicky nemocné a zdravotně postižené, tedy na ty, kteří objektivně čerpají nejvíce zdravotní péče.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra zdravotnictví, člen odborné komise ODS pro zdravotnictví

Předpokládám navýšení na 20–22 %.

Jaké legislativní změny v oblasti zdravotnictví chcete po volbách prosazovat?

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA předseda komise pro zdravotnictví KDU-ČSL

KDU-ČSL bude prosazovat zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s akademickou obcí dokončí zákon o univerzitních nemocnicích. Dále chce definovat standardy péče a úhrad péče povinné pro všechny pojišťovny a tím zajistit plošnou dostupnost a kvalitní zdravotní péči.

Budeme uceleně řešit dohled nad zdravotními pojišťovnami a vzhledem k nedostatečnosti a zastaralosti současné legislativy i zákon o zdravotních pojišťovnách tak, aby odpovídal současným potřebám.

Mgr. Soňa Marková stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

Kromě zrušení poplatků chceme trvale zrušit stropy na pojistné. Je třeba se také domluvit na zrovnoprávnění podmínek pro všechny zdravotní pojišťovny. Určitě je nutné zabývat se lékovou politikou, například již zmíněnými reexporty. Shoda by mohla být také v případě zlepšení systému vzdělávání a finančního ohodnocení lékařských i nelékařských profesí ve zdravotnictví.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra zdravotnictví, člen odborné komise ODS pro zdravotnictví

Především změny v oblasti zdravotních pojišťoven, abychom umožnili jejich reálnou soutěž. Dále změny v oblasti následné a dlouhodobé péče, kde je nezbytné zavedení hodnocení objektivizace potřeb péče. A za třetí úpravu v postgraduálním vzdělávání lékařů, která povede k návratu ke dvoustupňovému systému atestací.


Unknown media type: poll
1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!