Připravenost Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na rok 2000

Celý „problém roku 2000“ zasahuje do tří oblastí informačního systému (dále jen IS) VZP ČR. Do oblasti technického vybavení výpočetní technikou, do oblasti komunikace s IS spolupracujících subjektů a institucí a dále do oblasti uložení a způsobu práce s rokem v datu v IS VZP.

Problematice přechodu IS do příštího tisíciletí se VZP věnuje již více než jeden rok s tím, že již před tímto termínem pamatovala na zajištění svého IS při uzavírání smluv s dodavateli výpočetní techniky, které se vztahují k nejkritičtějším částem IS.

Nezbytnou podmínkou pro bezproblémový přechod do příštího tisíciletí je kompatibilita všech komponent IS vzhledem k roku 2000. Společně s firmou Hewlett Packard, systémovým integrátorem, řešitelem a hlavním dodavatelem IS, provedla VZP kontrolu všech základních komponent IS (HW, základní SW, databázový systém). Tato kontrola byla ukončena v roce 1998. Následně jsou veškeré aktivity soustředěny na prověření aplikačního programového vybavení a technického vybavení jako celku. Od počátku vytváření IS je pro uložení data v jednotlivých částech IS využíván datový typ DATE (rok je ukládán na čtyři znaky).

VZP pracuje na implementaci nové architektury IS, která umožní nasazení nových produktů a technologií, které plně podporují trendy IS po roce 2000. Implementace architektury byla již ověřena v pilotním provozu na vybrané okresní pojišťovně a ústřední pojišťovně VZP. Testování kompletního IS bude ukončeno do konce 3. čtvrtletí 1999 nasazením na všech okresních pojišťovnách VZP ČR. Postup přípravy systému pro přechod do příštího tisíciletí je pravidelně kontrolován na jednáních vedení projektu podpory IS.

Dodavatel IS připravuje společně s řešiteli jednotlivých aplikačních celků a úsekem IS VZP ČR plán náhradního provozu pro případ řešení výjimečných situací ve spojitosti s problémem roku 2000, které by se mohly vyskytnout s přebíráním a předáváním dat externím organizacím. Tento plán je připravován také v návaznosti na úpravy IS partnerů VZP.

Oblast technického vybavení

VZP provedla kontrolu komponent základního IS; provoz všech komponent je zajištěn také prostřednictvím smluv o podpoře. Smlouva uzavřená na podporu aplikačního programového vybavení přesahuje hranici roku 2000 a zajišťuje VZP podporu přechodu do roku 2000. Jedná se především o změnu SW vyvolanou změnou metodiky vykazování ze strany zdravotních zařízení.

Oblast komunikace

V rámci své každodenní činnosti VZP získává a poskytuje množství informací pro IS dalších organizací. V současné době pracuje na revizi metodických předpisů a všech datových rozhraní tak, aby byl plně podporován úplný formát položek obsahujících informaci o datu.

VZP zveřejnila Datové rozhraní (DR) VZP ČR ve verzi 6.0 (pro komunikaci mezi VZP a poskytovateli zdravotní péče). Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP verze 6.0 bude zveřejněna v druhé polovině srpna 1999. Současně s dokončováním DR byla zahájena úprava aplikačního programového vybavení. Úpravy budou hotovy do konce srpna 1999. Následně bude nová verze aplikace testována a ověřena v pilotním provozu a koncem září 1999 nasazena do standardního provozu. Současně jsou připravovány pořizovací program DOSITECH a kontrolní program PKONTROL, které budou koncem srpna k dispozici smluvním poskytovatelům zdravotní péče.

Další DR, týkající se státních institucí a zaměstnavatelů (plátců pojistného), byla zveřejněna na internetu. DR pro komunikaci s bankami a zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami byla projednána individuálně

IS VZP ČR, tak jako celý systém zdravotního pojištění, dosáhne na konci tohoto roku 8 let. U dat, jejichž výměna probíhá mezi VZP ČR a ostatními institucemi nebo partnery, je vzhledem k jejich „stáří“ možno ještě po několik desetiletí definovat rok v datu jejich vzniku i při jeho dvojciferné formě. Na druhou stranu však VZP úpravou datových rozhraní zajišťuje jednoznačnou interpretaci všech dat i v daleké budoucnosti.

Oblast uložení a zpracování roku v datu

Problém „uložení roku 2000“ v IS je možno velmi zjednodušeně definovat otázkou, zda je rok data ukládán a zpracováván formou dvou, nebo čtyř cifer. VZP se s datem setkává jak v datových položkách, tak v čísle pojištěnce identifikujícího jednotlivce v celém systému zdravotního pojištění.

Číslo pojištěnce je odvozeno z rodného čísla a je velmi často jediným zdrojem informace pro určení věku pojištěnce. Číslo pojištěnce ještě po několik desítek let bude odlišovat pojištěnce narozené do 31.12.1999 od pojištěnců narozených po tomto datu počtem cifer rodného čísla a problémy zde v souvislosti s rokem 2000 nebudou.

Problematika práce s datovými položkami typu „datum“ je řešena na všech úrovních IS. VZP již nyní úspěšně pracuje s datovými položkami zasahujícími do příštího tisíciletí. Některé smlouvy, které VZP uzavírá se smluvními partnery, poskytovateli zdravotní péče, přesahují rámec tohoto tisíciletí.

Již nyní jsou data v IS VZP ČR uložena ve formátu plně kompatibilním s nadcházejícím tisíciletím. Data uložená v IS jsou pravidelně zálohována zavedenými a ověřenými procesy za účelem jejich ochrany proti fyzickému zničení nosiče dat (havárie HW, živelné pohromy) i pro případ chyby SW, která by zapříčinila poškození jejich obsahu. Zálohovány jsou jak výsledky zpracování, tak i primární data přijatá do VZP. Tyto zálohy umožňují VZP v případě potřeby rekonstruovat celý proces zpracování.

ředitelka VZP

Ohodnoťte tento článek!