Přejít na obsah

Prodej soukromé praxe: otázky a odpovědi

zpět
21.2.2007

Zvažujete prodej či koupi soukromé praxe a máte minimum informací? Nevíte, zda je možno praxi legálně prodat? Zajímá vás, na čem závisí hodnota vaší praxe? K čemu je užitečné ocenění v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy? Na tyto otázky odpovídal Ing. Tomáš Krabec...

autor metodologie pro ocenění privátní lékařské praxe pro podmínky použití v ČR, který se zabývá oceňováním a odbornou konzultační činností v rámci projektu Trh ordinací společnosti Commercial Solutions s.r.o.

ing. Pavel Barták, Třebíč

Dobrý den, Na jakou cenu se dá ohodnotit ordinace praktického lékaře s 2000 pojištěnci v kapitaci? Jak je to s prodejem kartotéky - dokumentace pojištěnců, existuje-li svobodná volba lékaře?

Dobrý den. Předpokládám, že zadání ocenění bude kategorie tržní hodnoty. Odhadovat se bude tedy částka, kterou by měl za praxi zaplatit jakýkoliv zájemce splňující všechny předpoklady pro to, aby mohl tuto praxi provozovat. Tržní hodnota takovéto praxe může spadat do relativně širokého intervalu: od nuly až po jednotky milionů korun. V některém z dalších čísel Zdravotnictví a medicína bude publikován můj článek na téma tržních hodnot zubních praxí v letech 2005-2006 obsahující podrobnější analýzu, obecné zdůvodnění výsledků a možnosti, jak nízkou hodnotu postupem času navyšovat.

Hodnota praxe NEZÁVISÍ na počtu karet v kartotéce, ale na tzv. volném cash flow, které praxe svému vlastníkovi či provozovateli přináší. Tato veličina musí být v rámci ocenění vypočítána na základě odborně sestaveného finančního plánu, musí být analyzována její volatilita, rizikovost a v neposlední řadě také časová degrese goodwillu (čili oceňovatel musí počítat s tím, že pacienti mohou od nového lékaře odejít). Někdy se můžete setkat s tím, že se oceňují jednotlivé karty zdravotnické dokumentace. Ocenění karet zdravotnické dokumentace je metodicky chybný postup, nevypovídající nic o hodnotě praxe. Je to zhruba stejné, jako kdyby se akcie oceňovaly podle kvality papíru nebo hustoty a barevnosti potisku.

Jarošová H.

Vážení, jaká je cena obvyklá při koupi zdravotnického zařízení s.r.o. se smlouvami se ZP pro 5 nelékařů a 1,5 lékaře (s VZP 3 nelékaři, 1 lékař)? Cena majetku s.r.o. cca 1 mil. Kč. Je jiná možnost financování nákupu než úvěr? Je jiný postup při transakci – koupi fyzickou osobou lékařem odborníkem nebo při koupi jiným zdravotnickým s.r.o.?? Za odpověď děkuji.

Děkuji za otázku. Na základě uvedených informací nelze uvést konkrétní částku. Určitě nebude předmětem odhadu tzv. cena obvyklá (to je termín ze zákona o oceňování majetku, který se obecně na tržní transakce nevztahuje), ale objektivizovaná, tržní či jiná hodnota. Co rozumíte „cenou majetku“? Pokud máte na mysli účetní hodnoty přebírané z rozvahy společnosti, tak tato čísla o tržní hodnotě většinou nevypovídají mnoho.

Podnik je potřeba ocenit jako tzv. věc hromadnou ve smyslu par. 5 obchodního zákoníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o s.r.o. musí mít ocenění formu znaleckého posudku. Na podnik pohlížíme jako na aktivum, jehož vlastnictví přináší svému vlastníkovi dlouhodobě peněžní příjmy. Od výše a rizikovosti těchto příjmů se odvíjí odhadovaná hodnota. Tato hodnota může nabývat různé výše, to je potřeba vypočítat.

Co se týče způsobu prodeje – bude se převádět obchodní podíl na této společnosti s r.o. Z formálního hlediska je lhostejné, kdo bude kupujícím. Bude-li kupujícím jiná spol. s r.o., tak se bude jednat o sloučení resp. splynutí společností.

Způsob financování je potřeba pečlivě uvážit. Úvěr není jedinou alternativou. Využít můžete leasingu, zpětného leasingu, rozložení splátek kupní ceny v čase či kombinace různých forem financování. Velmi bude záležet na struktuře pasiv (tedy způsobu financování) stávající spol. s r.o. a daňovém výhledu kupujícího. Jistě se vyplatí propočítat a porovnat finanční výhodnost alternativ a v neposlední řadě také načasování obchodu.

Kratochvíl

Využívám vaší konzultační nabídky. Protože končím lékařskou činnost, rád bych kompletně zařízenou praxi přenechal svému nástupci. Jaké jsou současné možnosti této transakce či která varianta je nejvhodnější? Lékaře najmout jako zaměstnance, praxi pronajmout nebo kompletně prodat?

Jana Klotská

Příští rok bych chtěla prodat svou soukromou gynekologickou praxi. Nemám ale žádné informace o tom, jak vlastně postupovat. Můžete mi prosím ve stručnosti říct, jaké všechny kroky bych měla podniknout? Mám si jako první zveřejnit inzerát o tom, že hledám asistenta, který by po určitou dobu pracoval se mnou a pak na něj praxi převést?

Dovolte mi odpovědět na oba dotazy společně. Prodej praxe může být nejvýnosnějším obchodem v životě lékaře a proto je potřeba věnovat jeho přípravě čas a náležitou péči.

Nejprve je potřeba zjistit „co“ se vlastně prodává a jak nejvhodněji postupovat. Tato analýza většinou sestává z ocenění ve smyslu Mezinárodních oceňovacích standardů a tzv. právního due diligence (odborného posouzení právních vztahů praxe jako podniku).

Dáte-li si jako první inzerát – co budete nabízet? Čím mladého kolegu přesvědčíte o výhodnosti jeho investice? Až na základě těchto znalostí je možno případnému zájemci praxi prezentovat a zdůvodnit také výnosový potenciál (a tedy i cenu) jeho případné investice. Připravit je možno i financování a případnou daňovou optimalizaci nákupu a prodeje.

Od způsobu a časové struktury prodeje se také odvíjí „výhodnost“. Praxi je možno prodat jednorázově (prodávající lékař skončí a kupující začne ordinovat) nebo strukturovaně (job-sharing nebo value freeze sale). Tyto v zahraničí po desítky let využívané metody prodeje řeší problém s možnými neseriózními úmysly kupujících lékařů jako zaměstnanců. Důrazně vám doporučuji – chcete-li se vyhnout velkému zklamání –, abyste ihned na začátku spolupráce (jakékoliv) s budoucím kupujícím podepsali právním odborníkem vyhotovený písemný dokument, který bude jasně definovat budoucí postup a vzájemné finanční vypořádání.

Na Vaši otázku ke vhodnosti není možno odpovědět konkrétně – záleží na preferencích Vašich a preferencích zájemce. Ekonom se dívá na obchod jako na určité toky peněz v určitých časových intervalech. Pokud „vhodností“ budeme rozumět „co nejvíce peněz, co nejrychleji a po zdanění“, je z čistě finančního hlediska možno konstruovat stejně „vhodné“ způsoby vypořádání (jednorázový či strukturovaný prodej). Strukturované způsoby prodeje mohou mít jiné výhody, spočívající především v hladším převzetí klientely kupujícím.

MUDr. Bílý

Dobrý den. Uveďte prosím příklady ordinací, za které majitel dostal onen milion korun, který zmiňujete. Tedy – jak velkou měl lékař klientelu, na jaké adrese pracoval, jakou ordinaci vedl a podobně. Ať si udělám nějakou konkrétní představu. Obecné informace s poukazem na to, že detaily napíšete někdy příště, mi prostě nestačí.

Děkuji za dotaz, jsem rád, že Vás zajímají podrobnosti. Hodnota praxe má dvě složky: hodnotu hmotných aktiv (nemovitost, pokud je součástí praxe, přístrojové vybavení, instrumentarium, nábytek apod.) a goodwill. Goodwill je šířeji chápané nehmotné aktivum, které přináší praxi spolu s aktivy hmotnými, peněžní příjmy. Podle specializace se tato proporce podstatně odchyluje, dokonce i u investičně náročnějších odborností (např. zubních praxí) tvoří goodwill více než 80 procent tržní hodnoty tohoto typu podniku. Počet pacientů není jediným generátorem goodwillu, důležitá je také nákladová struktura praxe a případně podnikatelská strategie (především u zubních praxí). Milion korun za dobře vybavenou zubní praxi se 70-ti procentním podílem přímých plateb na celkových příjmech je částka spíše na dolní hranici běžně placených cen (provede-li se transakce s odbornou péčí).

Musíte si být také vědom jedné důležité skutečnosti: hodnota není to samé co cena. Hodnota praxe může být relativně vysoká, ale proměnit ji do stejně vysoké prodejní ceny se musí umět. Na realizovanou cenu mají vliv faktory jako je způsob prodeje a financování nákupu. Proto je potřeba prodej plánovat a připravit v dostatečném časovém předstihu a nejednat pod zbytečným tlakem.

Redakce Zdraví.Euro.cz

Co říkáte na námitky čtenářů Zdraví.Euro.cz, že v současné době je lepší praxi neprodávat? „Prodej praxí je totiž v ČR ilegální, protože platí veto prezidenta. Navíc kupovat si praxi, pokud není jisté, že pojišťovny zajistí smlouvu na neurčito a navíc že nebudou udělovat žádné penále za řádnou léčbu, může pouze blázen. To je jistější jít s těmi penězi do herny. Nedávno jsem četl, že třeba jenom na Pardubicku zoufale hledají 5 obvoďáků, tak na co si kupovat praxi když ji můžete mít zdarma a ještě Vám budou děkovat.“ Co na tyto námitky říkáte vy?

Lékařská praxe je podnik jako každý jiný. Prodeji tedy nic nebrání. Je pouze otázka, co je předmětem prodeje (za co se in concreto platí).

České zdravotnictví je branže zatížená podstatně vyšším institucionálním rizikem v porovnání s běžnou komerční praxí. Toto téma by mělo být rozebíráno spíše s představiteli komory než s ekonomem specializovaným na oceňování aktiv.

MUDr. Šmíd, Praha

Dobrý den, zajímalo by mne, jakou máte zkušenost s vyřizováním úvěrů pro lékaře v bankách. Ať již se jedná o úvěr na koupi praxe či na její rozšíření. Jsou na lékaře kladeny jiné podmínky a požadavky než na jiné žadatele o úvěr - případně jaké?

Zkušenosti s vyřizováním úvěru pro lékaře nemám vůbec žádné. Ještě ani jednou jsem se totiž osobně nesetkal s tím, že by na základě racionální úvahy vyšel úvěr jako finančně nejvýhodnější alternativa (v daňovém systému České republiky).

To však neznamená, že by lékaři na Vámi uváděné potřeby bankovních úvěrů nevyužívali – právě naopak! Chybí-li totiž lékaři peníze, první myšlenka míří v drtivé většině případů právě k úvěru. Lékaři jsou obecně bonitní klienti a pro banky tedy atraktivní zákazníci. Jiné požadavky na lékaře podle mých informací kladeny nejsou, s vyřízením úvěru byste neměl mít za standardních okolností žádný problém. Je ale úvěr vždy nejvýhodnější řešení? Alternativ financování existuje řada – kromě úvěru ještě několik typů leasingu a zapomenout nelze ani na variabilní smluvní úpravu platebních podmínek.

Jelikož se při koupi či rozšíření praxe nemusí jednat o zanedbatelné částky, doporučuji nechat si před rozhodnutím o způsobu financování odborně spočítat výhodnost alternativ připadajících do úvahy (v ekonomické terminologii tzv. čisté současné hodnoty). Proč? Například úvěr a leasing (finanční pronájem) mají zcela jiný režim zdanění. Pořídíte-li investici „na úvěr“, jako daňově uznatelné výdaje resp. náklady smíte uplatnit jen úroky a tzv. daňové odpisy (nikoliv splátku jistiny). U leasingu uplatňujete jako daňově relevantní výdej celou splátku (nájemné). Bankou uváděná úroková sazba nevypovídá sama o sobě vůbec nic o výhodnosti či nevýhodnosti financování, to samé platí u tzv. leasingového koeficientu v případě leasingu. Věřte, že bankovní instituce zaměstnávají opravdu kreativní finanční matematiky.

Uživatel: V. Š.

Ve svém privátním ZZ v malém městě provozuji praxi lékaře - specialisty-

13 let. Ordinace je nejen mnou vnímána jako prosperující, v příjemném prostředí klidné části města, se zajištěním bezbarierového přístupu. Ukončit svou praxi míním v horizontu asi dvou let : již nyní jsem v důchodovém věku. Velmi předběžně jsem o převzetí praxe domluven s mladým lékařem, který má pro práci v mé ordinaci odborné předpoklady. O tom, jak v zájmu oboustranně příznivého postupu při předání a prodeji praxe postupovat, jsem uspokojivě informován m.j. i díky informacím na stránkách Zdraví.Euro.cz.

Otázkou zůstává ocenění ceny praxe při jejím prodeji: předpokládanému nástupci v mé ordinaci jsem doporučil, abychom oba pověřili jednáním své právní zástupce s případně ekonomickým vzděláním znalé této problematiky. Zmíněný kolega se poněkud zdráhá souhlasit: má dojem, že půjde současně o investici, která není nezbytná. Je přesvědčený, že se můžeme domluvit i bez rady druhé resp. třetí osoby. Já naopak se domnívám, že mnou zvažovaný postup zabrání případným budoucím nedorozuměním alespoň v tom smyslu, že tyto budou -dojde-li k nimřešeny mimo rámec osobních, kolegiálních vztahů dvou lékařů. Prosím o radu v této věci.

Přístup vašeho kolegy není v této zemi vůbec neobvyklý, dokonce bych si dovolil tvrdit, že patří k běžnému standardu. Doporučuji, abyste mu nejprve položil následující otázky:

Jak poznáte, že mnou požadovaná cena odpovídá reálné hodnotě praxe a že tedy děláte dobrý obchod?

Budete sám připravovat smlouvy? Stáhnete vzorové smlouvy z internetu? Chcete ode mě praxi převzít na základě podání ruky?

Jak poznáte, že obchod proběhl v souladu s platnými předpisy?

Jak budete účetně a daňově evidovat investici do pořízení své praxe?

Jak zjistíte, jaká forma financování je s ohledem na daňový režim pro Vás nejvýhodnější?

Pokud bude Váš kolega znát správné odpovědi na tyto otázky, potom asi skutečně žádného konzultanta nepotřebuje.

Obecně zapojení odborného garanta do celého obchodu nelze než doporučit a mít tak jistotu, že neprovádím „divoký převod“ praxe. Ačkoliv tyto služby nejsou zdarma a nejsou ani levné, chyby z neznalosti se mohou draze nevyplatit a OBĚMA stranám způsobit mnoho potíží a dodatečných nákladů (daňové pokuty a penále, náklady na případná soudní řízení a odměna advokátům apod.). Vzhledem ke specifikům zdravotnické branže je důležité vybrat právního odborníka s dostatečnými zkušenostmi v oboru, to samé platí pro odhadce, který bude provádět odhad hodnoty praxe pro účely prodeje (tedy počítat tržní hodnotu podniku na hladině netto).

Při prodeji praxe by měl každý účastník udělat dobrý obchod. Někdy dochází k případům, že odhad zpracovaný pro prodávajícího není zájemcem akceptován. K tomu mohou kromě prosté nespokojenosti s výší ceny vést i objektivní důvody, např. hrubé metodické chyby odhadce (ocenění karet nákladovým způsobem, terminologické chyby, ocenění na bázi prosté kapitalizace zisku, ocenění podle zákona o oceňování majetku, který se obecně na tržní transakce nevztahuje, volba chybné kategorie hodnoty a některé další). Kupující si může nechat vyhotovit ocenění vlastní. Pokud se odhadované částky podstatně liší, přichází eventuelně na řadu ocenění rozhodčí, zpracované třetí stranou – nezávislým odborníkem. Bude-li ocenění zpracováno v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy a zajištěna transparentnost, opakovatelnost a metodická jednoznačnost provedených výpočtů, není za standardních okolností nutné zpracovávat více než jeden odhad, podle zkušeností vycházejí intervaly odhadnutých hodnot relativně úzké.

MUDr. Alena Dostalová Vážený pane inženýre, za necelých šest let se chystám odejít do starobního důchodu a někde jsem četla doporučení, že lékař by si měl nechat až pět let na prodej praxe. Pracuji jako praktická lékařka v pohraničí, v pronajatém objektu (vlastní jej majitelka lékárny), v okrese, kde není nemocnice, cesty za pacienty bývají dosti dlouhé, značnou část péče je nutno poskytovat v domácím prostředí, za což mi VZP opakovaně strhla již po několik let průměrně 100 000 Kč ročně. Předpokládám, že cash flow se sice o něco zlepší, ale za loňský rok dokonce hrozila pokuta za péči prováděnou podle platných zákonů. Třetina lékařů v okrese již pracuje při důchodu, je problém sehnat zástup jen za dovolenou. A pacientů přibývá. Je-li odbyt, každý jiný podnikatel by mohl počítat s vyššími zisky, my jsme zatím sčítali jen větší ztráty.

Jak mám postupovat, abych za šest let mohla svoji praxi prodat. Obávám se, že za podmínek, za kterých tuto práci provádíme my ( předdůchodoví) nebude nikdo ochoten ještě platit. Co mohu udělat já jako potencionální prodejce, aby o moji praxi měl někdo zájem a abych mohla aspoň při ochodu zpeněžit “ firmu“?

Doporučení ohledně pětileté přípravné lhůty osobně velmi podporuji. Za tuto dobu je možno praxi na prodej připravit a zabývat se rovněž souvisejícími daňovými aspekty. Ve Vaší odbornosti je situace o to složitější, že v podstatě není možné nabízet výkony na bázi přímých plateb a učinit tím praxi pro zájemce atraktivnější.

U investičně náročnějších praxí (např. zubních) platí, že za určitých podmínek je pro kupujícího lékaře finančně výhodnější, koupit si praxi zavedenou, a to dokonce bez ohledu na to, kolik je právě praxí v dané lokalitě na prodej. Praktický lékař naproti tomu může – jak píšete – ordinovat v podstatě kdekoliv.

V současné době máte několik možností:

- Připravit praxi na prodej a vyčkat na případnou reorganizaci zdravotnické branže. Ačkoliv tato alternativa odpovídá v jistém slova smyslu sázce s neodhadnutelným rizikem, neboť sama nemůžete pro vyjasnění poměrů ve zdravotnické branži mnoho udělat, považuji tuto variantu za nejvhodnější. Do budoucna bude, podle mého názoru, nutno tento složitý stav řešit. Proto bych se nenechal momentální situací přespříliš znepokojovat. Výše investic do vybavení praxe by ve Vašem případě neměla být významná, neboť praktičtí lékaři obvykle nedisponují nákladným přístrojovým vybavením. Důležité je zachovat aktivní klientelu.

- Prodej praxe v systému job-sharing. Bude-li se chtít některých z mladších kolegů lokalizovat ve Vašem působišti, nabídněte mu na poslední rok nebo dva pracovní poměr s opcí převzetí praxe. Tato alternativa může být výhodná pro obě strany – kupující nebude hotově nic platit a Vy tímto minimalizujete ztráty. Nejprve je nutno vypočítat a posoudit, jestli je ve Vašem konkrétním případě tento způsob prodeje vůbec proveditelný a smysluplný a případně job-sharing s odbornou péčí připravit (obě strany musí mít již na začátku písemně upravenu formu spolupráce a způsob a podmínky převzetí praxe).

- Postupný útlum činnosti praxe. Během následujících let pozastavíte investice, přestanete se vysilovat a posléze praxi prostě zavřete. Tuto alternativu však považuji za krajní.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Prodej soukromé praxe: otázky a odpovědi

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Prodej soukromé praxe: otázky a odpovědi

Komentáře

dalších 16 komentářů
tanguy Prêt rapide ( en 72H ) Credit et aide financière pour vos projets  | 22. 12. 2014 14:19

Bonjour, besoin de prêt d'argent entre particuliers pour faire face aux difficultés financières enfin de sortir de l'impasse que causent les banques, par le rejet de dossiers de demande de crédits. Je suis un particulier dans les conditions de vous faire des prêts à un pourcentage d'intérêt de 3% pour le montant dont vous aviez besoin . voici les domaines dans lesquels on peux vous aidez : Prêt immobilier Prêt à l'investissement Prêt automobile Prêt personnel Prêt pour projets email : tanguyroyer4@gmail.com

Pavel Vanecek Koupě praxe nelékařem?  | 21. 06. 2011 09:41

Dobrý den,jsem nelékař a toužím po vlastní lékařské praxi(maminka i sestra jsou zdravotní sestry) a následně bych se také rád dopracoval k zubní praxi.Mám teoretickou možnost odkoupit zavedenou praxi staré obvodní lékařky v Praze v budově kliniky.Mužete mi napsat jestli mohu být vlastníkem a mít v ordinaci svého mladšího lékaře bud jako zamestnance nebo lépe jako kolegu pracujícího pro mne za procenta na jeho živnostenský list?Děkuji pěkně..

Kocur dotaz  | 22. 03. 2010 17:09

Dobrý den! Potřeboval bych vypracovat znalecký posudek pro účely soudního řízení na ocenění lékařské praxe - soukromé kožní ambulance. Sdělte mi prosím, zda bych se mohl obrátit s touto žádostí přímo na Vás, nebo mi prosím doporučte jiné znalce v oboru, pokud možno v Moravskoslezském kraji. S pozdravem JUDr. Petr Kocur

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné